Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP – EKOPAKT


  • Datum objave 03.08.2022

Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP – EKOPAKT

  • Datum objave 03.08.2022

Projekt naslavlja izzive, s katerimi se srečujejo rejci govejega ekološkega mesa in celotna veriga preskrbe z ekološkim govejim mesom. Glavna vodila pri definiranju EIP – EKOPAKT projekta so bila sledeča:

• V Sloveniji nimamo učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa;
• Veliko mesa vzrejenega na ekološki način nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso;
• Različne sheme sledljivosti večinoma ne upoštevajo številnih specifičnosti certificirane ekološke pridelave in reje;
• Potrošniki težko ločujejo med različnimi shemami kakovosti, ali jim ne zaupajo dovolj.

Cilji projekta zajemajo vzpostavitev sodobnega digitalnega sistema sledjivosti ekološkega govejega mesa, ter pridobitev širokega spektra podatkov o trajnostni rabi naravnih virov, s pomočjo katerih želijo potrošnikom in strokovni javnosti bolje in bolj kredibilno predstaviti višjo kakovost ekološko prirejenega govejega mesa.

S pomočjo kartiranja preskrbovalne verige so identificirali ključne podatke o sledljivosti proizvodov. Poleg tega pa je potekalo tudi zbiranje, izmenjava in povezovanje podatkov o trajnostni rabi naravnih virov znotraj sistema sledljivosti. Na ta način bodo lahko spremljali in analizirali stanje v preskrbovalni verigi, ter na podlagi analiz oblikovali priporočila za rejce živali in predelovalce mesa, ki lahko dodatno prispevajo k varovanju narave in okolja, blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje.

Povzetek projekta

V Sloveniji nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa. Veliko mesa vzrejenega na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso.

Z vpeljevanjem novih decentraliziranih digitalnih tehnologij v ekološko preskrbovalno verigo s hrano se želi ustvariti učinkovit sistem sledljivosti, ki bo zagotavljal večjo integriteto podatkov ter transparentnost celotne preskrbovalne verige od hleva do vilice.

S tem se želi povečati varnost hrane in zaupanje pri potrošnikih ter proizvajalcem omogočiti boljše pozicioniranje ekoloških izdelkov na trgu. Pomemben del aktivnosti je tudi beleženje in spremljanje kazalnikov trajnostne rabe naravnih virov, značilnih za ekološko kmetijstvo, preko česar se spodbuja zmanjševanje negativnih učinkov na okolje, spodbujanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti v habitatih, ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami ter spodbujanje ekološkega kmetijstva in večja ponudba proizvodov iz shem kakovosti na splošno.

Bistvo projekta EIP – EKOPAKT je vzpostaviti digitalen in decentraliziran sistem sledljivosti za ekološko prirejeno goveje meso. Sistem povezuje različne deležnike od rejcev govedi do posrednikov in predelovalcev mesa. Z uporabo digitalnih in decentraliziranih tehnologij, kot so OriginTrail protokol za izmenjavo podatkov in tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain), uporaba GS1 standarda, se želi potrošnikom povrniti izgubljeno zaupanje v ekološko rejeno goveje meso.

OriginTrail je odprtokodni protokol, ki omogoča izmenjavo, povezovanje in medsebojno primerjanje podatkov o dogodkih v preskrbovalni verigi, ki jih v sistem vnašajo različni uporabniki sistema. Blockchain je tehnologija, ki se uporablja za preprečevanje manipulacij s podatki v sistemu. Ko so podatki zapisani na omrežju blockchain, jih namreč ni mogoče kakorkoli spremniti, ne da bi sistem to zaznal in na spremembe opozoril.

Projekt vključuje tudi usposabljanje kmetijskih gospodarstev za uporabo sistema, s čimer bodo razvijali njihovo digitalno pismenost, ter izobraževanje o novih trženjskih priložnostih in poslovnih modelih, ki se lahko razvijejo na osnovi sistema. Za trajnost rezultatov projekta je ključen prenos znanja tako med deležniki, partnerji projekta, kot med drugimi deležniki, ki niso vključeni v projekt.

 

Glavne aktivnosti

• Kartiranje podatkov, kjer so identificirali in ustrezno razvrstili ključne podatke o sledljivosti proizvodov;

• Obisk kmetijskih zadrug in pregled procesov, kjer so kartiranje preverili tudi na samih lokacijah. Pridobili so tudi podatke o internih oznakah, ki se uporabljajo za označevanje mesa znotraj proizvodnje;

• Vključevanje kmetijskih gospodarstev z zbiranjem podatkov o trajnostni rabi naravnih virov, ki se zbirajo na kmetijah. Na vsakem kmetijskem gospodarstvu je bilo izvedeno bonitiranje biotske raznovrstnosti, na osnovi katerih se bo določil indeks trajnostne rabe naravnih virov. Le tega bodo kmetijski svetovalci uporabili za izdelavo priporočil, ki jih bodo posredovali kmetijskim gospodarstvom;

• Izdelava digitalnega modela sledljivosti z vključevanjem podatkov deležnikov v verigi preskrbe s hrano;

• Izdelava uporabniških in tehničnih dokumentacij, ki bodo služile za izdelavo spletne strani, ter spletne aplikacije za sledljivost proizvodov;

• Izdelava spletne strani, kjer bo poleg spletne aplikacije za sledljivost proizvodov na voljo tudi izobraževalno okolje;

• Izdelava spletne aplikacije za sledljivost proizvodov, kjer bodo potrošniki in strokovna javnost pridobili več informacij o željenem izdelku.

Neposredni učinki

S pomočjo sistema sledljivosti EKOPAKT lahko rejci in predelovalci mesa boljše pozicionirajo svoje ekološke proizvode na trgu ter na podlagi sistema razvijajo nove trženjske pristope in nove poslovne modele (npr. Perutnina Ptuj, spremljanje podatkov v postopku odkupa ekološkega goveda, klavnice in predelave, ki je vzpostavljen pri KZ Šaleška dolina – Ekodar, KZ Rače in KZ Laško).

Z analizo podatkov o trajnostni rabi naravnih virov omogočimo ustvarjanje novih znanj za rejce živali in predelovalce mesa, ki lahko dodatno prispevajo k varovanju narave in okolja, blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje (podatke pri svojem delu uporablja kmetijska svetovalna služba).

Z usposabljanjem kmetijskih gospodarstev za uporabo sistema bodo razvijali njihovo digitalno pismenost, ter izobraževanje o novih trženjskih priložnostih in poslovnih modelih, ki se lahko razvijejo na osnovi sistema.

Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi so:

(i) razvit decentraliziran sistem sledljivosti za širšo prakso trženja ekoloških proizvodov; kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo ta model svoje meso v verigi prodajo kot ekološko, za kar dobijo boljše plačilo. Kmetijska gospodarstva, ki pa se seznanjajo z modelom pa vidijo poglavitni razlog za vključitev ravno v ekonomiki, interes je izražen tudi zaradi same modernizacije na kmetijskem gospodarstvu, desiminacija projekta pa omogoča ravno povečanje zainteresiranosti;

(ii) nove priložnosti za razvoj novih poslovnih modelov na področju prireje in prodaje ekološkega mesa in s tem boljši pogoji za trženje (https://origintrail.io/case-studies/food-traceability, https://origintrail.io/case-studies/pharmaceutical-supply-chains – dva že delujoča sistema, eden v prehranski verigi, drugi izven nje, kar kaže na veliko uporabnost orodja;

(iii) večja usposobljenost kmetijskih gospodarstev in svetovalcev na področju digitalizacije kmetijstva;

(iv) večja transparentnost v preskrbovalni verigi z ekološkim govejim mesom v Slovenji;

(v) višja stopnja zaupanja potrošnikov v sisteme trženja ekoloških proizvodov (po izkušnjah KZ Šaleška dolina, se je povpraševanje po ekološkem govejem mesu povečalo za cca 30 %);

(vi) širjenje tudi na druge segmente kmetijske pridelave;

(vii) ustvarjanje novih delovnih mest (neposredni učinki so vidni kot povečanje prireje ekološkega govejega mesa, večjo profesionalizacijo na kmetijah, zanimanje za mlade prevzemnike kmetij, torej delovna mesta na kmetijah (za profesionalne in part time kmetije), sam projekt pa je generiral dve delovni mesti na področju uporabe digitalnega orodja – Origin Trail).

Učinki povezovanje in mreženja

Sistem bo povezoval različne deležnike od rejcev govedi (6 rejcev ekološke govedi kot člani projekta EKOPAKT, sistem pa že uporabljajo v KZ Šaleška dolina pri zagotavljanju sledljivosti in pri samem trženju ekološkega govejega mesa) do posrednikov in predelovalcev mesa (kmetijske zadruge, konkretno sodelovanje KZ Šaleška dolina, KZ Rače in KZ Laško)), državne baze podatkov (npr. VOLOS) in odprtih podatkov, potrošnikov itd., z možnostjo vključitve dodatnih deležnikov, kot so npr. certifikacijske organizacije in nadzorni organi.

Pri razvoju projekta sodelujejo s kmetijsko svetovalno službo KGZ – Celje, ter Fakulteto za biosistemske vede Univerze v Mariboru.

Možnost prenosa na druga področja

Ideja projekta je prenosljiva na vse preskrbovalne verige živilske industrije. Celotna živilsko-predelovalna industrija se namreč spopada z vedno večjo težnjo potrošnika po zagotavljanju popolne sledljivosti izdelkov.

Potrošnikom postaja izvor živila vedno pomembnejša lastnost, ki oblikuje njegove nakupne navade. Predstavitve in predavanja o realizaciji projekta so izvedli tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Tako je sam projekt EKOPAKT kot sama uporaba digitalne tehnologije za sledljivost bila predstavljena na sejmu v Novem sadu, na konferenci, ki so ga organizirali Ministrstvo za kmetijstvo Srbije, Austrian Agricultural cluster in Institut za poljoprivredne nauke Beograd, v maju 2022.

Projekt je bil tudi predstavljen na poslovnem dogodku slovensko nizozemskega poslovnega kluba v juniju 2022.

Inovativnost

Z dobro povezanostjo preskrbovalne verige, ter doslednim in inovativnim komuniciranjem izvora hrane, se doseže pomembne pozitivne učinke za vse deležnike v njej, tako na področju optimizacije procesov v preskrbovalni verigi, kot pri pozicioniranju proizvodov iz ekološkega govejega mesa na trgu. Omenjeno dokazuje primer blagovne znamke Ekodar, ki posveča veliko pozornosti ekološki prireji in pridelavi hrane, ter učinkovitem trženju le te.

Na področju prehranske verige je zagotavljanje sledljivosti z uporabo digitalnega orodja kot je block chain inovativen pristop.

Inovativnost se kaže tudi v možnosti širine področje s katerim se lahko zagotavlja sledljivost (ne samo ekološko goveje meso, temveč tudi proizvodi drugih sektorjev), kaže pa se tudi v komuniciranju do potrošnikov in uporabnost modela na splošnem (javnem) in strokovnem nivoju.

Konkretni primer inovativnega pristopa na tem področju je blagovna znamka Ekodar, KZ Šaleške doline.

Vključenost mladih

Digitalizacija je že sama po sebi zanimiva za mlade. V okviru projekta se je ena mlada oseba zaposlila na delu delovanja samega digitalnega orodja, v partnerstvu projekta pa je ½ partnerjev KMG, mladih.

 

Kontakt:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Igor Hrovatič
Igor.hrovatic@kgzs.si
015136694, 041683279
Gospodinjska ul. 6 1000 Ljubljana

Spletna stran:

www.kgzs.si

Dodatne povezave, informacije o projektu:

www.ekopakt.eu

 

Objavljeno 3. 8. 2022

Deli z drugimi
Statistična regija

Osrednjeslovenska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M16 – Sodelovanje