Podukrep M5.2 – Naložbe za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Cilj

Cilj ukrepa je obnovitev potenciala kmetijske proizvodnje, ki je bil poškodovan zaradi naravnih nesreč in katastrofalnih dogodkov, da se zagotovi trajnost kmetijske proizvodnje in prepreči propadanje kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS in je imel zaradi naravne nesreče-Poplave 2023 uničenega najmanj 30 odstotkov proizvodnega potenciala kmetijske proizvodnje na svojem kmetijskem gospodarstvu.

Za potrebe tega ukrepa se kot mladi kmet šteje vsaka fizična oseba, ki je v času predložitve vloge na javni razpis:

  • stara od 18 let do 40 let,
  • ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljeno v pogojih za upravičenost iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete ter
  • je ustanovila kmetijsko gospodarstvo v petih letih pred oddajo vloge na javni razpis.

Če vloga za podporo zadeva kmetijsko gospodarstvo, ki ga ima v lasti pravna oseba, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji. Kadar je pri kapitalu pravne osebe ali njenem upravljanju udeleženih več fizičnih oseb vključno z osebami, ki niso mladi kmetje, je mladi kmet sposoben izvajati takšen učinkovit in dolgoročni nadzor sam ali skupaj z drugimi osebami.

Kot posebna ciljna skupina so prepoznane majhne kmetije. To so kmetije, ki so imele v letu pred objavo javnega razpisa prihodek iz poslovanja v višini vsaj 4.000 evrov ter nižji od višine 1,5 bruto minimalne plače na zaposlenega v RS.

Opis

Naravne nesreče in katastrofične dogodke ni mogoče vedno predvideti in preprečiti, zato lahko povzroči velike gospodarske izgube v kmetijski proizvodnji. Kmetijskim gospodarstvom je treba zagotoviti podporo za obnovo zaradi naravnih nesreč poškodovanega kmetijskega proizvodnega potenciala. Obnova poškodovanega potenciala kmetijske proizvodnje bo zagotovila trajnost proizvodnje in preprečila propadanje kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so posamezne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov – podpora se namenja naslednjim naložbam:

  • naložbe, povezane z obnovo kmetijskih zemljišč;
  • ureditev gospodarskih poslopij ter drugih objektov za kmetijske namene in/ali nakup pripadajoče opreme
  • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih in energetskih priključkov do javne infrastrukture;
  • nakup kmetijske mehanizacije;
  • nakup živali.

 

Vrsta podpore

Nepovratna finančna pomoč.

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 3.000.000 evrov javne podpore.

Upravičenci lahko po izdaji odločbe o pravici do sredstev plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 50 % vrednosti javne podpore. Predplačila se izdajo v skladu s 63. členom Uredbe 1305/2013/EU.

 

(Opis podukrepa je posodobljen skladno s 15. spremembo PRP – januar 2024)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi