Naložbe v nakup nove meh DSCN6057 resize

Cilj

Predmet podpore so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Cilji: Intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, zlasti v zasebnih gozdovih, povečanje sečnje, profesionalizacija dela v gozdovih in zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa.

Upravičenci

Upravičenci so pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne, pašne skupnosti, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov ter podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za mikro, mala ali srednja podjetja.

 

Opis

Operacija je namenjena trajnostnemu razvoju gozdarstva kot gospodarske panoge preko spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije in mobilizacijo. To so naložbe, ki so ključne za trajnostno gospodarjenje z gozdom, krepitev gozdno-lesne verige, večjo profesionalizacijo in varnost dela v gozdovih in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest.

 

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR.

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi