M64 Muzej sirarstva in mlekarstva v MlekarniPlanika DavidLotrič IMG 5726 resize

Cilj

Zagotoviti podporo naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • dodajanje vrednosti lesu;
 • lokalna samooskrba;
 • turizem;
 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • socialno varstvo;
 • ravnanje z organskimi odpadki;
 • proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljenih virov (kot so lesna masa, gnoj, voda, veter, sonce) za namene prodaje, itd.

Do podpore so upravičene tudi naložbe v rekonstrukcijo objektov, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine.

 

Podpora v obliki nepovratnih sredstev:

Upravičenec do podpore je lahko:

 • pravna oseba,
 • samostojni podjetnik posameznik ali
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Glede na velikost je upravičenec mikro ali malo podjetje v skladu z merili iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU.

Upravičenec mora med drugim izpolnjevati sledeče pogoje:

 • ni v postopkih insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
 • če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C
  št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1).

Upravičenci morajo delovati in izvajati dejavnost za katero so prejeli podporo v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen upravičenci, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Vrsta podpore

Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi