Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije


 • Datum objave 05.09.2023

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

 • Datum objave 05.09.2023

 

»Koruzni oklasek je dostopno in ugodno gorivo!«
(Mitja Krajnc, Žipo Lenart, d.o.o.)

Kontekst

Vodilni partner EIP projekta je kmetijsko podjetje ŽIPO Lenart d.o.o., ki je specializirano za primarno pridelavo, vključno s poljedelstvom in živinorejo, ukvarjajo pa se tudi z drugimi kmetijsko predelovalnimi dejavnostmi. Poseben poudarek dajejo krožnemu gospodarstvu, trajnostnemu kmetijstvu ter uporabi obnovljivih virov energije.

Koruzni oklaski imajo visoko energetsko vrednost in lahko predstavljajo pomemben vir energije, a se zaradi neozaveščenosti potrošnikov pogosto zavržejo kot stranski produkt pri pridelavi koruze. Na ŽIPO so koruzne oklaske uspešno uporabili kot gorivo za sušenje koruznega zrnja, oklaski lahko pa se uporabijo tudi za ogrevanje, v gradbeništvu, kot dodatek v krmnih mešanicah za živali ter v kemični industriji.

Največji izziv projekta je bil razviti napravo za učinkovito mehanizirano pobiranje koruznih oklaskov. Tovrstnih naprav je bilo do sedaj razvitih zelo malo, predvsem zaradi nepoznavanja uporabne vrednosti oklaskov. Kot odgovor na izziv projekta so na ŽIPO nadgradili žitni kombajn Claas Tucano 340. Z izvedenimi notranjimi modifikacijami in dodatkom zunanjega zalogovnika za koruzne oklaske je zdaj omogočena hkratna žetev koruznega zrnja in oklaskov brez oviranja postopka žetve. Tako so pridobili pomemben vir kuriva za njihovo sušilnico zrnja.

Opis projekta

Projekt Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije je imel dva glavna cilja: učinkovito mehanizirano pobiranje koruznih oklaskov ter ozaveščanje širše javnosti o njihovi uporabni vrednosti. Kljub temu, da koruzni oklasek pogosto ostaja ne(u)porabljen na polju, ima velik potencial kot vir energije in za številne druge aplikacije, vključno z gradbeništvom, kmetijstvom in kemično industrijo.

Projektne dejavnosti so vključevale načrtovanje in izdelavo naprave za pobiranje oklaskov, testiranje različnih koruznih hibridov za najboljši pridelek oklaskov ter organizacijo izobraževalnih dogodkov in demonstracij za dijake, kmetovalce in kmetijske svetovalce.

V okviru projekta je bil razvit nadgrajeni žitni kombajn Claas Tucano 340, ki omogoča sočasno pobiranje in shranjevanje koruznega zrnja ter oklaskov, brez oviranja žetve. Takšna rešitev je privedla tudi do visoke čistoče oklaskov, kar kaže na uspešnost in uporabnost projekta.

Cilji

 • Razviti napravo za učinkovito mehanizirano spravilo koruznih oklaskov,
 • preučiti karakteristike koruznih oklaskov in približati njihovo uporabno vrednost uporabnikom/potrošnikom,
 • v praksi testirati različne hibride koruze in ugotoviti, kateri so najbolj primerni za pridelavo koruznih oklaskov ,
 • povečati uporabo koruznih oklaksov kot obnovljivega vira energije in zmanjšati porabo fosilnih goriv,
 • povečati samooskrbnost in ekonomski položaj kmetijskih gospodarstev z zagotavljanjem lastnega goriva (oklaskov).

Glavne aktivnosti projekta

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Izdelava koncepta preizkusov (izbira primernih hibridov koruze, setev in izvedba agrotehničnih ukrepov)
 • Seznanitev s termičnimi karakteristikami in drugimi lastnostmi koruznih oklaskov ter prenos in razširjanje tega znanja med druge deležnike (usposabljanja, demonstracije, dan odprtih vrat, različni mediji, izdelava gradiv in protokolov)
 • Preučitev možnosti uporabe koruznih oklaskov v različne namene ter prenos in razširjanje znanja
 • Preučitev možnih tehničnih rešitev za pobiranje koruznih oklaskov ter prenos in razširjanje znanja na različne načine
 • Modifikacije in nadgradnja obstoječe naprave v napravo za pobiranje koruznih oklaskov ter izvedba spravila (sočasna žetev koruznega zrnja in oklaska)
 • Analize koruznega oklaska (analiza pepela, energijska vrednost),
 • Pregled in analiza podatkov po spravilu pridelka (hektarski donos, čistoča oklaskov, pridelek glede na posamezen hibrid, pridelek na različnih kmetijskih gospodarstvih).

Rezultati

 • Vsaj 80 kmetijskih gospodarstev je po zaključku projekta uporabljalo koruzni oklasek kot kurivo;
 • Na vsaj 80 kmetijskih gospodarstvih se je zmanjšal delež porabe fosilnih goriv;
 • Povečana uporaba obnovljivih virov energije;
 • Zmanjšana uporaba fosilnih goriv in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;
 • Višji prihodki zaradi večje energetske samooskrbnosti kmetijskih gospodarstev;
 • Povečana uporaba koruznega oklaska kot kuriva za ogrevanje.

Učinki povezovanje in mreženja

Projekt odraža uspešno povezovanje različnih deležnikov, ki so prispevali k njegovi izvedbi. V sodelovanju je bilo vključenih pet kmetijskih gospodarstev, ena izobraževalna organizacija, tri svetovalne organizacije s področja kmetijstva in okoljskega varstva, organizacija za semenarstvo ter raziskovalne institucije. Vsak partner je prispeval svoje strokovno znanje in izkušnje, kar je pripomoglo k uspešnim aktivnostim projekta.

Pridobljeno znanje je bilo nato preneseno in deljeno z različnimi ciljnimi skupinami. Dijaki so pridobili nove informacije, svetovalci pa so postali ključni posredniki pri prenosu znanja na kmetovalce. Partnerji so tudi aktivno sodelovali pri ozaveščanju širše javnosti preko različnih medijev, vključno z radiem, televizijo in družabnimi omrežji.

Možnost prenosa na druga področja

Preko različnih način prenosa podatkov (mediji), ob obiskih na dnevu odprtih vrat, z izvajanjem storitev ipd. S komunikacijo med različnimi deležniki.

Ideja je bila uporabljena na enem izmed kmetijskih gospodarstev, ki s svojo napravo pobira oklasek za pridobivanje lastne energije, izvajajo pa tudi storitve za lokalne kmete, s čimer si zagotovijo dodaten vir dohodka. V tujini so izdelali podobne naprave z nekoliko drugačnim principom.

Inovativnost

Izdelana je bila naprava za pobiranje koruznih oklaskov, ki omogoča sočasno pobiranje koruznega zrnja in koruznih oklaskov ter njuno shranjevanje med žetvijo. Žetve pri tem bistveno ne oviramo, pridobimo pa dober vir energije, ki je skoraj vedno na voljo.

Vključenost mladih

Mladi so bili vključeni v projekt, saj so med drugim študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru sodelovali pri dizajnu naprave za pobiranje koruznih oklaskov, prav tako so bili v projekt neposredno preko izvedene ekskurzije vključeni dijaki Biotehniške šole Maribor. Tudi večina raziskovalcev, strokovno tehničnih sodelavcev in nosilcev sodelujočih kmetijskih gospodarstev je bila mlajša od 40 let.

Vključenost žensk

Tudi ženske so bile vključene v projekt, med drugim je zelo aktivno sodelovala nosilka kmetijskega gospodarstva Števanec, Anita Števanec. Njihovo kmetijsko gospodarstvo je med drugim izdelalo lastno napravo za pobiranje koruznih oklaskov (predelava in nadgradnja žitnega kombajna Case). Pri skoraj vsakem izmed projektnih partnerjev so bile v aktivnosti vključene tudi ženske (kmetijske svetovalke, dijakinje, učiteljice ipd.).

Nadgradnja znanj in spretnosti

Partnerji so pridobili nova znanja, pridobljene nove spretnosti pa so uporabili predvsem za izvajanje storitev pobiranja koruznih oklaskov. V okviru projekta so bile izvedene demonstracije in objave ter izdana gradiva, ki prej niso bila na voljo.

Izkušnje in priporočila

Pridobili so številna nova znanja in izkušnje:

 • Znanje glede izbire najbolj primernih hibridov za pridobivanje koruznih oklaskov,
 • izkušnje za učinkovito nadgradnjo in predelavo standardnih naprav v večfunkcijske naprave (strojništvo, konstruiranje ipd.),
 • znanje o termičnih in drugih lastnostih oklaskov,
 • znanje o (energetski) vrednosti in uporabi oklaskov,
 • pridobili so izkušnje vodenja in koordinacije projektov,
 • izkušnje usklajevanja in sodelovanja različnih partnerjev ipd.

 

Kontakt:

ŽIPO Lenart d.o.o.

Mitja Krajnc

Šetarova 21, 2230 Lenart

e-pošta: mitja.krajnc@kgskrajnc.si

telefon: 02 720 07 80

Spletna stran: https://www.zipo.si/

kombajn na polju

 

*    *    *

Projekt “Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije” je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards  2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Varstvo okolja.

Deli z drugimi
Statistična regija

Podravska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M16 – Sodelovanje