Vrednotenje PRP 2014–2020 je kontinuiran proces, ki traja od začetka priprave PRP 2014–2020 in predhodnega vrednotenja do zaključka izvajanja PRP 2014–2020 in naknadnega vrednotenja.

Predhodno (ex-ante) vrednotenje

Predhodno vrednotenje poteka sočasno s samo pripravo PRP 2014–2020 in je pomemben element usmerjanja in izboljšanja kakovosti zasnove PRP 2014–2020. Predhodno vrednotenje vključuje tudi zahteve za strateško presojo vplivov na okolje, določene med izvajanjem Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

Predhodno vrednotenje se Evropski komisiji predloži hkrati s PRP 2014–2020 in skupaj s povzetkom.

Predhodno vrednotenje zagotovi presojo ali so bila razvojna vprašanja pravilno prepoznana in izpostavi morebitne pomanjkljivosti; ali so predlagana strategija in cilji ustrezni za reševanje nacionalnih in regionalnih potreb; ali je predlagani pristop dosleden in skladen s politikami Skupnosti in s smernicami; ali so predpostavke v zvezi s pričakovanimi rezultati in vplivi realne in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Proces predhodnega vrednotenja mora organu upravljanja omogočiti, da osnutke programa izpopolni in izboljša, zato da bo program lažje dosegal postavljene cilje na stroškovno učinkovit način.

Izvajalci predhodnega vrednotenja in strateškega vpliva na okolje so bili že od začetka vključeni v proces priprave programa, pri čemer so neodvisno od naročnika izvedli presojo vsebine predlaganega programa. Razlog izvedbe predhodnega vrednotenja je bil prispevati k zagotavljanju racionalnosti, logičnosti, upravičenosti, konsistentnosti in transparentnosti programa.

Predhodno vrednotenje Programa razvoja podeželja za Slovenijo 2014-2020 (pdf)

Strateška presoja vplivov na okolje PRP 2014–2020 za izboljšanje kakovosti zasnove programa

V postopku priprave in sprejemanja PRP 2014-2020 je treba izvesti tudi celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, katere sestavni del je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

S celovito presojo vplivov programa na okolje se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan oz. program, in pridobi potrdilo o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

V okviru celovite presoje vplivov na okolje je bilo izdelano Okoljsko poročilo za Program razvoja podeželja 2014-2020 in Dodatek za varovana območja za Program razvoja podeželja 2014–2020.

Dne 30. 1. 2015 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo Odločbo o potrditvi plana – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Okoljsko poročilo (pdf)

Okoljsko poročilo – Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območjana (pdf)

Opis postopka priprave okoljskega poročila (pdf)

Odločba o sprejemljivosti vpliva PRP 2014–2020 na okolje (pdf)

Vrednotenje med programskim obdobjem (načrt vrednotenja)

Načrt vrednotenja prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja PRP 2014–2020 ter oceni uspešnost in učinkovitost samega izvajanja.

Namen načrta vrednotenja PRP 2014–2020 je, da se zagotovi primeren sistem spremljanja in vrednotenja z jasno opredeljenimi vlogami posameznih deležnikov, zadostne in ustrezne aktivnosti vrednotenja ter tematske prioritete vrednotenja in njihova okvirna časovna opredelitev, da so zagotovljeni pravočasni, pravilni in ustrezni podatki, zadostni in ustrezni finančni in človeški viri ter da se zagotovi ciljno informiranje in obveščanje o rezultatih vrednotenja in predvsem da je zagotovljen sistem spremljanja uporabe rezultatov vrednotenja.

Najmanj enkrat v novem programskem obdobju bo Odbor za spremljanje preučil dejavnosti in rezultate v zvezi z načrtom vrednotenja programa. Zaradi učinkovitosti izvajanja vrednotenja se bo po potrebi dodatno imenovala Usmerjevalna skupina za vrednotenje, kjer bodo v razširjeni zasedbi vanjo vključeni predstavniki različnih institucij.

Prioritizacija potreb strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027 (januar 2021)
Priloga 1 – Izračun prioritizacije potreb glede na merila

Vrednotenje: Presoja dosežkov in vplivov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 – končno poročilo (september 2019)

Vrednotenje (junij 2018):
– Ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
– Ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru Programa razvoja podježelja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
– Doseganja ciljev Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Priloge

Presoja rezultatov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 – Končno poročilo (junij 2017)

 

Naknadno (ex-post) vrednotenje

Naknadno vrednotenje se opravi do 31. decembra 2024 in zajema oceno uspešnosti in učinkovitosti PRP 2014–2020 ter prispevek k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Poročilo je treba predložiti do 31. 12. 2023. Priprava poročila o ex-post vrednotenju je v domeni države članice in ga je treba na Evropsko komisijo oddati najkasneje do 31. 12. 2023. Za povzetke o ex-ante in ex-post vrednotenju je odgovorna Evropska komisija, ki jih mora predložiti do 31.12. v letu po predložitvi poročila o vrednotenju.

Evropska evalvacijska mreža za razvoj podeželja

Po vzpostavitvi Evropske evalvacijske mreže za razvoj podeželja se bo izvedlo vključevanje v mrežno povezovanje, s čimer bo omogočena podpora glede postopkov vrednotenja ter zbiranja podatkov in ravnanja z njimi. Prav tako se bo vršilo sodelovanje oz. širjenje primerov dobrih praks tudi glede metodologij in orodij vrednotenja, kar bo pripomoglo k boljšemu nadaljnjemu načrtovanju izvedb vrednotenja.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi