Projekt več LAS-ov – Pametne vasi za jutri

Projekt več LAS-ov – Pametne vasi za jutri

 • Datum objave 24.06.2021

 Skupinska fotografija na študijskem obisku v Krškem | Foto: LAS Posavje

 

Projekt Pametne vasi za jutri na širšem območju Slovenije sistemsko rešuje aktualno problematiko praznjenja in staranja na podeželskih območjih. Z novimi pristopi projekt podeželje ohranja in razvija s pomočjo novih tehnologij in konceptov.

Dodana vrednost se odraža v povezovanju petih partnerskih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so z izmenjavo dobrih praks in skupno analizo trenutnega stanja na podeželju ter skupno predpostavko, da mladi zapuščajo podeželje, oblikovali nove, inovativno oblikovane modele pametnih rešitev za podeželje.

Novi koncepti, oblikovani v projektu Pametne vasi za jutri, omogočajo ohranjanje vitalnosti in privlačnosti podeželja, in so eden od razlogov, da prebivalci na podeželju ostanejo.

OZADJE

Ideja je reševanje osnovnih težav na podeželju, ki se sooča z naraščajočim staranjem in pomanjkanjem storitev na podeželju. Ker je na podeželju premalo storitev in programov, mladi zapuščajo podeželje, saj jim mesta omogočajo več kariernih priložnosti in pestrost storitev.

Prispevek petih LAS-ov je bil tako usmerjen v razvoj modela trajnostno naravnanih vasi na slovenskem podeželju, ki bodo ustrezale zahtevam hitrih demografskih sprememb v slovenskih vaseh.
Oblikovali so se različni modeli pametnih rešitev:

 • Model trajnostne mobilnosti na podeželju – LAS Goričko
 • Model pametna srebrna vas – Las Posavje
 • Model – digitalna tehnologija na podeželju– LAS Prlekija (Digitalne storitve za starejše)
 • Model povezovanja podeželskih ponudnikov (prehrana ali turizem), ponudbe hrane (sadje in zelenjava) brez posrednika – LAS Pri dobrih ljudeh
 • Model druženja na vasi – LAS Obsotelje in Kozjansko

S temi modeli lahko poskrbimo, da bomo podeželje ohranili živo in da bodo v tem prostoru ostali tudi mladi.

GLAVNE AKTIVNOSTI

 • Izvedena Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov »Pametnih vasi« in demografska projekcija staranja Slovenskega podeželja.
 • Oblikovanje 5 inovativnih pilotnih modelov.
 • Izvedba modelov oz. programov na podeželju.
 • Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju.

Projekt je modele pametnih rešitev na podeželju izvedel tudi v praksi. V izvajanje projekta je bilo vključenih 5 LAS–ov in vsak LAS pokriva specifično področje:

 • model trajnostne mobilnosti na podeželju,
 • model srebrne vasi,
 • model digitalne tehnologije na podeželju,
 • model povezovanja podeželskih ponudnikov in
 • model druženja na vasi.

Oblikovani in izdelani novi modeli »Pametnih vasi za jutri« prispevajo k kvantitativnim in kvalitativnim učinkom.
 

Na LAS Obsotelje in Kozjansko se izvaja model druženja na vasi, ki vsebuje izobraževalne module (uporabi ponovno, stara znanja in prenos na mlade, obvladovanje starostnih »tegob«, popravi si sam, zdravstvena samooskrba na domu starejših in kulinarična preobrazba). 

Na LAS Goričko se izvaja implementacija modela trajnostne mobilnosti za starejše – izvajanje prevozov za starejše, ki jim omogočajo dostop do zdravstvenih, socialnih, kulturnih in drugih prostočasnih storitev.
 

Na LAS Prlekija se izvaja model digitalne tehnologije na podeželju, ki se nanaša na učenje veščin uporabe s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in vzpostavitev prostovoljstva za prenos znanja.

Na LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se izvaja model povezovanja podeželskih ponudnikov, kjer je možno tradicionalno obrt preplesti s sodobnim dizajnom in novimi principi krožnega gospodarstva. Tovrstno povezovanje se je izkazalo kot novi model povezovanja med malimi lokalnimi ponudniki na področju rokodelstva.

Na LAS Posavje se izvaja model pametnih srebrnih vasi, je v praksi uredil »družilnico« na vasi, poleg tega pa predstavlja usmeritve za prostorsko načrtovanje srebrnih vasi ali gospodinjskih skupnosti, kot skupnosti, v katerih je komunalna in socialna infrastruktura obogatena z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami, inovacijami za cenejšo oskrbo z energijo in drugimi inovacijskimi produkti.

Prikaz dveh modelov srebrne vasi

 

CILJ

Cilj projekta je ohranitev vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi, da starejši in mladi ostanejo na podeželju, zato projekt rezultira pametne rešitve na podeželju, ki predstavljajo načine, model, kako prebivalci na podeželju ostanejo.

 Načrtovane cilje so uspešno dosegli, kljub turbulentnemu letu 2020 zaradi koronavirusa

 • Oblikovali so vseh 5 modelov pametnih rešitev.
 • Uredili kar 6 prostorov za druženje.
 • Kupili avto za izvajanje prevozov za starejše.
 • Izpeljali preko 50 delavnic, kar je bilo najtežje zaradi omejitve druženja. Na delavnicah je bila udeležba velika, tudi v primeru izvedbe virtualne delavnice, saj se je vseh delavnic udeležilo kar preko 197 mladih in starejših.ž

 

Na fotografiji avto za zvajanje prevoza starejših | Foto: LAS Posavje

 

REZULTATI

Dosežki projekta se odražajo v novo oblikovanih modelih, ki ponujajo pametne rešitve za ohranitev slovenskega podeželja. Ti modeli so podlaga, da smo skozi projekt uredili prostore za druženje, zagotovili starejšim prevoz do mest, podeželje digitalno opolnomočili, bolje povezali ponudnike s ciljem samooskrbnosti.

V času izvajanja projekta je model pametnih srebrnih vasi zaslužen za ureditev prvih gospodinjskih skupnosti na vasi, prav tako je pripomogel k pričetkom postopkov za spremembo prostorskih aktov, ki omogočajo gradnjo pametnih srebrnih vasi.

Kvantitativni skupni učinki vseh sodelujočih LAS-ov:

 1. Izdelana skupna analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja.
 2. Oblikovanih in izdelanih 5 novih modelov »Pametnih vasi za jutri«.
 3. Izvedena 2 ogleda, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS. 
 4. Izdelana 1 komunikacijska strategija, 20 objav v različnih medijih, 1 vzpostavljeno socialno omrežje, 1 skupna zaključna novinarska konferenca. 
 5. Izdelan skupen promocijski film projekta.

 

Kvalitativni učinki so veliko večji in zajemajo širšo javnost.

Večja je ozaveščenost o:

 • pomenu in uveljavljanju trajnostne mobilnosti na podeželju,
 • pomenu digitalne komunikacije,
 • možnostih bivanja v bivalnih enotah za starejše ter dvigu kakovosti življenja,
 • okrepilo se je prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje,
 • zmanjšala se je izoliranost in osamljenosti starejših prebivalcev, zmanjšala socialna stiska in izključenost posameznikov.

Učinki se odražajo tudi v večjem številu starostnikov, ki se vključujejo v aktivno družbeno življenje in s tem vključevanja mladih v novo oblikovane programe in storitve.

 

POVEZOVANJE

Projekt je zasnovan tako, da je mreženje in povezovanje ključnega pomena. Mladi, usposobljeni prostovoljci prenašajo svoje znanje in izkušnje na starejše, ti pozneje pridobljeno znanje uporabljajo in posledično prenašajo oziroma izmenjujejo z svojim znanci, vrstniki.

Projekt je odličen primer sodelovanja med vsemi deležniki na podeželju in tudi v povezavi z mesti. Modeli namreč vključujejo društva, ki zagotavljajo prostočasne dejavnosti in kulturne dogodke, kmetije, ki omogočajo samooskrbo z lokalnimi produkti, organizacije, javne ali zasebne, ki nudijo socialno zdravstvene storitve (dolgotrajno oskrbo obogateno z IKT opremo), lokalne skupnosti in stanovanjska podjetja, ki zagotovijo prostorske možnosti in ureditev pametnih srebrnih vasi.

Povezovanje je tudi ključna aktivnost modela povezovanja lokalnih ponudnikov, ki naslavlja skupino lokalnih proizvajalcev za skupen nastop na trgu in boljše trženje.

 

Projekt je sofinanciran s strani Programa razvoja podeželja 2014-2020 v okviru podukrepa 19.3.

 

KONTAKT

LAS Posavje
Kontaktna oseba: Janja Jordan, janja.jordan@krsko.si (lucija.avgustin@rra-posavje.si)
Telefonski kontakt: 07 488 10 43
Spletna stran: www.las-posavje.si
Izdelani promocijski filmi o projektu:

 

*     *     *     

Projekt Pametne vasi za jutri je bil eden izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2021. Razpisane so bile štiri kategorije in projekt Pametne vasi za jutri je bil uvrščen v kategorijo Socialno vključujoča prihodnost.

*   *   *

Deli z drugimi
Statistična regija

Pomurska, Posavska, Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)