David Lotrič 20 SVRK GOV Predelava mesa v suhomastne izdelke IMG 6889 resize

Cilj

Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in spodbujati trženje kmetijskih proizvodov.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe ali skupnosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov kot gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, nosilci kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij, registrirane agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na skupnem pašniku oziroma planini ter gospodarska interesna združenja.

Kot posebna cilnja skupina so prepoznane majhne kmetije. To so kmetije, ki so imele v letu pred objavo javnega razpisa prihodek iz poslovanja v višini vsaj 4.000 evrov ter nižji od višine 1,5 bruto minimalne plače na zaposlenega v RS. Upravičenci so fizične osebe, ki so nosilci kmetije ali nosilci dopolnilne dejavnosti, ki niso nosilci kmetije. Majhne kmetije so upravičene do naložb do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Upravičenec do podpore je tudi mladi kmet, ki je v času oddaje vloge na javni razpis star od 18 do 40 let, ima ustrezno poklicno usposobljenost, kot je opredeljena v pogojih za upravičenost iz naslova podukrepa M6.1 ter je ustanovil kmetijsko gospodarstvo v petih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Opis

Predmet podpore so (upravičeni stroški):

 • gradnja ali obnova objektov – pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 • prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa za naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov, če gre za upravičenca, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije;
 • nakup opreme in naprav, kamor spada tudi nakup laboratorijske opreme in IKT opreme, vključene v proces trženja ali predelave;
 • stroški poizvodnje bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora;
 • naložbe za učinkovito rabo energije;
 • pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če je energija namenjena predelavi ali trženju kmetijskih proizvodov za lastno porabo;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,
 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,
 • prispevek upravičenca v naravi;
 • obratna sredstva v skladu s pravili o državnih pomočeh in
 • nakup rabljene opreme.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %, in sicer:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov;
 • za 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov iz prireje v okviru ukrepa dobrobit živali;
 • za 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti;
 • za 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije ali nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih;
 • za 15 odstotnih točk, kadar gre za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe za mlade kmete;
 • za 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD in
 • za 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih sektorjev: žito, sadje (brez vina in oljk), zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso, ki predstavljajo več kot 50 odstotni delež količine vhodnih surovin.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.500.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja, največ 3.000.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so srednja in velika podjetja, pa največ 5.000.000 evrov javne podpore.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi