Oljke 4 MKO

Opis

V okviru tega podukrepa so proizvajalcem povrnjeni stroški, nastali z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroški letnih prispevkov za sodelovanje v njej in stroški pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

V okviru podukrepa so upravičene naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),

zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),

ekološka pridelava in predelava,

registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),

izbrana kakovost – kmetijski pridelek ali živilo ima posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali,
posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu (mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo in goveje meso, sadje in predelani izdelki iz sadja).

 

Cilj

Preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS in so za določeno shemo oziroma za določen proizvod pridobili certifikat, ter pravna oseba, ki je pridobila certifikat vsaj za tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Glavni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

– upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
– od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta,
– izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta.

 

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev:

– imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,
– izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,
– pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,
– izpolnjene zahteve glede trženja proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko delno odprtega ali zaprtega javnega razpisa.

Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na KMG, in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še največ za naslednja štiri koledarska leta. Če je bil certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti prvič pridobljen pred koledarskim letom vložitve vloge za podporo, se petletno obdobje zmanjša za toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od prve pridobitve certifikata, vključno z letom pridobitve certifikata.

Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno z 12. spremembo PRP – oktober 2022)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi