Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah


 • Datum objave 05.09.2023

Na nekaterih izvirih so nameščene skodelice, iz katerih lahko pijemo izvirsko vodo, avtor: LAS Srce Slovenije.

Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah

 • Datum objave 05.09.2023

»Voda ni le za pitje ali umivanje.
Voda ima svojega duha. Voda je živa.
Voda ve kako ravnate z njo, voda vas pozna.
Tudi vi bi jo morali spoznati.«
(Wabinoquay Otsoquaykwhan, ljudstvo Anishinaabe)

Kontekst

V partnerstvo projekta so se povezali LAS-i iz celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp (v nadaljevanju KSA), tako iz slovenskega kot iz avstrijskega dela. Območje KSA sega na območje 4 LAS-ov (LAS Srce Slovenije – vodilni partner projekta, LAS Gorenjska Košarica, LAS ZSŠD in LAS Južne Koroške v Avstriji). KSA so bazen čiste pitne vode, ki se steka na 4 strani v 4 večje reke. Voda ne pozna administrativnih meja, zato je potrebna celostna obravnava. Potenciali vodnih virov z območja KSA prispevajo h kvaliteti bivanja domačinov in pristnih doživetij obiskovalcev. Voda predstavlja rdečo nit povezovanja izjemnih naravnih danosti, kulturne dediščine, turistične ponudbe in priložnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest v KSA. Projekt Mreža vodnih poti v KSA nadgrajuje projekt Vodne zgodbe KSA v integralni turistični produkt.

Projekt poudarja ozaveščanje o pomenu ohranjanja čiste pitne vode in premišljeno ter skrbno vgrajevanje vodnih virov v turistično ponudbo območja.

Opis projekta

Vodna pot okoli KSA je nova pohodniška pot, dolga 190 km, razdeljena na 11 etap. Vodna pot poteka mimo 4 rek, 3 jezer, več kot 100 izvirov in več kot 100 potokov ter več slapov. Vključena je na pohodniško aplikacijo Planinske zveze Slovenije maPZS in na spletno stran Kamniško-Savinjske Alpe.  Analiziranih je bilo več kot 50 izvirov na območju KSA in 15 izvirov na območju LAS Srce Slovenije. Ob analiziranih izvirih s pitno vodo so nameščeni kovinski lončki. Obiskovalci/pohodniki v KSA lahko obiščejo izvire in se odžejajo z izvirsko vodo, kar je posebnost in prednost tega turističnega produkta. Izdelana je tudi karta/zemljevid vodnih poti v KSA v slovenskem in nemškem jeziku.

Projekt je dal poudarek tudi ozaveščanju prebivalcev o pomenu ohranjanja pitne vode. Izvedeni so bili festivali pitne vode (10 festivalov) na celotnem območju KSA. Izvedena sta bila 2 natečaja za osnovnošolce (1 likovni natečaj – stripovski, in 1 literarni natečaj) za celotno območje. Na 2 strokovnih ekskurzijah je potekal ogled dobrih praks, izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji. Potekalo je tudi izobraževanje za preizkuševalce vode – vodni sommelier. Izvedene so bile tudi številne delavnice, okrogle mize na katerih smo govorili o vodi z različnih zornih kotov.

Cilji

 • ohranjanje čiste pitne vode;
 • zavedanje o vodnem bogastvu KSA in skrbi za ohranitev le tega;
 • ustvarjanje zelenih delovnih mest na območju KSA (lokalni vodniki, vodni sommelijeji, ponudba temelječa na lokalnih virih – voda iz različnih izvirov…) – ocenjujejo da bodo dolgoročno s tem ustvarili 30 delovnih mest.

Glavne aktivnosti projekta

Dejavnosti so bile enakomerno razporejene med partnerje. Vsi partnerji v projektu so se vključevali v izvedbo večinoma vseh zastavljenih dejavnosti. V okviru projekta se je razvil turistični produkt Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah, ki z že vzpostavljenim turističnim produktom Vodne zgodbe KSA tvori nov integralni turistični produkt.

Na celotnem območju so se izvajale naslednje dejavnosti :

 1. Vzpostavitev digitalne mreže vodnih poti

Vodne izvire, ki so bili na podlagi opravljenih analiz prepoznani kot čisti (pitna voda), smo vključili v mrežo vodnih poti Kamniško Savinjskih Alp. Vodna pot okoli KSA je nova pohodniška pot, dolga 190 km, razdeljena na 11 etap. Vodna pot poteka mimo 4 rek, 3 jezer, več kot 100 izvirov in več kot 100 potokov ter več slapov. Vključena je na pohodniško aplikacijo Planinske zveze Slovenije maPZS- maPZS in na spletno stran Kamniško – Savinjske Alpe – Vodne poti – Kamniško-Savinjske Alpe (ksalps.com). Izdelana je tudi karta/zemljevid vodnih poti v KSA v slovenskem in nemškem jeziku, in sicer skupaj za celotno območje 18.000 izvodov v slovenskem jeziku in 600 izvodov v nemškem jeziku.

2. Analize vodnih izvirov (monitoring kvalitete vode)

Analiziranih je bilo več kot 50 izvirov na območju KSA in 15 izvirov na območju LAS Srce Slovenije. Ob analiziranih izvirih s pitno vodo so nameščeni kovinski lončki. S pomočjo Qr kode na lončku se lahko preveri kakovost vode v določenem izviru ob zadnji analizi.

3. Ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjanja pitne vode in krepitve pozitivnega odnosa ljudi do vode

 • Festivali pitne vode (10 festivalov),
 • Izvedba natečajev za osnovnošolce (1 likovni natečj – stripovski, in 1 literarni natečaj),
 • Dve strokovni ekskurziji z ogledom dobrih praks, izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji (Avstijska Koroška in Gorenjski del območja),
 • Izobraževanje za preizkuševalce vode – vodni sommelier.

LAS Srce Slovenije je dodatno izvedel:

 • Zasnovo mreže vodnih poti na območju LAS Srce Slovenije (vključenih 30 izvirov),
 • Okroglo mizo – zdravilne lastnosti vode,
 • Delavnico – odnos do vode v preteklosti,
 • Zaključno delavnico.

LAS ZSŠD je dodatno izvedel:

 • Tematsko prireditev s festivalom pitne vode v Solčavi,
 • Oblikovanje 2-dnevnega turističnega produkta Pohod po vodnih poteh KSA,
 • obnova fontane in novega pitnika v središču naselja Luče.

LAS Gorenjska košarica je dodatno izvedel:

 • Ustvarjalna delavnica,
 • Oblikovan in testno izveden nov integralni turistični produkt ”Naravne vode v KSA in Stari Slovani”,
 • Tematski izobraževalno-promocijski film ”Naravne vode v KSA in Stari Slovani’’,
 • Film o Vodnih poteh v KSA.

LAS Spodnje Koroške ni izvajala dodatnih dejavnosti.

Rezultati

 • Število storitev za večjo okoljsko ozaveščenost: 1

Projekt je preko svoje izvedbe prinesla  različne pristope in načine za ozaveščanje o pomenu vodnih virov in njihovi veliki ranljivosti. Učinke je dosegla preko festivalov pitne vode, delavnic in okroglih miz, natečajev ter ekskurzij.

 • Število okoljskih informacij: 1

Glavna okoljska informacija, ki jo je širil projekt, je pomen o ohranjanju in veliki ranljivosti vodnih virov na celotnem projektnem območju. Z izvedeno analizo vodnih virov smo lahko prikazali kvaliteto vode na posameznih izvirih in vpliv človeka na kakovost vode na izvirih.

 • Število dogodkov na katerih je potekalo okoljsko ozaveščanje: 14
 • Izboljšanje stanja okolja – število vključenih izvirov: 50
 • Inovativni način ozaveščanja – zametek novega poklica
 • Lokacije za ohranjanje biotske in krajinske raznovrstnosti: 1

V projektu je bil dan poudarek na ohranitvi in izboljšanju kvalitete vključenih izvirov v mrežo vodnih poti (54 izvirov), biotske pestrosti teh izvirov in krajinske raznovrstnosti na območju KSA in LAS. Z namenom spremljanja stanja je bil na izvirih opravljen monitoring kvalitete vode in v primeru zaznanega poslabšanja stanja smo lahko obvestili zainteresirano javnost in pristojne institucije.

 • Število podpornih storitev za izboljšanje pogojev za delo in življenje prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin: 1

Z osveščanjem in aktivno vključitvijo ciljnih skupin v projekt smo izboljšali in ohranili kakovost okolja v katerem živijo ter s predstavitvijo poklica vodni preizkuševalec ter razvojem turističnega produkta mreže vodnih izboljšali pogoje za delo v lokalnem okolju

 • Število izboljšanih in novo razvitih lokalnih storitev za povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti : 1

Diverzifikacijo turističnih dejavnosti smo razvijali oz. spodbujali preko povezovanja vodnih virov oz. naravne in kulturne dediščine na območju ter njihovega inovativnega (turističnega) predstavljanja in trajnostne rabe (npr. celoviti vodni turistični produkti, organizacija vodnih dogodkov, …). Ena izmed ključnih aktivnosti projekta pa je bilo izobraževanje za vodnega sommelier-ja, ki je ponudilo možnost za nove poklice in delovna mesta na območju.

 • Število akcij za izboljšanje trženja turistične destinacije : 2

Oblikovan je bil nov integralni turistični produkt vezan na ohranjanje in varstvo narave, ki je prebivalcem območja nudil dodatne možnosti za trženje destinacije. Turistični produkt je predstavljen na mobilni pohodniški aplikaciji Planinske zveze Slovenije, na spletnih medijih in v časopisih. Dodana vrednost turizmu predstavlja tudi uvajanje novega poklica vodnega preizkuševalca “vodni sommelier”, kar  bo popestrilo obstoječo turistično ponudbo.Velik poudarek je na digitalnem trženju – spletna stran, spletna aplikacija, socilan aomrežja; Oblikovan je bil tudi promocijski oz. komunikacijski material v fizični obliki – karta (trojezični zemljevid – slo, ang., nem.), ki je na razpolago v lokalnih TIC-ih.

 • zmanjšanje pritiska na ožja in širša območja vodnih virov; vodna pot preusmerja turistične tokove pohodnikov iz centralnega območja KSA na obrobje – razpršeni turistični tokovi;
 • prispevek k raznolikim trajnostnim zelenim pristopom za zagotavljanje varstva vode in vodnih okolij; projekt predstavlja model za zeleni pristop do vodnih virov;
 • ohranitev in izboljšanje kvalitete vključenih izvirov, biotske pestrosti teh izvirov in krajinske raznovrstnosti na območju KSA razvoj pristopov in rešitev za izboljšanje pogojev za življenje prebivalcev še posebej vključenih ranljivih skupin; V projektu so aktivno sodelovali osnovnošolci preko izvedenih javnih natečajev za najboljši strip na temo vode in natečaju za najlepšo pesem ter z aktivnim sodelovanjem na Festivalih pitne vode. Preko izvedenih aktivnosti so spoznali dodano vrednost okolja v katerem živijo ter naravnih danostih (izvirih pitne vode).
 • Brezposelnim je bil predstavljen nov poklic vodni sommelier za katerega smo izvedli predstavitev ter izobraževanje za vse zainteresirane. projekt je ustvaril možnosti za nove “zelene zaposlitve” (interpretacija in vodenje po vodnih poteh oz. izvirih) in nova delovna mesta (npr. vodni sommelier), ki nudijo možnost za delovna mesta, tudi za ranljive ciljne skupine (mladi, starejši, …); trenutno še ni novih delovnih mest, projekt pa predstavlja dodano vrednost obstoječim turističnim ponudnikom območja;izboljšanje življenja v podeželskih skupnostih; nov turističen produkt predstavlja nove možnosti razvoja za podeželske skupnosti; razvoj gostinskih in prenočitvenih kapacitet.

Učinki povezovanje in mreženja

Projekt je odličen primer med-občinskega, med-regijskega in med-državnega povezovanja. Vzpostavljen je skupen integralen turističen produkt, ki povezuje celotno območje. S projektom so bili vzpostavljeni tesni stiki med vsemi sodelujočimi organizacijami in posamezniki. Partnerski LASi so vključevali občine, ki so prispevale svoje ideje in tudi implementirale rezultate.

Projekt je močan magnet, ki povezuje območje KSA. Partnerji projekta razmišljamo o nadgradnji projekta Mreža vodneih poti v KSA in tudi o novih projektih na območju partnerstva, ki bodo usmerjeni v varovanje in ohranjanje narave in trajnostni razvoj območja. Na novo je bila vzpostavljena povezava s strokovnjaki in organizacijami (Občina Železna Kaplja, Geopark Karavanje in LAS Sp. Koroške) na avstriijski strani območja KSA in pogovori o nadaljnih skupnih projektih že potekajo.

Možnost prenosa na druga področja

Slovenija je bogata z vodnimi viri, zato se projekt lahko aplicira tudi na drugih območjih. Ozaveščanje o ohranjanju pitne vode, varstvo izvirov, analize izvirske vode, oblikovanje vodnih poti je velik potencial za celotno območje Slovenije.

Inovativnost

Projekt na  inovativen način ozavešča o pomenu pitne vode –  nastal je zametek novega poklica na področju varovanja okolja – vodni sommelier.

Vključenost mladih

Mladi so bili vključeni s sodelovanjem na natečajih o najboljšem stripu in najlepši pesmi oz. literarnem delu na temo vode v KSA. Poleg tega smo jih vključevali v festival pitne vode, ki so se jih udeleževali in sodelovali so na izobraževanju za nov poklic “vodni sommelier”.

Vključenost žensk

Ženske so bile vključene preko programa otvoritve obnovljene fontane v središču naselja Luče, saj je v neposredni bližini urejeno perišče in perice so pripravile program ob otvoritvi na temo vode. Vključevale so se na festivale pitne vode, sodelovale pa so tudi na okrogli mizi v Termah Snovik na temo “Zdravile lastnosti vode”, kjer smo pripovedovanja vodnih zgodb odkrivali lastne potenciale.

Vključevanje manjšinskih družbenih skupin (invalidnih oseb, beguncev itd.)

Nekatere invalidne osebe so se udeležile festivalov pitne vode, sicer pa niso bile posebej vključene.

Nadgradnja znanj in spretnosti

Deležnikom na podeželju je bilo omogočeno brezplačno izobraževanje za vodnega sommeliera. Poleg tega je gostincem na voljo primer nove “vodne karte” – vključevanje izvirskih/lokalnih voda na jedilnik.

V predhodnem projektu “Vodne zgodbe KSA” je bilo izvedeno brezplačno izobraževanje za turistične vodnike.

Izkušnje in priporočila

Izkušnje kažejo, da je pri izvajanju projektov pristop od spodaj navzgor zelo učinkovit. Sodelujoči LASi so vključevali občine v pripravo in izvajanje vseh aktivnosti. Občine so posredovale svoje predloge, želje, ideje, ki smo jih poskušali vključiti v projekt in jih implementirati. V projekt je bilo vključenih veliko deležnikov in prav vsi so aktivno sodelovali.

 

Kontakt:

LAS Srce Slovenije

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

Mitja Bratun, Mija Bokal

telefon: 01 89 62 713

Spletna stran projekta: https://www.ksalps.com/vodne-poti/

Povezava na etape in zemljevid: https://www.ksalps.com/vodne-poti/

 

Skupina ljudi ob izviru v Kamniško-Savinjskih Alpah.

V osrčju Kamniško-Savinjskih Alp leži Soteska Predaselj, ki jo je izdolbla reka Kamniška Bistrica, avtor: LAS Srce Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitveni video:

* * *

Projekt “Mreža vodnih poti v Kamniško – Savinjskih Alpah” je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards  2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Varstvo okolja.

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje okolja, LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)