mreza proti toci namakanje M4 1 Kastelic 1 SK

Cilj

Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Podukrep 4.1 je namenjen posameznim in kolektivnim naložbam v primarno pridelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.

 

Opis

V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer za:

 • novogradnjo ali obnovo nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo (hlevi, gospodarska poslopja, skladiščne kapacitete za živinska gnojila, ipd.), informacijsko komunikacijske tehnologije in strojne opreme;
 • nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme;
 • nakup kmetijskih zemljišč do 10 % skupnih upravičenih izdatkov naložbe;
 • postavitev oziroma obnovo sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
 • postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
 • postavitev novih vinogradov, ki se bodo zasadili na podlagi dovoljenja za novo zasaditev;
 • nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme;
 • nakup in postavitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem;
 • postavitev pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma reje gojene divjadi;
 • ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
 • naložbe na področju pridelave medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic;
 • naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije;
 • naložbe v pridobivanje  energije iz obnovljivih virov energije;
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih  priključkov na javno infrastrukturo;
 • stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in zaključna dela (ne glede na to, da nacionalna zakonodaja v okviru agromelioracij dopušča tudi izvedbo manjših odvodnjavanj, založnega gnojenja in apnenja, to ni upravičen strošek te operacije);
 • ureditev malih namakalnih sistemov, njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup in postavitev namakalne opreme;
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala upravičenca;
 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora, stroški za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov, plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje ter stroški nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških del.
 • kolektivne naložbe za pripravo kmetijskih proizvodov za prvo prodajo predelovalcem in prodajnim posrednikom (npr. zbirni centri, skladišča, hladilnice, pakirne linije in pripadajoča oprema).
 • naložbe namenjene spodbujanju krožnega gospodarstva v okviru primarne pridelave hrane.
 • nakup kmetijske mehanizacije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter povečanje organske mase v tleh

 

Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov. Ne glede na to pa bo moral upravičenec k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru vrednosti, ki ne bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov pa bo moral upravičenec priložiti tri ponudbe.

Do podpore niso upravičeni nakupi pravic kmetijske proizvodnje, plačilnih pravic, živali in enoletnih rastlin ter njihovo sajenje. Do podpore niso upravičeni tudi naslednji stroški:

 • zakup nepremičnin,
 • obresti na dolgove,
 • nakup rabljene opreme in mehanizacije,
 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV in
 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo.

 

Vrste podpore

nepovratna finančna pomoč 

 

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS.

V primeru skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe), ki izvaja kolektivno naložbo, vpis v RKG ni potreben, kadar je skupina ali organizacija proizvajalcev vpisana v evidenco skupin in organizacij proizvajalcev, ki se vodi na MKGP oziroma kadar so v RKG vpisani člani druge skupine kmetov.

Za potrebe tega ukrepa se kot mladi kmet šteje vsaka fizična oseba, ki je v času predložitve vloge na javni razpis:

 • stara od 18 let do 40 let,
 • ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljeno v pogojih za upravičenost iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete ter
 • je ustanovila kmetijsko gospodarstvo v petih letih pred oddajo vloge na javni razpis.

Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji.

Upravičenci so tudi socialna podjetja, ki so kmetijsko gospodarstvo in so prepoznana kot nosilci tržnih socialnih inovacij na področju samooskrbe, lokalno pridelane hrane, zaposlovanje ranljivih skupin ter ustvarjanja zelenih delovnih mest.

Kot posebna ciljna skupina so prepoznane majhne kmetije. To so kmetije, ki so imele v letu pred objavo javnega razpisa prihodek iz poslovanja v višini vsaj 4.000 evrov ter nižji od višine 1,5 bruto minimalne plače na zaposlenega v RS. Majhne kmetije so upravičene za naložbe do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %, in sicer:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 5 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje,
  če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostjo iz ukrepa Dobrobit živali;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij;
 • za 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih;
 • za 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti;
 • za 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

 

IZJEME:

Stopnja podpore za naložbe namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je 50 % in se poveča do 90 %:

 • Za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • Za 20 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti;
 • Za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih KOPOP in EK, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • Za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Stopnja podpore za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe in izboljšanju proizvodnega potenciala po naravnih nesrečah ali katastrofičnih dogodkih, je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 20 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti;
 • za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Stopnja podpore za naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali in gojene divjadi, ki se izvajajo na območjih pojavljanja velikih zveri, je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami (OMD), če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Stopnja podpore za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na OMD območjih je v osnovi 50 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko skupaj z dodatki, ki se seštevajo, poveča do največ 90 % upravičenih stroškov, in sicer:

 • za 20 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na teh območjih;
 • za 20 odstotnih točk za kolektivne naložbe;
 • za 20 odstotnih točk za naložbe povezane z dejavnostmi iz iz ukrepa KOPOP (Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) in/ali ukrepa Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec vsaj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ta dva ukrepa in
 • za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi ter 2.000 evrov na vlogo pri ostalih vrstah naložb.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.000.000 evrov javne podpore.

Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 evrov javne podpore.

Upravičenci lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 50 % vrednosti javne podpore.

 

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 15. spremembo PRP – januar 2024)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi