Mala kmetija M6.3 S. Kranjec

Namen podukrepa 

Podpora v okviru podukrepa je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. Z njim bomo izboljšali konkurenčnost majhnih kmetij, potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, povečali produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij.

Upravičenec

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je nosilec majhne kmetije, ki je vpisana v RKG.

 

Pogoji za dodelitev podpore:

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje bistvene pogoje:

 • imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP),
 • redijo vsaj 1,5 glave velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽkar je razvidno iz evidence rejnih živali v letu objave javnega razpisa (stanje 1. 2.),
 • zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja,
 • več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju kmetije se mora nahajati v OMD,
 • v letu oddaje vloge na javni razpis morajo vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike,
 • vpisane so v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • vlogi na javni razpis mora priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem navede izhodiščno stanje kmetije, opis dejavnosti, izbrati mora vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju (npr.: vzdrževanje objektov namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG, nakup opreme namenjene primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na KMG, nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije, povečanje obsega proizvodnih kapacitet kmetije, postavitev pašnikov in obor za rejo domačih živali, postavitev trajnih nasadov…) ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, podnebne spremembe ali inovacije).

 

Obveznosti

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, mora izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

 • cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti najpozneje v roku 36 mesecev po izdani odločbi o pravici do sredstev,
 • do izplačila drugega obroka podpore ne sme zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov glede na obseg PKP, ki ga je imel ob zbirni vlogi v letu objave javnega razpisa, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 ha PKP,
 • zagotavljati mora obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila drugega obroka podpore,
 • vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, mora oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

 

Finančna podpora

Podpora se upravičencem dodeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša do vključno 5.000 eurov na upravičenca.

Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju 2014-2020.

Podpora se izplača v dveh obrokih:

 • prvi obrok podpore v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev,
 • drugi obrok podpore v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev, pa se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Izplačilo drugega obroka podpore je pogojeno z izpolnitvijo aktivnosti iz poslovnega načrta, ohranjanjem obsega kmetijske proizvodnje (kmetijske površine v upravljanju in ohranjanje obtežbe z živalmi) ter izpolnjevanjem preostalih pogojev v uredbi.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi