Cilj

Vzpostaviti nove kratke dobavne verige in lokalne trge, inovativne pristope na teh področjih ter projekte promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezani z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

Opis

Namen podukrepa je sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja pri izvajanju projektov s področja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

Podpora je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Upravičenci

Upravičenec do podpore je vodilni partner, lahko pa tudi ostali člani partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Višina podpore

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. V primerih, ko upravičenec delno sofinancira stroške projekta, je lahko stopnja intenzivnosti podpore ustrezno nižja. Stopnja podpore se ustrezno zniža tudi glede na pravila državnih pomoči.

Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo na javni razpis za izvedbo projekta znaša najmanj 45.000 eurov in največ 100.000 eurov.

Podpora se dodeli za obdobje trajanja izvajanja projekta za 24 ali 36 mesecev.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi