Cilj

Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

Končni prejemnik

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki, skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje.

Opis

Podpora se dodeli naložbam v dejavnosti obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter dejavnosti prve predelave lesa ”small scale” obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo ter prvo predelavo lesa majhnega obsega sodi:

žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnjo lesenih železniških pragov, proizvodnjo lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo, ki so omejeni na “small scale”.

Majhen obseg predelave lesa pomeni:

a) naložbo za proizvodnjo žaganega lesa s kapaciteto predelave do vključno 10.000 m3 vhodne surovine, če gre za žagarske obrate. Če se v okviru žagarskega obrata kot dodatna dejavnost izvaja:

  • proizvodnja peletov ali briketov, je lahko podprta naložba v proizvodnjo lesnih peletov ali briketov s kapaciteto strojev, opreme do vključno 2.000 ton letno ali
  • proizvodnja sekancev ali iveri, je lahko podprta naložba v proizvodnjo sekancev ali iveri s kapaciteto strojev, opreme do vključno 6.000 nasutih m3 letno (2.000 m3 okroglega lesa letno) ali

b) naložbo za proizvodnjo lesnih sekancev ali iveri v gozdu s kapaciteto strojev, opreme do vključno 25.000 nasutih m³ letno (7.500 m³ okroglega lesa letno) sekancev ali iveri ali

c) naložbo za proizvodnjo drv v obratih za proizvodnjo drv s kapaciteto strojev, opreme do vključno 10.000 nasutih metrov drv letno (5.000 m³ okroglega lesa letno).

Namen teh naložb je vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa in impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov ter ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

Vrsta podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi