Nova učna okolja v mestu in na podeželju


  • Datum objave 02.08.2022

Nova učna okolja v mestu in na podeželju

  • Datum objave 02.08.2022

Na območju lokalne akcijske skupine LAS Od Pohorja do Bohorja je bila zaznana potreba po dodatnih 15-20 prostih mestih za vpis otrok v vrtec, kar bi lahko dolgoročno privedlo do povečanja razlik med bolj in manj razvitimi predeli na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, zmanjšala bi se kvaliteta bivanja ter dostopnost socialnih storitev.

Vzpostavitev novega učnega okolja v vrtcu

Ozadje

Projekt je potreben, ker so na območju LAS zaznali potrebo po vzpostavitvi dodatne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja (en oddelek v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti. Hkrati pa so ugotovili, da bi bilo treba doseči večjo vključitev ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

Na terenu so tako zaznali potrebo po dodatnih 15-20 prostih mestih za vpis otrok v vrtec. Premalo prostih mest v vrtcih bi lahko dolgoročno privedlo do povečanja razlik med bolj in manj razvitimi predeli na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, zmanjšala bi se kvaliteta bivanja ter dostopnost socialnih storitev.

Naslednji izziv je bilo slabše razvito družabno življenje, neizkoriščenost zunanjih prostorov, ki bi bili primerni za medgeneracijske aktivnosti ter neustrezne prostočasne aktivnosti, ki je pogost vzrok, da so te ranljive skupine tudi izključene iz družbenih aktivnosti, da se zapirajo vase in ne družijo ter tako veliko časa preživijo ob televiziji in računalniku (predvsem mladi), kar posledično vpliva tudi na slabšo počutje in zdravje. Iz tega sledi tudi to, da je območje manj privlačno ter prihaja do večjega odseljevanja, manjše vključenosti v okolje ter zastoj v razvoju medgeneracijskega povezovanja ter dostopa do aktivnosti, ki bi prispevale k večji družbeni vključenosti ranljivih skupin.

Zadnji izziv je predstavljalo področje varovanja okolja, premajhna količina ekološko in lokalno pridelane hrane, pomanjkanje urbanih zelenih površin ter neustrezno urejeno ločeno zbiranje organskih odpadkov.

Namen in glavne aktivnosti

Vzrok za projekt izhaja iz razvojnih potreb območja, saj je bila zaznana potreba po vzpostavitvi dodatne infrastrukture za izvajanje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja (en oddelek v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti za najmlajše otroke. Hkrati pa so ugotovili, da bi bilo treba dodati inovativen pristop k doseganju večje vključitve ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. V ta namen so v sklopu operacije vzpostavili štiri učna okolja in štiri učne programe izkustvenega učenja, ki na inovativen način osveščajo ranljive skupine o pomenu lokalno pridelane hrane in samooskrbe, zdravega okolja, narave in zmanjševanja onesnaževanja in negativnih vplivov na okolje.

Štiri nova učna okolja zajemajo infrastrukturno vzpostavitev:

  • vzpostavitev oz. izgradnja novega oddelka v vrtcu, ki se nahaja v prostorih Zasebnega vrtca Viljem Julijan,
  • vzpostavitev dveh visokih gred in solarnih luči, ki se nahajajo v otroško-igralnem parku »Dežela Vile Eksene«, tj. zunaj na prostem na zemljišču, ki je last Zasebnega vrtca Viljem Julijan,
  • vzpostavitev kompostnika in aktivnost obdelovanja zemlje oz. njive v Dramljah se nahaja zunaj na prostem na zemljišču, ki je last Zasebnega vrtca Viljem Julijan,
  • vzpostavitev učnega okolja na Rajskem otoku in jezeru, se nahaja zunaj na prostem na zemljišču, ki je last podjetja Rajski otok d.o.o.

Štirje programi izkustvenega učenja pa zajemajo:

  • Učni program v okviru rednega vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcu, kjer vzgojiteljice izvajajo pilotni program na področju lokalno pridelane prehrane.
  •  Učni program o načinih ravnanja z biološkimi odpadki in načinih samooskrbe v urbanem učnem okolju.
  •  Učni program s praktičnim prikazom pridelovanja zelenjave in obdelovanja njive.
  •  Učni program o spoznavanju naravnega habitata različnih živalskih in rastlinskih vrst, lastnosti vode in ekosistema na območju Natura 2000, tj. Rajski otok z jezerom na Proseniškem.

Eno učno okolje, tj. vzpostavitev novega oddelka v vrtcu, rešuje dolgoročni izziv okolja, saj odgovarja na problem, ki je povezan s premalo prostimi mesti v vrtcih. Medtem ko ostala tri učna okolja ponujajo dodano vrednost v inovativnem pristopu, kako spodbuditi prostočasne aktivnosti za mlade in otroke na podeželju. Inovativni pilotni program za predšolske otroke ima trajnostni učinek tako v lokalnem vrtcu, kot po celotni Sloveniji in predstavlja primer dobre prakse na področju vzgoje predšolskih otrok.

Cilj projekta je bil vzpostavitev delovnega mesta vzgojiteljice skozi vzpostavitev enega oddelka v vrtcu ter treh učilnic na prostem. Pri cilju ohranjanje narave in varstva okolja ter izboljšanju pogojev za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin so bile projektne aktivnosti usmerjene v omogočanje energetske učinkovitosti (nova okna v zgradbi, uvedba solarnih luči zraven visokih gred, vzpostavitev kompostnika in ločevanja bioloških odpadkov), zmanjševanje odpadne hrane in spodbujanje k ločevanju odpadkov/kompostiranju ter k varovanju okolja na območja Natura 2000. Vse to se je izvedlo skozi inovativen pristop načina tvorbe pozitivnega odnosa do naravnih vrednot tako, da se je preko učnih programov v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan in v Dnevnem centru Eksena za otroke in mladostnike ter pri izvedbi aktivnosti na treh učnih okolij na prostem spremenil odnos otrok do vzgajanja zelenjave, kompostiranja in ločevanja odpadkov ter povečala stopnja znanja in zavedanja, kako ravnati z odpadki.

Vzpostavitev novega učnega okolja v Dramljah

Rezultati projekta

Prijavitelj projekta Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec Viljem Julijan je v sodelovanju s partnerji Kmetijsko – gozdarska Zbornico Slovenije – Zavod Celje, Društvom Eksena ter podjetjem Rajski otok d.o.o. razvil štiri programe izkustvenega učenja in vzpostavil štiri nova učna okolja v mestu Šentjur in na podeželju v Občini Šentjur, ki temeljijo na razvijanju pozitivnega odnosa ranljivih skupin do narave in lokalno pridelane hrane ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane (samooskrbo). Glavni rezultat projekta predstavljajo: štirje programi izkustvenega učenja in štiri nova učna okolja v mestu in na podeželju. Hkrati se je z operacijo prispevalo k učinkoviti rabi virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, saj smo z vzpostavljenim življenjskim ciklom hrane v operaciji spodbudili nizkoogljično skupnost in skupnost brez odpadkov, ki je temelj krožnega gospodarstva. V sklopu operacije se je vzpostavilo eno delovno mesto, tj. vzgojiteljica predšolske vzgoje.

Operacija je inovativna, saj predstavlja aktivno sodelovanje tako ranljivih skupin kot tudi celotne populacije; inovativnost in dodana vrednost se kažeta predvsem v zasledovanju novega pristopa k spodbujanju prostočasnih in drugih aktivnosti, ki osveščajo prebivalstvo o odgovornem odnosu do varovanja okolja ter narave same na področju pridelovanja hrane in lokalne samooskrbe. Hkrati pa se inovativnost odraža v unikatno vzpostavljenem oddelku za otroke v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan ter v izdelanem kompostniku in dveh visokih gredah – vse to je narejeno iz lesa in je tako okolju prijazno. Obenem so 3 zunanja učna okolja zasnovana tako, da bodo omogočala  medgeneracijsko druženje in razvijanje socialnih veščin.

Dežela Vile Eksene

Kontakt:

Tina Zidanšek (info@vrtec-viljemjulijan.si)

Xena d.o.o., PE ZASEBNI VRTEC VILJEM JULIJAN

Cesta Leona Dobrotinška 2

3230 Šentjur

Spletna stran: https://vrtec-viljemjulijan.si/nova-ucna-okolja-v-mestu-in-na-podezelju/ 

Avtor fotografij: Xena d.o.o.

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)