Glavne naloge Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev (preko finančnih podatkov in kazalnikov), potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 20142020 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v Odboru za spremljanje zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

Vlada je na 51. redni seji dne 3. 9. 2015 sprejela nov sklep – Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Z dnem sprejema tega sklepa sta prenehala veljati Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10, 43/11, 35/12, 74/13, 30/15 in 35/15) in Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 30/15).

V skladu s 47. členom Uredbe 1303/2013/EU lahko namreč država članica ustanovi en sam odbor za spremljanje tudi za več programov, ki se sofinancirajo iz skladov ESI. V skladu s tem je bil sprejet sklep na 14. seji Nadzornega odbora za PRP za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: NO PRP 2007-2013), in sicer, da se pristojnosti NO PRP 2007-2013 prenesejo na Odbor za spremljanje. S prenosom pristojnosti je bil na 1. seji dne 23. 6. 2015 seznanjen tudi Odbor za spremljanje, ki tovrstni ureditvi ni nasprotoval. Izpostaviti je treba, da ima ta prenos pristojnosti tudi pozitivne ekonomske učinke, manj birokratskih bremen in večjo učinkovitost dela. Ker je Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007-2013) v zaključni fazi, bo tudi vedno manj zadev, ki jih bo moral obravnavati NO PRP 2007-2013. Zato je edino smiselno, da so naloge obeh odborov združene in se obravnavajo na istih sejah, kar pomeni tudi manj finančnih izdatkov pri organizaciji sej. Poleg tega je večina (skoraj dve tretjini) članov oz. institucij enakih v obeh odborih. Naloge, ki jih v programskem obdobju 2007 – 2013 opravlja NO PRP 2007-2013, so enake nalogam, ki jih v programskem obdobju 2014 – 2020 opravlja odbor za spremljanje. Tak prenos pristojnosti podpira tudi Evropska komisija in ga predlaga vsem državam članicam.

Sklep o imenovanju

 

Neuradno prečiščeno besedilo: Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (čistopis –  neuradno prečiščeno besedilo)

 

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS  (sprejet na 326. dopisni seji Vlade z dne 10. 2. 2022 – v veljavi)


Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
(sprejet na 65. seji Vlade dne 18. 3. 2021 – v veljavi)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 55. seji Vlade dne 19. 12. 2019 – v veljavi)

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 160. redni seji Vlade dne 13. 12. 2017 – v veljavi)

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 138. redni seji Vlade dne 8. 6. 2017 – v veljavi)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 128. redni seji Vlade dne 30. 3. 2017 – v veljavi)

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 87. redni seji Vlade dne 12. 5. 2016 – v veljavi) 

Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (sprejet na 51. redni seji Vlade dne 3. 9. 2015 – v veljavi)

Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Ur. l. RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015) – prenehal veljati

Poslovnik

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (15. 2. 2018 – v veljavi)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (28. 7. 2017 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 6. 2016 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (25. 9. 2015 – prenehal veljati)

Poslovnik Odbora za spremljanje PRP 20142020 (23. 6. 2015 – prenehal veljati)

Zapisniki sej

Zapisnik 1. seje Odbora za spremljanje za PRP 2014–2020 (datum seje 23. 6. 2015)

Zapisnik 2. seje Odbora za spremljanje za PRP 2014–2020 – dopisna seja (20. – 22. 7. 2015)

Zapisnik 3. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije – dopisna seja (23. – 25. 9. 2015)

Zapisnik 4. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (17. 12. 2015)

Zapisnik 5. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 6. 2016)

Zapisnik 6. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (20. 10. 2016)

Zapisnik 7. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (20. 12. 2016)

Zapisnik 8. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (3. 3. 2017)

Zapisnik 9. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 7. 2017)

Priloga: Pripombe ZRSVN na gradivo (Evalvacijsko poročilo PRP 2014-2020) za 9. sejo Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Zapisnik 10. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (28. 7. 2017)

Zapisnik 11. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (10. 10. – 13. 10. 2017)

Zapisnik 12. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (15. 2. 2018)

Zapisnik 13. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (6. 6. 2018)

Zapisnik 14. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (7. 2. 2019)

Zapisnik 15. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (7. 6. 2019)

Zapisnik 16. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (31. 7. do 2. 8. 2019)

Zapisnik 17. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (19. 6. 2020)

Zapisnik 18. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (22. 9. 2021)

Deli z drugimi