Podukrep M4.3 se izvaja v sklopu petih operacij:

  • Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (operacija 1);
  • Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 2);
  • Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (operacija 3);
  • Ureditev gozdne infrastrukture (operacija 4):
  • Agromelioracije na kmetijskih zemljiščih (operacija 5).

Cilj

Ureditev in izboljšanje kmetijske in gozdarske infrastrukture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.

Upravičenci

Do podpore pri operacijah 1, 2, in 3 so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev ter fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo naložb.
Do podpore pri operaciji 4 so upravičeni lastniki in solastniki zasebnih gozdov ter njihova združenja, agrarne in pašne skupnosti ter druge fizične in pravne osebe, ki so pooblaščene za izvedbo naložbe.

Upravičenci do podpore pri operaciji 5 so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Opis

Operacija 1 podpira izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Podpirajo se tako zahtevne kot tudi nezahtevne agromelioracije. V okviru izvedenih agromelioracij se podpirajo tudi aktivnosti komasacij, s katerimi se zaokrožujejo obdelovalni kosi (parcele) posameznih lastnikov kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju.

V okviru operacij 2 in 3 je podpora namenjena namakalnim sistemom za več uporabnikov. Operacija 2 je namenjena izgradnji, operacija 3 pa obnovi namakalnih sistemov, s katerimi se voda za potrebe namakanja pripelje od vodnega vira. Namakalni sistem, ki je namenjen večjemu številu uporabnikov, je sestavljen iz odvzemnega objekta in namakalnega razvoda. Namakalna oprema je predmet podpore v okviru podukrepa 4.1.

Operacija 4 je namenjena podpori naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak.

Operacija 5 je namenjena podpori izvedbe agromelioracijskih del, s katerimi se izboljšujejo kemijske, biološke in fizikalne lastnosti tal vključno z izboljšanjem dostopa na kmetijska zemljišča.

Podpora

Podpora se pri vseh operacijah dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

Pri operaciji 1 znaša stopnja javne podpore 100 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na vlogo.
Pri operacijah 2 in 3 znaša stopnja javne podpore 100 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 eurov na vlogo.
Pri operaciji 4 znaša stopnja javne podpore 50 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 500 eurov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 eurov javne podpore. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 eurov na vlogo.

Pri operaciji 5 znaša stopnje javne podpore 100% upravičenih stroškov.

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 15. spremembo PRP – januar 2024)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi