M2 Kmetija Domink Oblak avtor MKGP

 

Cilj

Izboljšati specifična znanja in informiranost subjektov, ki si želijo ali so se že vključili v ukrepe KOPOP, EK in DŽ.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki zagotovijo storitev svetovanja kmetijskim gospodarstvom in so za to ustrezno usposobljeni.

Svetovanje je za udeleženca brezplačno.

 

Opis

V okviru tega ukrepa se izvaja en podukrep: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (podukrep 2.1).

Podukrep 2.1 je namenjen izvajanju svetovanj za vsebine, ki so pogoj ali zahteva pri ukrepih EK, KOPOP in DŽ. V okviru tega podukrepa so tako podprta individualna svetovanja za:

  • izdelavo programa dobrobit živali, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrep DŽ;
  • izdelavo programa aktivnosti, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrepa KOPOP in EK;
  • izdelavo individualnega načrta preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v ekološko pridelavo, ki je obvezen za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ukrep EK;
  • izvedbo obveznega individualnega svetovanja za upravičence, vključene v ukrepa EK in KOPOP, vsaj enkrat v času trajanja obveznosti.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi