[preselected_search_fields]

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV.

Ostali člani partnerstva: UL BF, KIS, KGZS MB, KGZS MS, KGZS NM, KGZS LJ, KGZ Sava d.o.o., Mirosan d.o.o., Evrosad d.o.o., Karlovček d.o.o., Adam Novak, Branko Juhart, Vojko Šušterič, Mohor Holešek

Pričakovani rezultati
Prenos znanja na člane partnerstva in izvedba novih tehnoloških ukrepov v demonstracijskih nasadih ter izvedba usposabljanj za širšo javnost.

BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja (EIP projekt)

Objavljeno: 18.11.2020

Predstavitveni plakat EIP projekta BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020.

Vodilni partner: UL Biotehniška fakulteta
Ostali člani partnerstva: skupno 11 partnerjev, od tega 7 pridelovalcev – sadjarjev

Dosedanji rezultati
Sajenje novih nasadov izven partnerstva
Izdelava celostne grafične podobe
Odpadanje plodov pred obiranjem - rešitev uporaba Obsthormona

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP - 2. posodobitev, 2017

Objavljeno: 10.04.2017

Sadjarstvo je kmetijska panoga, kjer se spremembe v pridelavi, ki temeljijo na okolju, pridelovalcu in ne nazadnje potrošniku prijaznejši pridelavi, odvijajo zelo hitro. Novejši okoljski ukrepi sledijo filozofiji zmanjšane obremenitve pridelka in okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljevanju: FFS), prispevajo pa tudi k varovanju zdravja ljudi (pridelovalcev in potrošnikov).
V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami; v nadaljevanju uredba) se v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) izvaja tudi operacija Sadjarstvo (v nadaljevanju: operacija SAD), ki vključuje naslednje zahteve:

a) obvezna zahteva:

  • SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov (v
    nadaljevanju: SAD_VABE);

b) izbirne zahteve:

  • SAD_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (v nadaljevanju: SAD_EKGN),
  • SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (v nadaljevanju: SAD_KONF),
  • SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi) (v nadaljevanju: SAD_MEHZ),
  • SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (v nadaljevanju: SAD_POKT).

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

 

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja

Objavljeno: 09.03.2016

V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren na posamezen agrotehnični ukrep. Kako in kdaj bo opravilo upoštevano, se odloči vsak sam po temeljitem razmisleku, na podlagi izkušenj ali razgovora s strokovnjakom.

Pri načrtovanju ekološke pridelave moramo upoštevati danosti, ki jih imamo na kmetiji (primerne površine, delovna sila, druga pridelava). Ekološka pridelava je delovno veliko bolj intenzivna od standardne in zahteva veliko znanja. Ob ustrezni tehnologiji in uspešnem trženju so pridelki in prihodek visoki.

Leto izdaje: 2016