Za merjenje uspešnosti izvajanja skupne kmetijske politike je Evropska komisija vzpostavila okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF), ki je bil pripravljen v sodelovanju med Evropsko komisijo in državami članicami.

Država članica mora do 30. 6. posameznega leta pripraviti letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 v prejšnjem koledarskem letu. Oddaja prvega letnega poročila je do 30. 6. 2016 in mora zajemati leti 2014 in 2015, oddaja zadnjega poročila pa je do 30. 6. 2024. V letih 2017 in 2019 je treba predložiti razširjeno obliko letnega poročila. Dodatne vsebine v letu 2017 zajemajo: opis izvajanja vseh podprogramov, oceno napredka pri zagotavljanju celostnega pristopa k uporabi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih finančnih instrumentov EU za podporo teritorialnega razvoja podeželskih območij, vključno z lokalnimi razvojnimi strategijami, ter ugotovitve o izpolnjevanju ciljev v zvezi s posamezno prednostno nalogo, vključeno v program za raziskave in razvoj. Poročilo v 2019 mora poleg vsebin v poročilu 2017 prikazati še oceno doseganja ciljev na ravni prioritet Strategije EU2020.

Država članica mora v letih 2017 in 2019 do 31. avgusta Evropski komisiji predložiti tudi ‘strateškoporočilo o napredku pri izvajanju Partnerskega sporazuma, doseženem do 31. 12. 2016 oz. do 31. 12. 2018. Evropska komisija do konca leta 2017 in leta 2019 pripravi povzetek strateških poročil države članice in ga predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Povzetke vključi tudi v svoje letno poročilo o napredku v letih 2018 in 2020.

Letna poročila o izvajanju PRP 2014-2020:

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2022 (avgust 2023), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2022, Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021 (avgust 2022), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2021, Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2020 (avgust 2021), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2020, Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2019 (avgust 2020), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2019, Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2018 (junij 2019), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2018 (junij 2019), Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane (junij 2019)

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017 (junij 2018), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2017 (junij 2018), Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016 (junij 2017), Priloga k Letnemu poročilu za leto 2016 (junij 2017)

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leti 2014 in 2015 (junij 2016); Povzetek letnega poročila o izvajanju za državljane

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi