Lesni feniks


  • Datum objave 03.08.2022

Lesni feniks

  • Datum objave 03.08.2022

Projekt LAS loškega pogorja Lesni feniks, sofinanciran v okviru ukrepa LEADER,  je inovativen že po svojih rezultatih, saj je bila urbana oprema izdelana iz odsluženega lesa. Oprema je bila postavljena v lokalnem okolju in sama po sebi opozarja prebivalce na principe krožnega gospodarstva in omogoča izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa. Razvit je bil nov pristop k razvoju izobraževalnega procesa, saj so se v projektu k doseganju končnega rezultata povezali gospodarstvo, lokalna skupnost in izobraževalna ustanova.

Ozadje

Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo surovino, ki v veliki večini primerov konča na odlagališčih ali v domačih in industrijskih pečeh. Predvsem odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe različnih premazov, ki obremenjujejo okolje.  Po drugi strani pa v industrijskih objektih ostajajo ogromne količine lesenih ostankov v katerih najdemo tudi les visoke kakovosti za katerega je smotrno poiskati alternativne rešitve in takšen les ponovno uporabiti za izdelavo novih lesenih izdelkov.

V lokalni skupnosti je bila pred projektom že dlje časa izražena potreba po postavitvi urbane opreme, ki bi dopolnjevala sprehajalne poti, obogatila razgledne točke in opremila hitro se razvijajoče in vsako leto bolj obiskano naravno kopališče. Skladno z mislijo na varovanje okolja je nastala ideja, da se odslužen oziroma neuporabljen zavržen les uporabi za izdelavo urbane opreme in se na ta način lesu zopet povrne življenje. Lokalni skupnosti pa s postavitvijo nove urbane opreme dvigne kakovost bivanjskega okolja.

Poleg lesenih ostankov in odsluženega lesa pa je bilo prepoznano, da v industriji in v vsakdanjem življenju nastajajo še mnogi drugi odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Za začetek takega procesa pa je potrebno v lokalnih okoljih pričeti z načrtnim ozaveščanjem in izobraževanjem tako zaposlenih v podjetjih kot tudi širše skupnosti ljudi. To je bila iztočnica, da se vsebina projekta usmeri tako, da bo ob koncu bistvenega pomena ozaveščenost posameznikov o njihovi proaktivni vlogi pri zniževanju porabe naravnih virov, še posebej s spodbujanjem popravil in ponovne uporabe izdelkov in materialov, namesto da slednje zavržemo.

Projekt je pa pomemben še iz vidika povezovanja gospodarstva in izobraževalnih ustanov. V okolju je velikokrat prepoznavna potreba po pridobivanju praktičnih izkušenj med učenci, dijaki in študenti, da slednji že med študijem izkusijo praktično delo in spoznajo bodoče delodajalce.

Namen in glavne aktivnosti

Glavni namen projekta Lesni feniks je bil varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.
V projektu je bila poleg okroglih miz, predavanj in filmov za osveščanje javnosti izvedena tudi razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa ter izdelava in prikaz uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi. Izvedba projekta je krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter s postavitvijo urbane opreme iz odsluženega lesa še vedno omogoča izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe.

Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo. Preko aktivnosti ozaveščanja širše populacije je postavil občino in tudi regijo na zemljevid trajnostno naravnanih območij in postal pilotni primer za druga območja. Rdeča nit projekta je bila ponovna uporaba surovin, kar je osnovni princip krožnega gospodarstva. Izpostavljena je bila ponovna uporaba kakovostnega odpadnega lesa za izdelke, ki so po končanem projektu namenjeni dvigu kakovosti bivanjskega okolja lokalne skupnosti. Skozi številne aktivnosti informiranja širše javnosti je projekt imel pozitiven vpliv na dvig ozaveščenosti prebivalcev območja o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave.

Cilj projekta je bil varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig ozaveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo. Projekt je skozi izvajanje sledil dvema glavnima ciljema, in sicer:

  • izvedba sklopa aktivnosti ozaveščanja širše javnosti,
  • izvedba pilotnega projekta uporabe odsluženega lesa ali lesnih ostankov za izdelavo urbane opreme v lokalni skupnosti kot primer dobre prakse preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe.

Glavne aktivnosti projekta:

V prvi fazi projekta je bila izvedena raziskava inovativnih možnosti oblikovanja in izdelave izdelkov iz odsluženega lesa. Raziskavo so izvedli dijaki Srednje lesne šole ŠC Škofja Loka in podjetje M Sora d.d., ki sta bila partnerja na projektu. Omenjeni dijaki so sodelovali tudi na natečaju za izdelavo urbane opreme iz odsluženega lesa in izdelali prototipe urbane opreme. Partner M Sora d.d., podjetje, ki se ukvarja z izdelavo lesenih oken, je izvedlo analizo količin in lastnosti odsluženega lesa starih oken. Na podlagi izdelkov dijakov, ki so prispeli na natečaj, so razvili urbano opremo in pripravili tehnično dokumentacijo za izdelavo izdelkov. V celotni proces prve faze izdelave in raziskav je bila vključena tudi občina Žiri, kot bodoča lastnica izdelane urbane opreme. Za ozaveščanje javnosti o pomenu ponovne uporabe surovin, krožnega gospodarstva je potekal prvi sklop predavanj, delavnic in filmskih projekcij. Izvedena je bila tudi novinarska konferenca. Za navedene aktivnosti ozaveščanja je skrbel partner Razvojna agencija Sora d.o.o. Vodilni partner Zadruga Lokatur pa je poskrbel za vodenje in koordinacijo ter vzpostavitev spletne strani projekta www.lesnifeniks.si.

V drugi fazi projekta je partner M Sora d.d. izdelal urbano opremo. Izdelali so klopi, ležalnike, skakalno desko in garderobo za preoblačenje. Klopi je občina Žiri postavila po celotni občini, in sicer ob sprehajalnih poteh in na razglednih točkah. Ležalniki, skakalna deska in garderoba pa so na voljo obiskovalcem naravnega kopališča Pustotnik ob reki Poljanska Sora. Na kopališču so postavili tudi biološki WC. V tej fazi projekta je potekal tudi drugi del predavanj in delavnic na temo zmanjševanja količine in preprečevanja nastajanja odpadkov. Izvedena je bila okrogla miza na temo krožnega gospodarstva in posnet je bil promocijski video, ki predstavlja zgodbo, kako oživiti odslužen les in iz njega narediti uporabno stvar.

V tretji fazi projekta je bil izveden še zadnji sklop predavanj in delavnic na temo zmanjševanja količine in preprečevanja nastajanja odpadkov.

Skozi celoten projekt je potekala tudi zelo aktivna in medijsko odmevna promocija vsebine projekta in njegovih rezultatov. Vse to je pripomoglo, da je imel projekt pozitiven vpliv na vse prebivalce območja LAS loškega pogorja kot navsezadnje tudi na širšo okolico.

Rezultati

  • Postavljena urbana oprema, ki je izdelana iz odsluženega lesa: 20 klopi, 9 ležalnikov za kopališče, garderoba za kopališče, odskočna deska za kopališče,
  • postavljena enota biološkega WC na kopališču,
  • posnet je bil kratek promocijski film,
  • izvedena novinarska konferenca,
  • skoraj 600 udeležencev 8 predavanj in projekcij filmov.

 

Kontakt:

Igor Drakulič (igor@drakulic.eu)

Zadruga Lokatur, z.o.o., so.p.

Podlubnik 46

4220 Škofja Loka

Spletna stran: http://www.lesnifeniks.si/

Avtor fotografije: Darijan Kacin

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)