IZROČILO – spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa


 • Datum objave 05.09.2023

IZROČILO – spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa

 • Datum objave 05.09.2023

Med snemanjem videa tekom projekta, avtor: Nava Vardjan, Zavod Dobra pot.

 

»Preko lokalnega izročila želimo opolnomočiti in povezati podeželske skupnosti.«
(Nava Vardjan, Zavod Dobra pot)

Kontekst

Zavod Dobra pot je ustanovljen z namenom ohranjati naravno in kulturno dediščino lokalnega okolja ter reševati družbene izzive podeželskih območij. Na podeželju so starejši nosilci dediščinskih veščin, ki ne morejo prenesti svojega znanja na mlajše generacije in potrebujejo pomoč pri digitalnih veščinah in podjetniškem znanju. Lokalna skupnost prav tako potrebuje ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine in njeni vrednosti za lokalno gospodarstvo. Pomanjkanje medgeneracijskega prenosa dediščine je očitno, zato je potrebno dediščino predstaviti na sodoben način s pomočjo digitalnih rešitev, da bi ostala konkurenčna in pomembna v družbi.

Platforma z gostujočimi vsebinami in podpornimi storitvami se osredotoča na pripovedovanje zgodb o lokalnem okolju, ljudeh in dediščini, saj to predstavlja največjo vrednost in potencial za povezovanje skupnosti ter njen razvoj.

Opis projekta

Projekt »Izročilo« je namenjen ohranjanju lokalne dediščine in njenemu prenosu na mlajše generacije ter ozaveščanju o pomenu naravne in kulturne dediščine za razvoj podeželja.

Projekt vključuje inovativno spletno platformo, kjer so dokumentirane dediščinske vsebine, predvsem v obliki kratkih dokumentarnih filmov, ki osvetljujejo njihov pomen v prostoru in času ter možnosti za izobraževanje, promocijo lokalne dediščine, trženje dediščinskih izdelkov ter ozaveščanje o njenem pomenu.

Platforma prinaša celovito predstavitev dediščinskih vsebin s poudarkom na njihovih zgodbah, kar ustvarja večjo dodano vrednost. Poleg tega platforma ponuja napredne funkcionalnosti, kot so obogatena resničnost, 3D skeni rokodelskih izdelkov, interaktivno učno gradivo in spletna delavnica dediščine.

Projekt je vzpostavil digitalno infrastrukturo, prototipe vsebin ter modele delovanja in pravila za vključevanje lokalnih rokodelcev in obrtnikov. Dolgoročni cilj projekta je okrepiti prepoznavnost in dodano vrednost dediščinskih obrti, storitev, izdelkov ter podpreti lokalne deležnike pri njihovem digitalnem nastopu na svetovnem trgu.

Cilji

Dvigniti prepoznavnost kulturnega izročila Brkinov in Krasa in z njim povezanih obrti, storitev in izdelkov.

Izkoristiti učni potencial kulturnega izročila in ga na inovativen način prenesti na mlajše rodove.

S pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij in inovativnih pristopov celostno predstaviti dediščinske obrti, izdelke in storitve in s tem:

 • dvigniti dodano vrednost teh obrti, izdelkov in storitev,
 • razširiti trg za dediščinske obrti, izdelke in storitve,
 • spodbuditi nosilce dediščinskih obrti, izdelkov in storitev k uporabi sodobnih digitalnih tehnologij,
 • osvetliti vlogo lokalne dediščine pri razvoju podjetništva, ustvarjanju delovnih mest na podeželju, ohranjanju podeželske krajine ter dvigu kakovosti življenja na podeželju.

Glavne aktivnosti projekta

Dejavnosti so bile izvajane v skladu s časovnim okvirom projekta in so obsegale vzpostavitev spletne platforme, pripravo vsebin, diseminacijo rezultatov, upravljanje projektnih rezultatov ter vodenje celotnega projekta, vključno z administracijo in finančnim upravljanjem.

 1. Izdelava spletne platforme (oktober 2021 – marec 2022):
 • Vzpostavitev spletnega mesta, spletne trgovine
 • Priprava izobraževalnih interaktivnih vsebin
 • Priprava potrebne dokumentacije za platformo
 • Grafična zasnova spletnega mesta in oblikovanje znamke
 • Zakup domene in gostovanja
 • Priprava mobilnega vtičnika s tehnologijo A. R. za virtualni prikaz 3D modelov v prostoru

2. Priprava vsebin za spletno platformo (december 2021 – maj 2023):

 • Priprava scenarijev za snemalne aktivnosti
 • Snemanje dokumentarnih filmov o naravni in kulturni dediščini lokalnega okolja
 • Terensko delo (ogled snemalnih lokacij, logistično načrtovanje poteka aktivnosti, usklajevanje s snemalci, evidentiranje primernih lokacij in detajlov, pridobivanje soglasij udeleženih)
 • Fotografiranje izdelkov za spletno trgovino (navadna fotografija in 3D fotogrametrija)
 • Vsebinska priprava učnega gradiva za 10 tipov nalog
 • Snemanje prototipa spletne delavnice o tradicionalnih obrteh
 • Nakup opreme za trajno pripravo vsebin za platformo

3. Diseminacija projektnih rezultatov (september 2022 – maj 2023):

 • Oblikovanje digitalne kampanje
 • Promocija projekta
 • Diseminacija prek delavnic na osnovnih šolah z uporabo oblikovanega učnega gradiva

4. Upravljanje projektnih rezultatov (februar 2022 – junij 2023):

 • Zagotavljanje kakovosti pri pripravi digitalnih vsebin
 • Vzdrževanje spletnega mesta
 • Komunikacija z lokalno javnostjo (zbiranje predlogov za vsebine, pregled prijavnic, sestanki, ogled lokacij, presoja predlogov javnosti, časovno načrtovanje, preverjanje možnosti izdelave predlaganih prispevkov)
 • Upravljanje spletnega mesta
 • Razvoj novih priložnosti za trženje in nadgradnjo/razširitev spletnega mesta
 • Oblikovanje nadaljnjih projektnih zasnov vezanih na spletno platformo
 • Oblikovanje novih tržnih paketov storitev
 • Urejanje pogodbenih razmerij s ponudniki, vključenimi v platformo

5. Nadgradnja projektnih rezultatov (maj 2023 – poprojektno obdobje):

 • organizacija filmskih dogodkov za podeželske skupnosti
 • predstavitve projekta kot dobre prakse
 • vključevanje lokalnih obrtnikov in podjetnikov na platformo
 • izvajanje razvitih podpornih storitev

Rezultati

 1. Krepitev gospodarske odpornosti podeželja:
 • 1x spletna platforma z 10 dokumentarnimi filmi za promocijo lok. dediščine
 • 1x spletna trgovina za dedišč. storitve/izdelke
 • 1x inovativen načrt digitalnega trženja in promocije lok. dediščine

2. Obravnava socialnih vidikov na inovativen način: 10x izvedenih dogodkov: ozaveščevalno-filmske projekcije za lokalne skupnosti (v načrtu jih je še vsaj 20)

3. Spodbujanje prednosti digitalizacije za podeželje:

 •  1× spletna učilnica z 10 tipi interaktivnih iger na temo dediščine
 •  27x 3D sken rokodelskega izdelka s tehnologijo fotogrametrije
 • 1x mobilni vtičnik s tehnologijo A. R. za virtualni ‘prenos’ 3d izdelka v prostor

4. Vključevanje in odpornost podeželske družbe: .

 • v projekt vključenih 238 osnovnošolcev prek 11 delavnic
 • 24x sodelovanje s starejšimi izpričevalci izročila
 • 5x sodelovanje z lokalnimi podjetniki/obrtniki

5. Podpora podeželskim podjetnikom na inovativen način:

 • 1×spletna trgovina z enotno blagovno znamko
 • 1× prototip plačljive dediščinske spletne delavnice
 • 3× paket podpornih storitev za lokalne ponudnike

6. Krepitev gospodarske odpornosti podeželja: projekt je izpostavil potenciale za razvoj trajnostnega, digitalnega podjetništva na podeželju s poudarkom na dediščinskih vsebinah, ter s tem pokazal na možnosti ustvarjanja novih delovnih mest za mlade, njihovo ostajanje na podeželju in s tem inovativni razvoj podeželja. Spletna platforma inovativno izkorišča digitalne tehnologije za promocijo in trženje lokalnih dediščinskih izdelkov, kar krepi gospodarsko odpornost podeželskih podjetij.

7. Obravnava socialnih vidikov na inovativen način: projektni rezultati povezujejo lokalne skupnosti prek dogodkov – filmskih večerov o lokalnem izročilu, na katerih se predvajajo ustvarjeni dokum. filmi, ki so pospremljeni z razpravami o dediščini, na katerih se aktivno vključuje lokalno prebivalstvo in se poveže v razmislekih o lokalni dediščini.

8. Spodbujanje prednosti digitalizacije za podeželje: projekt je vzpostavil napredno spletno platformo, ki omogoča uporabo dediščinskih vsebin za izobraževanje, promocijo in trženje. S tem je spodbudil trajnostno uporabo digitalnih tehnologij v podeželskem okolju ter omogočil razvoj novih pristopov k povezovanju dediščine s sodobnimi tehnologijami.

9. Vključevanje in odpornost podeželske družbe: projekt je povezal mlade, starejše, srednjo generacijo, obrtnike, rokodelce, učitelje, profesorje, poznavalce dediščine, podjetnik ter krajevne in vaške skupnosti – vsi omenjeni so bili bolj ali manj intenzivno vključeni v projekt, nastala je široka lokalna mreža, ki okrepljeno promovira in varuje lokalno izročilo. Sodelovanje vseh teh skupin prispeva k kreiranju odpornosti podeželske družbe, krepitvi občutka pripadnosti in identitete ter izgradnji trajnostnih socialnih vezi.

10. Podpora podeželskim podjetnikom na inovativen način: projekt je vzpostavil nove podporne storitve (spletna platforma, 3D skeniranje, spletna trgovina, A.R. tehnologija), ki podeželskim podjetnikom olajšajo digitalno umeščanje in trženje njihovih storitev/izdelkov/obrti na globalnem trgu.

Učinki povezovanje in mreženja

Projekt je vzpostavil številne nove povezave v lokalnem okolju: med partnerji in podizvajalci, prijaviteljem in vključenimi nosilci obrti (fizične osebe, podjetja, obrtniki, rokodelci), starejšimi nosilci izročila in njihovimi svojci, študenti in osnovnošolci, kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami itd., kar je omogočilo celovit uspeh projekta, široko zanimanje zanj ter dvig zavedanja o novodobnih potencialih uporabe dediščine za razvoj podeželja.

Skupno je projekt povezal cca 150 deležnikov iz različnih ravni, prijavitelj oz. platforma je postala inovativno in kakovostno stičišče dediščinskih vsebin in storitev za lokalno okolje in bo kot taka brez težav rasla naprej ter nadalje krepila vzpostavljeno mrežo.

Možnost prenosa na druga področja

Projekt ima zelo velik potencial širitve oz. replikativnosti, saj prek povezovanja vsebin v zgodbo dotika številnih področij, dediščina pa je tema, ki zajema širok nabor sektorjev.

Spletna platforma, ki omogoča dokumentiranje in predstavitev dediščinskih vsebin na privlačen način – tak pristop se lahko replicira na druga geografska območja ali specifična področja kulturne dediščine.

Sodelovanje s širokim spektrom deležnikov se lahko uporabi na vseh področjih, kjer je potrebno povezovanje različnih skupin ljudi za krepitev družbene kohezije in odpornosti.

Napredne tehnologije, kot so interaktivne igre, trgovina z obogateno resničnostjo in 3D prikazi izdelkov, lahko najdejo uporabo na mnogih drugih področjih, tako izobraževanja kot trženja najrazličnejših izdelkov.

Celostni pristop, ki vključuje tako storitve, izdelke in obrti kot tudi njihovo ozadje in zgodbe, je vreden prenosa na področja in območja, ki si prizadevajo ohraniti in popularizirati kulturno dediščino.

Inovativnost

 • Digitalno dediščinsko stičišče: strnitev lokalnega izročila na enem mestu, v inovativni digitalni obliki, z možnostjo dodajanja novih vsebin in nadgradnjo funkcionalnosti;
 • Prilagojenost kriznim razmeram, podporne strukture, svetovni trg: platforma rokodelcem omogoča digitalno prisotnost na svetovnem trgu in odgovor v času pandemije, npr. pilot spletne dediščinske storitve kot model za ustvarjanje zaslužka prek spleta;
 • Nov pristop k trženju: trženje obrti/izdelkov/storitev s poudarkom na zgodbi, da se ustvari še višja dodana vrednost;
 • Novo interaktivno učno gradivo poučuje o dediščini lokalnega okolja; je prosto na voljo šolam;
 • Tehnološko inovativna spletna trgovina, ki dediščino povezuje s tehnologijama 3D in A. R

Vključenost mladih

Projektne aktivnosti so bile v štud. letu 2022/23 ves čas del učnega načrta študentov VSŠ Sežana:

 • snemanje izjav in pokrivnih kadrov za dok. filme (luči, kamere, zvok, režija, produkcija) ter celotna postprodukcija
 • zanje je bila organizirana delavnica fotogrametrije za pripravo 3D skenov rokod. izdelkov, ki so jih nato sami pripravili in zrenderirali
 • imeli so delavnico digit. komuniciranja, na podlagi katere so pripravili inovativni načrt digit. promocije projektnih rezultatov
 • pod mentorstvom so pripravili studijske fotografije izdelkov za spletno trgovino
 • na zaključnem dogodku so predstavili svoje delo

Osnovnošolci (238) so bili deležni dediščinskih delavnic, na katerih so spoznavali lokalno izročilo, si ogledali dok. filme in se preizkusili v pripravljenih učnih nalogah na teme iz filmov.

Vključenost žensk

Vključene so bile na več ravneh:

 • projekt sta vodili dve zaposleni pri prijavitelju – prva kot projektna vodja, druga kot logistična organizatorka.
 • ženske (mnoge od njih starejše) so bile kot izpričevalke izročila oz. obrtnice vključene v 7 dok. filmov
 • študentke so samostojno režirale in posnele 4 dok. filme; vsaj 10 študentk je sodelovalo pri izdelavi 3D skenov
 • sodelovale so 4 profesorice iz VSŠ Sežana
 • kot podizvajalki sta sodelovali 2 samostojni podjetnici
 • kot strokovni sodelavki sta pri pripravi pilotne spletne dediščinske delavnice sodelovali 2 lokalni pletarki

S svojo udeležbo so prispevale k širini projekta ter pokazale na vlogo žensk pri ohranjanju dediščine.

Vključevanje manjšinskih družbenih skupin (invalidnih oseb, beguncev itd.)

Projekt ni ciljal na specifične manjšine, vanj so bili poleg mladih vključeni ranljivi starejši iz geografsko prikrajšanih ruralnih območij ter iz zamejstva. Ti so imeli ključno vlogo kot izpričevalci izročila, ki so svoje zgodbe, znanja in veščine delili v dokumentarnih filmih, s čimer so bile te vsebine ujete na filmski trak in tako trajno digitalizirane in ohranjene.

Njihova življenja in doživete izkušnje so sestavni del kulturne dediščine in identitete območja. Skozi to sodelovanje so bili prenašani dragoceni deli dediščine, ki se sicer zaradi njihove osamljenosti ter geografske in družbene izoliranosti izgubljajo.

To je spodbudilo njihovo zanimanje za dediščinske vsebine in okrepilo njihovo pripadnost in identiteto.

Nadgradnja znanj in spretnosti

 • vodilna ekipa je v projektu razvila številna nova znanja, zaradi katerih lahko nadalje izvaja podporne storitve za lokalne obrtnike, npr. 1) pripravo scenarijev za filme, 2) načrtovanje snemanj, 3) izvajanje intervjujev, 4) fotogrametrija, 5) osnove videoprodukcije, 6) razvoj podpornih storitev
 • študenti so pridobili znanja videoprodukcije, fotogrametrije, studijske fotografije in digitalnega marketinga, ki so zdaj sestavni del njihovih zaposlitvenih kompetenc
 • vključeni pletarki sta razvili sposobnost priprave spletnih delavnic, ki jih lahko nadgrajujeta in tako ustvarjata zaslužek prek spleta
 • lokalni obrtniki so spoznali možnosti sodobne digitalne promocije in so po projektu deležni svetovanj in delavnic, ki jim bodo pomagale pri ohranjanju konkurenčnosti in promociji na globalnem trgu.

Izkušnje in priporočila

Vodilna ekipa ima bogate izkušnje v vodenju in organizaciji različnih sektorskih deležnikov v lokalnem okolju, vključno z okoli 150 ljudmi, vpletenimi v projekt.

Prav tako je ekipa pridobila dragocene vpoglede o dojemanju dediščine v lokalnem okolju ter njenih potencialih, kar bo koristno za nadaljnje delo pri razvoju podeželja preko dediščinskih vsebin.

Poleg tega se je ekipa usposobila za fotogrametrijo in montažo, kar omogoča nudenje teh storitev lokalnim obrtnikom, rokodelcem in podjetnikom ter širi mrežo nosilcev dediščinskih vsebin za spodbujanje inovacij v lokalnem okolju.

 

Kontakt:

Zavod Dobra pot

Nava Vardjan

Barka 31, 6217 Vremski Britof

e-pošta: nava.vardjan@dobra-pot.si

telefon: 01 89 62 713

Spletni strani projekta: http://www.dobra-pot.si/, https://izrocilo.si/ 

Predstavitveni video:

roke starejšega človeka, ki pletejo košaro iz vrbovih vej; posnetek je nastal med snemanjem videa za projekt Izročilo, katerega idejni vodja je Zavod Dobra pot.

Pletarski mojster pri delu. Avtorica: Lorien Landricombe, arhiv Zavoda Dobra pot

Venček iz cvetočega ruja, nabranega na Krasu, za projekt Izročilo.

Spletanje venčka Sv. Ivana. Avtor: Alen Franetič, arhiv Zavoda Dobra pot

 

 

 

 

 

 

 

Utrinek iz snemanja med projektom Izročilo, v kraški hiši.

­Zakulisje snemanja filma ‘Življenje ovčarjev’. Avtorica: Nava Vardjan, arhiv Zavoda Dobra pot

pametni telefon, na katerem se prikazuje video iz projekta

Virtualna umestitev kamnoseškega izdelka v prostor. Avtor: Miha Ravbar Vidmar, arhiv Zavoda Dobra pot

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*    *    *

Projekt “IZROČILO” je eden izmed projektov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Agriculture Rural Inspiration Awards  2023. Razpisane so bile štiri kategorije in omenjeni projekt je uvrščen v kategorijo Družbeno-ekonomska struktura podeželskih območij.

Deli z drugimi
Statistična regija

Obalno-kraška

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER, Socialno podjetništvo

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)