Cilj

Preučiti možnosti za razvoj dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.

Opis

Podprti bodo projekti sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na omenjenih področjih.

 

Upravičenci

Upravičenci so kmetije ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti, druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost na področju varovanja zdravja ali socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin.

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Višina podpore

Podpora znaša 100 % upravičenih stroškov.

Najvišji znesek podpore na posamezno vlogo na javni razpis znaša 45.000 evrov oziroma do vključno 75.000 evrov, če upravičenec v vlogi  na javni razpis uveljavlja merilo “razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta”.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta za 24 ali 36 mesecev.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi