Vzpostavitev živinorejske kmetije na kraških površinah

Vzpostavitev živinorejske kmetije na kraških površinah

  • Datum objave 28.03.2024

Objavljeno 28. 3. 2024

“Kmetija Kovačevih je bila pred prevzemom v lasti Timotejevega nonota. Timotejevi starši so uspešni v povsem drugi panogi, mlad prevzemnik pa je veselje do kmetovanja nadgradil s študijem zootehnike. Uspešno je kandidiral na razpisu za mlade prevzemnike in sredstva porabil za vzpostavitev  kmetije starih staršev. Majhno, praktično nedelujočo kmetijo na zahtevnem kraškem svetu je v nekaj letih postavil na noge. Trenutno upravljajo z okoli 60 ha kmetijskih površin, s premišljeno izbiro pasme dosegajo lepe rezultate pri reji krav dojilj.  Tržijo goveje meso, v bližnjem predelovalnem  pa uspešno tržijo pakirano jagnjetino v kosih. Timotej je primer dobre prakse ekonomsko uspešnega kmetovanja na  zahtevnem kraškem terenu in s tem vzpodbuda za ostale mlade kmetovalce. Poleg tega je človek sodelovanja in povezovanja, sodeluje z ostalimi kmetijami, strokovnimi institucijami, šolami, je tudi partner v EIP projektih.”

(Darja Zadnik, KGZS – Zavod Nova Gorica)

Mladi prevzemnik stoji na pašniku, poleg krave na paši, v ozadju borovci

Mladi prevzemnik Timotej Kovač na kraškem pašniku.

 

Povzetek projekta

Timotej Kovač je prejemnik sredstev iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Če kje, so bila na njegovi kmetiji ta sredstva dejansko namenjena zagonu dejavnosti. Timotej je od svojih starih staršev lastniško prevzel kmetijo oziroma kmetijska zemljišča, pridobil kmetijska znanja, sredstva, pridobljena na razpisu, pa so mu dejansko omogočila začetek kmetovanja in uresničitev zastavljenih ciljev. Prejeto pomoč je investiral v izboljšanje kmetijskih zemljišč, nakup najpotrebnejše mehanizacije in nakup plemenskih živali za oblikovanje črede krav dojilj.

Kratka predstavitev kmetije

Kmetija Kovač leži v vasi Palčje, v osrčju krajinskega parka Pivških presihajočih jezer. Površje je tipično kraško, s kratko vegetacijsko dobo in izrazitimi sušami v poletnem času, zato so možnosti za kmetovanje omejene, prireja pa temelji na izkoriščanju paše ter trajnih travnikov za pridelavo zimske krme. Gojijo plemensko govedo lisaste pasme – usmeritev meso, ki so jo začeli z uvozom telic iz Slovaške in Nemčije. Poleg goveda redijo ovce za prirejo jagnjet, prašiče ter pitovne piščance. Kmetija je usmerjena v prodajo plemenskih živali in lastno trženje mesa. Registrirano imajo tudi dopolnilno dejavnost izobraževanje.

Ozadje

Timotej Kovač je primer mladega kmetovalca, ki se je na kmetiji, kjer že dve generaciji niso aktivno kmetovali, odločil, da s svojim znanjem in inovativnim pristopom napiše svojo zgodbo. S premišljenim in ambiciozno zastavljenim strateškim načrtom razvoja kmetije je v okolju, ki glede kvalitete površin, podnebja, sobivanja z zvermi in divjadjo kmetijstvu ni ravno prijazno, vzpostavil ekonomsko uspešno kmetijo.

Cilji

Glavne izpolnjeni cilje naložbe je bila vzpostavitev živinorejske kmetije, ki bo mlademu prevzemniku omogočala preživetje oziroma delovno mesto. Z zagonskimi sredstvi je mladi prevzemnik usposobil kmetijska zemljišča, posodobil mehanizacijo in izboljšal osnovno čredo krav dojilj do nivoja, ki mu omogoča nadaljnji razvoj kmetije.

Glavne aktivnosti projekta

Glavne aktivnosti projekta:

  • Povečanje in izboljšanje kmetijskih površin (strokovno načrtovan pašno – kosni management),
  • Posodobitev mehanizacije za spravilo sena,
  • Izboljšanje osnovne črede krav dojilj, reja goveda lisaste pasme- usmeritev meso, nakup živali, ki izhajajo iz kanadskih, južnoafriških in irskih linij,
  • Pridobivanje novih znanj in povezovanje z drugimi kmetijami in strokovnimi institucijami.

Rezultati

Celotna na novo vzpostavljena kmetija je primer inovativnega projekta, ki uspešno premaguje ovire, ki jih imajo živinorejske kmetije na  južnem Primorskem.

Mlad prevzemnik s skrbno načrtovano pašo v čredinkah in dosejevanjem želenih vrst trav, metuljnic in zeli uspešno izboljšuje krmno vrednost travne ruše na  kraških tleh, kjer prevladuje kamenje, plitka plast zemlje,  visoke poletne temperature in suše.

Krave lisaste pasme, ki  izhajajo iz kanadskih, južnoafriških in irskih linij, so zaradi ekstenzivnih pogojev tekom razvoja pasme dobro prilagojene skromnim razmeram na kraških pašnikih. Pasma ponuja priložnost za trženje suho zorjenega mesa, ki za vrhunsko kakovost zahteva nekoliko bolj zamaščene in počasneje rastoče živali.

Kmetija Timoteja Kovača je primer dobre prakse uspešne živinorejske kmetije na kraškem terenu, ki pa poleg finančnih sredstev zahteva tudi  jasno začrtano strategijo, veliko znanja, strokovnosti in vztrajnosti. V sklopu dopolnilne dejavnost  na kmetiji Timotej skupaj z Javno službo kmetijskega svetovanja svoja znanja in izkušnje posreduje drugim kmetovalcem in širši zainteresirani javnosti.

Pridobljene izkušnje/znanje

Timotej Kovač je na zahtevnem in skromnem kraškem terenu vzpostavil uspešno in ekonomsko vzdržno živinorejsko kmetijo. Mlad prevzemnik izvaja inovativne pristope na področju gospodarjenja s travinjem, pašnega managementa, rekultiviranja zaraščenih površin in pasemskega križanja. Kmetija je bila partnerska kmetija v projektu ukrepa Sodelovanje Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju. V sklopu dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobljena znanja in izkušnje posredujejo drugim kmetovalcem, šolam, vrtcem in ranljivim skupinam.

Kontakt

Timotej Kovač, Palčje

 

krave na paši na kraškem travniku, v ozadju gozd

Na kraškem pašniku kmetije Kovač.

 

Dan odprtih vrat na kmetiji Kovač.

 

Prispevek smo pripravili v sodelovanju KGZS Zavod Nova Gorica.

Deli z drugimi
Statistična regija

Primorsko-notranjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete