Cilj

Vzpostavitev protivetrnih zaščit.

Upravičenci

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki zemljišč pooblastili za izvedbo naložbe.

Predmet podpore so strokovne podlage, nakup sadilnega materiala, stroški zasaditve protivetrne zaščite in splošni stroški.

Opis

Podpora je namenjena vzpostavitvi protivetrnih zaščit kot ukrep za preprečevanje in prilagajanje na podnebne spremembe (zmanjševanje posledic vetrne erozije) ter kot ukrep za krepitev biotske raznovrstnosti.

Upravičeni stroški so:

  • stroški strokovnih podlag
  • stroški sadilnega materiala
  • stroški zasaditve
  • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora, stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov,  plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje ter stroški nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških del.

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane vrednosti poenostavljenih oblik stroškov, opredeljeni v pravnih podlagah.

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepvratne finančne pomoči.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov naložbe.

Priznana vrednost poenostavljenega stroška je 4000 EUR/100 m vzpostavitve protivetrne zaščite.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi