Izvajanje pristopa CLLD na primeru območja LAS Dolina Soče


  • Datum objave 01.09.2021

Izvajanje pristopa CLLD na primeru območja LAS Dolina Soče

  • Datum objave 01.09.2021

CLLD je mednarodni izraz za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga uporablja Evropska komisija in temelji na pristopu »od spodaj navzgor«.

Kako to deluje v praksi, vam predstavljamo na primeru območja ob reki Soči, ki ga vodi lokalna akcijska skupina (LAS) Dolina Soče. Gre za primer uspešnega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev iz kar treh  ESI skladov skozi instrument CLLD.

 

CLLD  (Community Led Local Development oz. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Lokalni prebivalci vzpostavijo lokalno partnerstvo, ki oblikuje in izvaja razvojno strategijo. Strategija lokalnega razvoja (SLR) temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ter dobrinah lokalnega območja. Lokalnemu partnerstvu oz. lokalni akcijski skupini (LAS) je dodeljen finančni okvir, pri čemer se lokalna skupnost sama odloči, skladno s svojimi potrebami, v katere namene bodo v skladu z EU pravili porabili sredstva. Država članica sama določi, iz katerih strukturnih in investicijskih skladov (ESI) bo črpala sredstva za instrument CLLD. LAS pa se sam odloči, ali bo koristil sredstva vseh v CLLD vključenih ESI skladov ali samo nekaterih. Slovenija se je odločila, da bo pristop CLLD v programskem obdobju 2014–2020 podprla s sredstvi iz treh ESI skladov:

  • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in
  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Shema pristopa CLLD

CLLD je tako nadgradnja poznanega pristopa LEADER iz programskega obdobja 2007-2013. Zanj so bila na voljo sredstva LEADER iz EKSRP.

LAS Dolina Soče

LAS Dolina Soče obsega območje štirih občin – Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin na severnemu delu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. Območje je znano po bogati kulturni in naravni dediščini, je pomembna turistična destinacija in prostor, od koder izhajajo številni tradicionalni produkti in izdelki. Kljub temu je to, zaradi odročne lege in slabo izkoriščenih razvojnih priložnostih, problemsko območje.

Ukrep CLLD so lokalni akterji prepoznali kot primerno in pomembno priložnost za razvoj. Zaradi številnih skupnih interesov so ustanovili lokalno akcijsko skupino LAS Doline Soče in za vodilnega partnerja določili Posoški razvojni center, ki ima bogate izkušnje s tega področja. Odločili so se za koriščenje sredstev vseh treh ESI skladov, vključenih v instrument CLLD.

Logotip LAS Dolina Soče

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)

Predstavitev projekta LAS: Revitalizacija prostora in uma (akronim REVITUM) 

 

Projekt REVITUM so lokalni partnerji vzpostavili, ker so na območju LAS Dolina Soče zaznali na eni strani potrebo po revitalizaciji kmetijskih površin ter odstranjevanju tujerodnih sort in na drugi strani potrebo po spodbujanju naseljevanja ljudi v odročne vasi. V okviru projekta je bilo urejenih 8 ha pašnih površin, izvedeno pa je bilo tudi izobraževanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja. Poleg ureditve in ograditve pašnih površin na Kuku so posejali pšenico pod vasjo Potoki ter poskusno zasadili trto in oljke. Načrtujejo tudi vzpostavitev namakalnega sistema, ki bi se napajal z vodo iz starega rezervoarja iz leta 1916. V Drežnici so ponovno oživeli objekt, v katerem je bila nekoč trgovina Kmetijske zadruge Tolmin. Občina Kobarid je kupila zgornje nadstropje, ki je danes v uporabi krajevne skupnosti. Spodnji del, v katerem je urejen mesno predelovalni in prodajni obrat, pa je danes v lasti Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja. Projekt prenove objekta v Drežnici je eden izmed dobrih primerov, kako ohranjati kmetijske panoge. Velik izziv območja predstavlja veliko število majhnih kmetij, za katere predelava mesa predstavlja ogromno investicijo. Kot odgovor na problem so v ta namen uredili skupni obrat, ki rejcem zagotavlja reden odkup mesa in ponuja možnost večanja tropov.

LAS Dolina Soče je zaznal tudi porušeno ravnovesje med turizmom in kmetijstvom. Številne nastanitvene kapacitete se preurejajo v turistične kapacitete, kar privede do situacije, ko primanjkuje stanovanjskih rešitev za mlade. Ob tem poudarjajo, da je turistom potrebno zagotoviti tudi ponudbo lokalnih izdelkov (lokalna hrana, domači izdelki …), ki so na voljo, če se želi ohraniti domače ponudnike. Ob tem na območju LAS stremijo k povezovanju turističnih kmetij, lokalne ponudbe, tematskih poti  v celovit pristop oz. ponudbo. Prepoznali so pomembnost kolektivnih blagovnih znamk, zato se je kolektivna blagovna znamka Dolina Soče na območju uspešno uveljavila. V prihodnje si LAS Dolina Soče želi le še nadgrajevati celostno podobo ponudbe na območju Doline Soče in krepiti celostno kmetovanje ter oživljati njivske površine.

Projekt Revitum

Projekt Revitum

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR)

Predstavitev projekta LAS: Oživljanje starega mestnega jedra Tolmin

Problematiko zamiranja starih mestnih jeder na Občini Tolmin naslavljajo tudi s pomočjo CLLD sredstev iz ESRR sklada. Vzpostaviti si želijo pogoje za razvoj poslovnih idej s poudarkom na okolju starega mestnega jedra Tolmina ter oživitev ostalih območij. V ta namen izvajajo aktivnosti kot so prirejanje tematskih večerov, organizacija podjetniških delavnic in izobraževanj, izvajanje nakupa urbane opreme in posodobitev zunanje ureditve, oddaja površine na trgu gostincu z lokalno ponudbo.

Središče Tolmina se sicer oživlja preko različnih virov financiranja, saj je območje k obnovi pristopilo celostno. Na občini so v okviru tega projekta izvedli tudi arhitekturno študijo starega mestnega jedra, saj težijo k temu, da bo le to čim bolj prijazno obiskovalcem ter obrtnikom, ki tam delajo oz. želijo spodbuditi tudi prihod kakšnega novega obrtnika ali podjetnika. Študija je med drugim zajela še prostor, kjer trenutno stoji tržnica. V prihodnosti načrtujejo posodobitev tržnice, ki bo prilagojena današnjim potrebam. Prenova tržnice bo sicer del drugega projekta iz EKSRP, Podeželje in dediščina v dolini Soče (vodilni partner LAS Dolina Soče).

V okviru ESRR se sofinancirajo tudi številni dogodki, namenjeni revitalizaciji območja. Eden izmed njih je znani Frika fest, poimenovan po friki, tradicionalni posoški jedi.

FRIKA FEST

Ena izmed posebnosti Posočja je tudi frika – tradicionalna jed iz tolminskega sira, ki je že skoraj odšla v pozabo. V preteklosti se je promovirala z dogodkom praznik frike, ki pa je počasi izumiral, frika pa je izgubljala prepoznavnost na trgu. Lokalno prebivalstvo je iskalo način, kako jo spet oživiti in prenesti na krožnik vsake lokalne gostilne, zato so oblikovali dvodnevni festival, ki sovpada s prigonom živine z okoliških planin . Festival je danes kombinacija teh dveh tradicionalnih dogodkov, se pravi kmečki praznik tolminskih kmetij in praznik frike. Osnovali so veliko promocijsko kampanjo, ki zajema izdelavo celostne grafične podobe, oglaševanje, izdelavo promocijskega gradiva. Dvodnevni festival je eden izmed dogodkov, katerega namen je, da se staro mestno jedro oživi v dolgoročnem pomenu.

Projekt Oživljanje starega mestnega jedra Tolmin

EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR)

Predstavitev projekta LAS: Spajanje okusov dolina Soče (RIB’CA)

Problematika nizke potrošnje sladkovodnih rib se na območju LAS Dolina Soče naslavlja iz ESPR. LAS poudarja, da je bilo potrebno veliko animacije na terenu, saj je ribiški sklad v tem programskem obdobju prvič vključen v CLLD. Glavna naloga vodilnega partnerja je usmerjanje projektnih idej, kar je pripomoglo k razvoju projektov.

Projekt Spajanje okusov doline Soče predstavlja uspešen primer oblikovanja novega kulinaričnega produkta – Soški namaz, to je ribji namaz s koščki dimljene postrvi iz ribogojnice Faronika Tolmin in tolminske skute iz Mlekarne Planika. Soški namaz je bil po izboru bralcev Financ in portala Agrobiznis v spletnem glasovanju  na natečaju 2020 izbran za najboljše živilo.

Namaz je uspešno prodrl v večje trgovske centre, prijavitelj projekta (Mlekarna Planika) pa se zavzema za prodor v šole, vrtce ter druge javne zavode. Vodilo pri oblikovanju namaza je bila le uporaba domačih lokalnih proizvodov z dodatkom začimb ter brez uporabe konzervansov.

Projekt tako zagotavlja dodano vrednost, spodbuja inovacijo v vseh fazah dobavne verige na področju akvakulture ter uvaja nov proizvod (ribji namaz) preko katerega se bo razvijalo nove načine uporabe. Projekt je inovativen z vidika povezovanja poslovnega subjekta s področja akvakulture (Faronika d.o.o.), odkupa lokalnih surovin in poslovnega subjekta s področja mlekarstva in sirarstva (Mlekarna Planika d.o.o.) ter z uvajanjem novega produkta v dobavne verige. S projektnimi aktivnostmi se promovira uporaba lokalnih rib v kulinariki, s promocijskimi aktivnostmi pa se spodbuja prodaja v sklopu prireditev in organiziranih dogodkov.

Projekt Spajanje okusov doline Soče

Deli z drugimi
Statistična regija

Goriška

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)