Podružničarji gremo naprej

Podružničarji gremo naprej

 • Datum objave 02.08.2022

Projekt Podružničarji gremo naprej se je izvajal v okviru ukrepa LEADER na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na obrobju Mestne občine Ljubljana.

Zunanji učni kotiček na PŠ Janče

OZADJE

Podružnična šola (PŠ) Janče je že v sklopu projektov CRPOV pristopila k izvajanju aktivnosti za vzpostavitev šolskega sadovnjaka. Ta je bil ob podpori MOL postavljen že leta 2000. Desetletje pred tem se je začelo preusmerjanje kmetij v pridelavo in predelavo sadja. Takšen kmetijsko-pridelovalni-turistični koncept razvojne vizije območja zahteva ustvarjalne in široko izobražene gospodarje kmetij. Za dosego tega cilja je potrebno že zgodnje ter stalno načrtno usmerjanje prihajajočih generacij. Glede na to, da je ravno na tem območju veliko otrok s preusmerjenih kmetij, je bil dodatno izražen ustvarjalni in delovni interes s strani šole, staršev in Odseka za razvoj podeželja pri Mestni občini Ljubljana. Zato so se odločili in zasadili vzorčen sadovnjak na obstoječem šolskem vrtu ter na brežinah okoli šole. Decembra 2010 se je PŠ Janče s svojim šolskim sadovnjakom vključila v mrežo šolskih ekovrtov, kajti prepričani so bili, da s svojim dosedanjim delom in izkušnjami lahko pomagamo in svetujemo drugim, hkrati pa se naučimo tudi česa novega in koristnega.

V programskem obdobju 2007- 2013 je OŠ Sostro s svojimi podružnicami pričela z izvajanjem projekta Podružnična šola – gibalo razvoja, s katerim so otrokom omogočile pestro izbiro dodatnih obogatitvenih dejavnosti. Šole so med seboj povezale ne samo otroke, pač pa tudi starše in ostale krajane.

Podružnične šole OŠ Sostro: Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje so postale gibalo razvoja na podeželju, pravzaprav medgeneracijska središča življenja in razvoja kraja, zato so se odločili nadaljevati z aktivnostmi, ki bodo dostopne prav vsem in doprinesle k aktivnemu in zdravemu načinu preživljanja prostega časa otrok in druženja s starostniki preko različnih delavnic in srečanj. Pri tem so se medsektorsko povezali z lokalnimi društvi (ŠD Janče, TD Besnica – Janče) in Rdečim križem Slovenija, območno enoto Ljubljana.

Z izvedbo operacije PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ so nadgradili dolgoletno delo in pozitivne rezultate ter kot primer dobre prakse širili tudi na območje ostalih podružničnih šol.

K izvajanju operacije je pristopil tudi Vrtec Pedenjped s svojo enoto na Jančah, ki želi že najmlajše vključiti in naučiti, kako živeti v sožitju z naravo.

NAMEN IN GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Šola na podeželju je eden najpomembnejših prostorov, ki omogoča, da kot skupnost pripomore k boljšemu jutri. Je mesto, kjer lahko začnemo delati na spreminjanju odnosa in vedenja drug do drugega in zlasti do narave. Današnje podružnične šole so še vedno posebne in edinstvene, v njih se po navadi zbira manjše število otrok, a le-ti so nekaj posebnega, saj kljub temu, da jih je malo, skrbijo, da se njihov glas širi daleč naokrog. Specifično je tako njihovo vzgojno-izobraževalno delo kot tudi izven šolsko delovanje, ki pa mora biti v današnjem času prilagojeno današnjim družbenim razmeram, kajti življenje na podeželju se je bistveno spremenilo, saj se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal in narašča delež nekmečkega, posledično so se spremenile tudi njihove potrebe. Šole s svojim širšim delovanjem lahko in zmorejo prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja in razvoju kraja.

Z aktivnostmi postavitve ekovrtov na štirih lokacijah in skrbjo za šolski ekosadovnjak operacija prispeva k ohranjanju in varovanju naravnih danosti ter biotski raznolikosti, saj se oskrba in vzgoja rastlin vrši po načelih permakulture, s čimer se zmanjšujejo negativni vplivi na okolje in s tem ohranjanje narave ter hkrati ustvarjanje kratkih dobavnih verig.

Z izvajanjem praktičnega ustvarjanja in dela v naravnem okolju si želijo, da bi otrok in narava zopet postala prijatelja, da bi jo otrok doživljal z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali s pomočjo spoznal, priraslo k srcu. S tem otroci spoznavajo pravo vrednost, prevzemajo tudi lastno odgovornost za ohranjanje tistega, kar je neločljivo povezano z življenjem na podeželju – NARAVO. Spoznavajo značilnosti zelenih poklicev, pridobivajo specifična znanja, kar bo kasneje lahko vplivalo na njihovo poklicno odločitev.

S postavitvijo vrtov, vrtnih ut, miz s klopmi, oskrbovanjem  le teh operacija prispeva k ustvarjanju privlačnega bivalnega okolja ter dviguje kvaliteto bivanja na podeželju, saj je to nov prostor namenjen druženju in učenju otrok, staršev in starostnikov oz. vseh prebivalcev.

Neposredna ciljna skupina so otroci vrtca enote Janče in učenci, ki obiskujejo podružnične šole v sklopu OŠ Sostro: Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje. Hkrati je operacija namenjena tudi njihovim staršem, bratcem, sestricam, saj imajo prav tako možnost, da sodelujejo pri aktivnostih. Kot izvajalci in prenašalci znanj so ciljna skupina starejši, dedki in babice oz. starejši lokalni prebivalci, ki jim je omogočeno, da delček svojega časa aktivno preživijo v družbi otrok.

V okolje so postavljeni ekovrtovi, s katerimi se starše in ostale prebivalce osvešča in informira o prednostih ekološkega načina vrtnarjenja, zdravega načina življenja ter hkrati prenašali znanje med generacijami.

Cilj projekta je bil z izvedbo operacije omogočiti večjo socialno vključenost otrok v starosti do desetega leta, ki so vključeni v vrtec in v vzgojno-izobraževalni osnovnošolski program prve in druge triade ter obiskujejo eno izmed štirih podružničnih šol na ljubljanskem podeželju in hkrati prebivalcev vseh generacij, ker aktivnosti potekajo v domačem okolju, v neposredni bližini njihovih domov in bodo za vse brezplačne.

Notranjost vrtne lope ob PŠ Janče

REZULTATI PROJEKTA

 • Narejenih in skrbno vzdrževanih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic.
 • Postavljene tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav.
 • Obnovljeno ostrešje manjšega gospodarskega poslopja na PŠ Prežganje.
 • Postavljeni 4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o rastlinah, zelenih poklicih in izvedbo druženj.
 • Izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum.
 • Izvedeno usposabljanje za učiteljice, vzgojiteljice in člane društev.
 • Izvedenih 9 delavnic za otroke na posamezni enoti šole in vrtca.
 • Izvedenih 6 srečanj s starostniki.
 • Izvedene igre brez meja leta 2019 in 2020.
 • Vključenih vsaj 80 otrok v starosti do 10 let.
 • Izboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja.
 • Izboljšanje ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega ohranjanja narave in okolja.
 • Pridobljene praktične izkušnje otrok pri pridelavi bio hrane.
 • Pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane.
 • Razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja.
 • Povečano zavedanje o pomenu zdravega načina življenja.
 • Vzpostavljene najkrajše prehranske verige.
 • Oblikovani novi lokalni produkti.
 • Ustvarjeno med sektorsko in vse generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo.

Gredice, ustvarjene v okviru projekta

Kontakt: marjana.marn@siol.net

NOSILEC PROJEKTA: OSNOVNA ŠOLA SOSTRO S PODRUŽNICAMI BESNICA, JANČE, LIPOGLAV IN PREŽGANJE

Avtor fotografij: MKGP

Deli z drugimi
Statistična regija

Osrednjeslovenska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)