Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja


 • Datum objave 03.08.2022

Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja

 • Datum objave 03.08.2022

Eko socialna kmetija Korenika

Na Goričkem, ki je eno najbolj odmaknjenih ruralnih območij v Sloveniji, je v okviru LEADER projekta LAS Goričko 2020 nastala uspešna zgodba medgeneracijskega sodelovanja. Center Štorklja, ki je umeščen na območju Eko socialne kmetije Korenika, mladim in starejšim omogoča inovativno zgodbo socialnega vključevanja ter krepi potencial, ki ga mladim nudi podeželje. Mladim omogoča pridobitev tradicionalnih veščin, starejšim možnost za druženje ter pridobitev digitalnih kompetenc, nenazadnje pa predstavlja vstopno točko za zaposlitev ali podjetništvo na podeželju. Ključna dodana vrednost projekta je vzpostavitev in zagotavljanje trajnosti medgeneracijskega sodelovanja na podlagi inovativnega partnerstva, ki stremi k razvoju potencialov za mlade in podpornih storitev za starejše na podeželju.

Ozadje

Pomurje se srečuje z najvišjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji, predvsem na podeželskih območjih, kjer primanjkuje delovnih mest. Takšna situacija povzroča negativne demografske trende in hitro staranje prebivalstva, kar predstavlja velik razvojni problem območja.

Mladi se izseljujejo v večja mesta ali se zaposlujejo v tujini. Na podeželju ostaja predvsem starejše prebivalstvo, pri katerem pa zaradi pomanjkanja podpornih storitev ter možnosti za druženje prihaja do velike socialne izključenosti. So manj mobilni, jim primanjkuje digitalnih kompetenc, v dom starejših ne želijo, pogojev za dnevno varstvo starejših pa ni bilo. Zato je bil projekt Štorklja na Goričkem še posebej potreben in je izjemnega pomena za lokalno prebivalstvo.

Kmečka hiša, ki se je tekom projekta prenovila, stoji na območju Korenike, ki že več kot petnajst let zagotavlja možnosti za zaposlovanje in socialno vključevanje najranljivejših skupin na podeželju. Tam deluje tudi Pribinovina d.o.o., ki je invalidsko podjetje in se ukvarja z ekološko pridelavo in predelavo ter izobraževalnim turizmom. Skupno se v delo vključuje več kot petdeset oseb iz ranljivih skupin. Društvo Mozaik pa izvaja socialno varstvene programe, programe socialne aktivacije in projekte, ki prispevajo k razvoju trajnih oblik zaposlovanja. Dom starejših Rakičan poleg institucionalnega varstva zagotavlja pomoč na domu. Tako je bilo sestavljeno projektno partnerstvo, ki je lahko kakovostno izvedlo ta projekt.

Potrebno je bilo zagotoviti kakovostne infrastrukturne pogoje za delovanje medgeneracijskega centra in za dnevno varstvo starejših. Nadalje je bilo potrebno razviti inovativen program delovanja medgeneracijskega centra, razširiti in utrditi inovativno partnerstvo, ki vključuje organizacije iz strokovnega področja kot lokalnih skupnosti ter zagotoviti trajnostno delovanje in zagotavljanje novih delovnih mest za mlade.

 

Namen in glavne aktivnosti projekta

Investicija je zagotovila infrastrukturne pogoje za trajnostno izvajanje vsebin medgeneracijskega sodelovanja. Razvit je bil nov program delovanja medgeneracijskega centra z namenom povezovanja ljudi na podeželju, prenosa znanj in izkušenj med starejšimi in mladimi ter socialne vključenosti najranljivejših. Omogočena je vzpostavitev dnevnega centra za starejše, kar bo zagotovilo nova delovna mesta za mlade.

Korenika predstavlja razvojno jedro Goričkega, kjer se zaposlujejo osebe iz ranljivih skupin in mlade, obenem pa se zagotavlja socialno vključevanje najranljivejših. Prav ta projekt je pomembna nadgradnja vsega kar že obstaja.

Glavne aktivnosti: investicija, razvoj novega programa delovanja medgeneracijskega sodelovanja, razvoj novega inovativnega partnerstva in informiranje javnosti.

Center Štorklja ponuja različne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, s čimer se krepi povezanost ljudi na podeželju. Gre za medkulturno povezovanje in nudenje storitev podpore, medgeneracijsko sodelovanje s prenosom znanj in izkušenj, izboljšanje možnosti za preživljanje prostega časa, zagotavljanje psihosocialne podpore, socialno vključevanje najranljivejših, krepitev socialne mreže.

Program se izvaja v obliki izobraževalnih, praktičnih in ustvarjalnih delavnic, predavanj (strokovnih, potopisnih…), predstavitev, neformalnega druženja, aktivnosti v naravi (pohodi, telovadba, sproščanje v zeliščnem vrtu), vsi zainteresirani pa se lahko tudi prostovoljno vključujejo v delo na Eko socialni kmetiji Korenika (skrb in nega živali, opravila v zeliščnem vrtu in podobno).

Cilji projekta:

 • Zagotoviti infrastrukturne pogoje za vzpostavitev medgeneracijskega centra s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših z izvedbo investicije.
 • Razviti in izvajati široko paleto storitev medgeneracijskega centra za druženje in prosti čas ter dnevno oskrbo starejših – s pridobivanjem potreb prebivalstva, razvojem programa delovanja in pilotnim preizkušanjem.
 • Razviti inovativno, trajnostno partnerstvo institucij in posameznikov – s povezovanjem, z izvajanjem predstavitev in individualnih svetovanj na terenu.

Glavne aktivnosti projekta:

 • OBNOVA OBJEKTA IN ZAGOTOVITEV INFRASTRUKTURNIH POGOJEV (Pribinovina d.o.o.): Z investicijo, ki je obsegala rušitvena dela ter celovito prenovo nekdanje kmetije (gradbena dela, strojne in elektro instalacije) so zagotovili infrastrukturne pogoje za izvedbo širokega spektra dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in za vzpostavitev dnevnega centra za starejše glede na potrebe lokalnega prebivalstva in razpoložljive potenciale območja. Stavba je bila prenovljena v skladu s standardi za dnevni center za starejše ter ob upoštevanju zahtev v zvezi z učinkovito rabo energije. Projekt je bil potrjen v letu 2018 in je bil zaradi zahtevnosti del podaljšan do konca januarja 2021. Do tega roka so bile izvedene vse aktivnosti ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

 

 • RAZVOJ STORITEV VEČGENERACIJSKEGA CENTRA (Pribinovina d.o.o., Mozaik, društvo za socialno vključenost so.p.): Strokovni sodelavci društva Mozaik so na osnovi zaznanih potreb lokalnega prebivalstva razvili program delovanja medgeneracijskega centra, ki so ga tekom projekta preizkusili z izvedbo 6 pilotnih delavnic, v katere so bile vključene ciljne skupine in ga izvajajo v novih prostorih tudi po zaključku projekta. Vsebine obsegajo naravno in kulturno dediščino območja, etno-kulturne prireditve, kulinarično dediščino, ekološko pridelavo in predelavo, avtohtone in tradicionalne slovenske živali, tradicionalno rokodelstvo, ohranjanje zdravja in zdrav življenjski slog, psihosocialno podporo, digitalne kompetence itd.. V aktivnosti so  bili vključeni tudi mladi, tako se je zagotovilo prenos znanj in veščin med generacijami. Pribinovina d.o.o. zagotavlja podporne storitve (čiščenje, vzdrževanje, topli obroki hrane in druga oskrba), Korenika pa omogoča vključevanje v aktivnosti (nega in skrb za živali, opravila v zeliščnem vrtu…). Pester nabor vsebin ter možnosti izvedbe pa omogoča vedno nove in atraktivne načine izvedbe za različne udeležence. Aktivnosti, ki se izvajajo v novem centru Štorklja zagotavljajo tudi nova delovna mesta. Tekom projekta je bila realizirana ena zaposlitev. Ko pa bo zaživel dnevni center za starejše, se načrtujejo nove zaposlitve za mlade.

 

 • RAZVOJ PARTNERSTVA NA OBMOČJU LAS (Pribinovina d.o.o., Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p. in Dom starejših Rakičan): Strokovne sodelavke društva Mozaik so na terenu izvajale aktivnosti informiranja in promocije novo razvite storitve, ki je usmerjena lokalnim skupnostim in potencialnim uporabnikom. V občinah na Goričkem so bili organizirani predstavitveni dogodki, katerih so se udeležili župani, predstavniki občin, šol, društev in drugih organizacij iz vseh starostnih skupin. Sodelavci Doma starejših Rakičan so sodelovali pri pripravi programskih vsebin za delovanje medgeneracijskega centra in so na terenu informirali ter motivirali potencialne uporabnike za vključevanje v aktivnosti medgeneracijskega centra. Realizirali so 10 individualnih svetovanj. Okrepili in širili so sodelovanje s patronažno službo, mladinskimi, humanitarnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, društvi in drugimi organizacijami ter razvili novo, inovativno partnerstvo, ki deluje na območju LAS Goričko.

 

 • INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI (Mozaik, društvo za socialno vključenost, so.p.): Izdelali so informacijsko zloženko s splošnimi informacijami ter izvedli medijske objave na lokalnem radiu, televiziji in v tiskanih medijih (skupno 5 objav).

Otvoritev medgeneracijskega centra Štorklja

Rezultati

 • Vzpostavljen večnamenski objekt z razvito novo storitvijo (v okviru projekta je bil razvit program delovanja in načrt izvajanja medgeneracijskega centra),
 • usposobljeno osebje,
 • razvito novo inovativno partnerstvo in
 • seznanjenost ciljnih skupin.

Vse to je zagotovilo trajnostno delovanje medgeneracijskega centra Štorklja. Realizirana je bila 1 nova zaposlitev. Okrepljen je socialni kapital območja in procesi sodelovanja so usmerjeni v maksimiranje družbenih učinkov.

 

Kontakt:

Goran Miloševič (Goran.milosevic@siol.net)

Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.

Šalovci 86

9204 Šalovci

Spletna stran: https://www.korenika.si/

Avtor fotografij: Pribinovina d.o.o.

Deli z drugimi
Statistična regija

Pomurska

Področja ukrepanja

LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)