Uspešen razvoj Kmetijske zadruge Šaleška dolina z ekološko pridelavo jabolk in mesa ob uporabi inovativnih postopkov sledljivosti porekla pri trženju svojih izdelkov, Šoštanj

Uspešen razvoj Kmetijske zadruge Šaleška dolina z ekološko pridelavo jabolk in mesa ob uporabi inovativnih postopkov sledljivosti porekla pri trženju svojih izdelkov, Šoštanj

  • Datum objave 07.07.2021

Predstavljamo zadrugo, ki uspešno prenaša inovativne ideje v prakso ekološkega kmetovanja. Nove pristope ne izvaja zgolj zaradi boljše poslovne uspešnosti temveč predvsem zaradi povečevanja zaupanja in varnosti tako kupca kot njihovih pridelkov in izdelkov pa tudi zaupanja članov zadruge in drugih kmetov dobaviteljev. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je tudi prva zadruga v Sloveniji, ki je ustanovila socialno podjetje.

Projekt prispeva h glavnim strateškim potrebam v Sloveniji – povečanju pridelave ekološkega mesa in povečanju pridelave ekološkega sadja. S protitočnimi mrežami in namakanjem pa se sektor sadjarstva prilagaja podnebnim spremembam, kar je še zlasti potrebno, saj smo imeli v Sloveniji samo v letu 2016 in 2017 večje naravne nesreče (pozeba in suša). Z inovativnim pristopom pri zagotavljanju sledljivosti pa odgovarjajo potrebam tako potrošnikov kot strategiji Slovenije, ki promovira lokalno kakovost in kratke dobavne verige (svoje izdelke prodajajo v 100 javnih zavodov – vrtci, šole, bolnišnice).

Kmetijska zadruga Šaleška dolina je razvila izvirni sistem sledljivosti s pomočjo QR kode, tako da lahko kupec že pred nakupom mesa natanko preveri na kateri kmetiji je bilo meso prirejeno ter katere veljavne certifikate ima.  Ta način sledljivosti nadgrajujejo z novim sistemom, t.i. Origin Trail ob pomoči blockchain tehnologije, ki omogoča neizbrisljivo sledljivost, s čemer odgovarjajo na naraščajoče nevarnosti ponarejanja in nepoštenih praks.

 

‟Imamo izvirni sistem sledljivosti, ki smo ga uvedli že pred leti in sicer s pomočjo QR kode, tako da lahko kupec preden se odloči za nakup našega mesa natanko preveri na kateri kmetiji je bilo meso prirejeno, kje se kmetija nahaja ter katere veljavne certifikate ima dotična kmetija. Sedaj ta način sledljivosti nadgrajujemo z novim sistemom, t.i. Origin Trail ob pomoči blockchain tehnologije. Ta tehnologija nam omogoča neizbrisljivo sledljivost, oziroma neizbrisljive podatke. Splošno znano je, da je na svetovnem trgu velik problem ponarejenega blaga vseh vrst, tudi prehrambenih izdelkov.

Takšne poskuse, predvsem pri prehranskih izdelkih, od zelenjave, sadja, mesa in drugih pridelkov do izdelkov iz njih, se žal pojavljajo tudi že v Sloveniji. Imamo sicer zelo učinkovito inšpekcijsko službo (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) pa vendar je skušnjava, da nekdo ponaredi izdelek priznane blagovne znamke in z njim nastopi na trgu zelo velika.‟ (Ivan Drev, direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina)

Ozadje

Za projekt so se odločili, ker so izgubili 8 ha sadovnjaka, za katerega so imeli zemljišče v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč RS, ki je to zemljišče prenesel na občino. Ob tem se jim je pojavila priložnost za novo zgodbo. Sadovnjake so tako izgubili, želeli pa so imeti okoli 20 ha sadovnjakov, da bi lahko na trgu nekaj pomenili. Z jabolki pokrivajo širši lokalni trg – Šaleško dolino, Zgornje Savinjsko dolino in del Koroške ter del Spodnje Savinjske doline. Sedaj imajo lastne sadovnjake v obsegu 16 ha. Po tej plati po njihovem mnenju niso ravno veliki, pa tudi ne majhni – zato je še toliko pomembneje, da je trženje podprto z ustrezno zgodbo. Kot primer navajajo, da vsi delajo jabolčni čips, zakaj ne bi oni delali čips s čokolado, čips s cimetom … lepo zapakiran, izdelan butično. Takšnega produkta na trgu ne moreš dobiti kar tako, zato je lahko cena njihovega, lahko bi rekl inovativnega produkta, na trgu tudi nekoliko višja.

Cilji

S postavitvijo ekoloških nasadov jablan želijo dobiti zdrav prodajni artikel (jabolko kot sveži sadež) in surovino za ostale produkte. Cilj je postavitev protitočne zaščite na vseh površinah nasadov, kar bodo izvajali postopoma vzporedno z obnovo starejših nasadov, ter izgradnja namakalnega sistema. Poglavitni cilj jim je pridelati zdrav ekološki pridelek najvišje kakovosti in ga predelati v prehranske izdelke najvišje kakovosti ob najvišji dodani vrednosti. Ob vsem tem in pa s pomočjo njihovega inovativnega načina zagotavljanja sledljivosti pa želijo s kupci vzpostaviti najvišje možno zaupanje in pripadnost njihovim blagovnim znamkam.

Glavne aktivnosti

Za podporo nadaljnji reji ekološkega goveda so kupili kmetijsko mehanizacijo, balirko in ovijalko. So prejemniki sredstev v okviru projekta “Nakup kmetijske mehanizacije z namenom dviga konkurenčnosti podjetja”, ki se sofinancira iz naslova ukrepa 4.1 Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva Programa razvoja podeželja 2014-2020.

S projektom postavitve nasada ekoloških jabolk in postavitve protitočnih mrež pa nadgrajujejo dosedanjo pridelavo jabolk. So prejemniki sredstev v okviru projekta “Postavitev ekoloških nasadov jablan in nakup ter postavitev protitočnih mrež”, ki se sofinancira iz naslova ukrepa 4.1 Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva PRP 2014-2020.

Ko so dobili pozitivno odločbo na vloženo vlogo za nepovratna sredstva PRP 2014-2020, so najprej pripravili zemljišče v smeri ekološkega kmetovanja. Najprej so zasadili sončnice kot zeleno gnojilo, to preorali in dobro založili z organskim gnojilom. Nato pa smo se lotili sadnje drevesc in postavitve protitočne zaščite na 2 hektarjih površin, 1 hektar pa bodo dokončali spomladi leta 2019 . Na zemljišču so opravili globoko oranje in jih dobro založili z organskimi gnojili. Imajo namreč lastno farmo bikov, tako da so imeli lastno zalogo dve leti zorjenega gnoja. Vse to so opravili predvsem zato, ker je bil v preteklosti na teh površinah, kljub ustreznemu kolobarju, poudarek na pridelavi silažne koruze. Zato so se odločili za popolno revitalizacijo zemlje. Ustrezna založenost zemlje z organskimi gnojili je izjemnega pomena v ekoloških nasadih, kjer velja prepoved rabe mineralnih gnojil – da se razvije humifikacija. V nadaljevanju bodo uporabljali posebna ekološka gnojila (apno in fosfor Timac Agro in posebno gnojilo francoskega podjetja PRP Technologies, specializiranega za proizvodnjo biostimulantov za tla in rastline v kmetijstvu. Gnojila PRP zelo vzpodbudijo mikrobiološko dejavnost v zemlji. V ta namen smo že opravili poizkuse in izkopali pedološke jame ter preverili stanje. Pri rabi konvencionalnega gnojila se deževniki nahajajo do globine 20 centimetrov, pri rabi gnojila PRP pa so izmerili da se deževniki nahajajo do globine 60 do 80 centimetrov. Ta globina pa je pomembna z vidika globine prezračenosti zemlje in s tem boljših pogojev za koreninski sistem jablan. Ta način gnojenja pa nameravajo uvesti tudi v preostale starejše nasade jablan.

V letu 2018 so zaključevali s postavitvijo protitočne zaščite v starih sadovnjakih, za leto 2019 pa so prejeli še odločbo za postavitev protitočne zaščite še na dodatnih 4-ih hektarjih površin. Trenutno (december 2018) imajo skupaj že postavljeno protitočno zaščito na 6 ha površin.

V zadrugi imajo ustanovljeno tudi socialno podjetje, Zavod darilo narave, v katerem zaposlujemo invalide in so prva zadruga v Sloveniji, ki ima ustanovljeno tovrstno podjetje. V sklopu tega socialnega podjetja bodo del ekološkega pridelka porabili kot samostojni prodajni artikel (sveža jabolka), del pa predelali naprej v ekološki jabolčni sok, ekološko jabolčno vino, ekološki jabolčni kis, ekološki čips, ekološke krhlje in ekološko čežano. Na ta način bodo ekološkemu pridelku, ki ima že tako večjo vrednost kot jabolka pridelana na druge načine, dodali še večjo dodano vrednost.

Rezultati/koristi

–    Ekonomski:

KZ Šaleška dolina ima 12 poslovnih enot. Leto 2017 je bilo za KZ Šaleška dolina in za njihove člane uspešno poslovno leto z veliko presežki.

Investicijska vlaganja se jim obrestujejo, kar jim prinaša večje tržne deleže na novih področjih in novih blagovnih skupinah.

Sadjarstvo jim pomeni 1,8 % v poslovanju celotne zadruge  (izvajamo ga v okviru PE Turn) – in kar se tiče investicijskih vlaganj, dajejo v sedanjem času največji poudarek prav sadjarstvu.  Imajo svojo blagovno znamko SLODAR (od leta 2007) preko katere tržijo sveža jabolka in produkte iz njih. Tu gre za konvencionalno pridelavo. Produkte ekološke pridelave in ekološke predelave pa tržijo pod blagovno znamko EKODAR. Pod znamko EKODAR (od leta 2009) tržijo tudi ekološko pridelano meso. Prvi v Sloveniji so prejeli tudi certifikat Izbrana kakovost – Slovenija.

Sodelujejo s preko 100 javnimi zavodi (vrtci, šole, bolnišnice). Imajo tudi internetno prodajo.

Pri tem jamčijo za visoko kvaliteto. V letu 2017 in 2018 so prejeli dve zlati priznanji za ekološki jabolčni sok z aronijo naocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij v okviru kmetijsko živilskega sejma AGRA. Če to priznanje osvojijo še v letu 2019, bodo prejeli priznanje šampiona.  Pri izdelavi tega soka so povezani z ekološkim kmetom, ki jim dobavlja ekološko pridelano aronijo.

Januarja 2019 se želijo prijaviti še na javni razpis iz naslova ukrepa namakanja. V ta namen se zvrta 70 metrov globoko vrtino, ki pa jo bodo verjetno še nadaljevali do globine 140 metrov, da bodo prišli do dovolj velike količine vode.

–    Okoljski in podnebni:

Slovensko sadjarstvo ima že več kot stoletno tradicijo pridelave sadja za prodajo. Podnebne spremembe, oziroma zavest, da je potrebno storiti kar največ, da bi jih omilili, so med drugim povzročile tudi večje povpraševanje po sonaravno (ekološko) pridelani hrani. K temu prispeva tudi ekološka pridelava sadja, katere najpomembnejši cilj je, da se ob nadzorovani uporabi organskih gnojil in posebej dovoljenih sredstev za varstvo rastlin in plodov na ekonomsko sprejemljiv način pridela najkakovostnejše sadje. Ob tem pa se ohranja in v mnogih primerih na novo vzpostavlja biotska pestrost, oziroma raznovrstnost življenja v naravi. Tem ciljem sledijo tudi v KZ Šaleška dolina in zato so se tudi odločili, da dosedanjo integrirano pridelavo postopoma, ob obnovah sadovnjakov, preusmerijo v ekološko. Prvi korak na področju sadjarstva so storili s projektom postavitve ekoloških nasadov jablan in nakupa ter postavitve protitočnih mrež. Na 2 ha površin so to že storili, 1 ha površin pa bodo dokončali spomladi leta 2019.

–    Družbeni:

KZ Šaleška dolina je ustanovila tudi socialno podjetje Zavod darilo narave, v katerem trenutno zaposlujejo 4 invalide in so prva zadruga v Sloveniji, ki ima ustanovljeno tovrstno podjetje. V sklopu tega socialnega podjetja del ekološkega pridelka jabolk predelajo v ekološke izdelke z višjo dodano vrednostjo.

– Povezovanje:

KZ Šaleška dolina sodeluje s preko 700 kmetijami, članov zadruge pa je skoraj 340. Svoje poslovanje so razširili še v Zgornje Savinjsko dolino, ker je šla tamkajšnja zadruga v stečaj. Tam imajo dve trgovini (v Nazarjah in Lučah) v katerih že ustvarjajo okrog 35 % vsega prometa.

Leta 2018 so uvedli tudi kartice ugodnosti, ki stimulativno vplivajo na poslovne odnose. Vpeljan je mehanizem, ki članom zadruge omogoča ugodnejše nakupe z lojalnim medsebojnim odnosom.

Da bi izdelki blagovnih znamk, še posebej meso iz ekološke reje, še naprej uživali ugled pri potrošnikih in da so lahko potrošniki popolnoma prepričani, da so slovenski in ne ponarejeni, uvajajo najsodobnejšo tehnologijo sledljivosti  t.i. Origin Trail ob pomoči blockchain tehnologije. Ta tehnologija omogoča neizbrisljivo sledljivost, oziroma neizbrisljive podatke.

 

Kontaktna oseba

Ivan Drev
Kmetijska zadruga Šaleška dolina
Metleče 7, 3325 Šoštanj

http://kz-saleskadolina.si/
http://ekodar.si/
https://www.facebook.com/slodar/

Elektronski naslov: ivan.drev@kz-saleskadolina.si, info@kz-saleskadolina.si
Telefon: 00 386 3 898 49 70

PREDSTAVITVENI VIDEO: Uspešen razvoj Kmetijske zadruge Šaleška dolina z ekološko pridelavo jabolk in mesa ob uporabi inovativnih postopkov sledljivosti porekla pri trženju svojih izdelkov, Šoštanj

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva