[preselected_search_fields]

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - za leto 2021

Objavljeno: 19.01.2022

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Izvajalec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Ljubljana, december 2021

Javna spletna predstavitev poročila bo 28. 1. 2022.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021

Objavljeno: 04.01.2022

Podatki za povezavo do spletne predstavitve, ki bo 13. 1. 2022 ob 10. uri.
JOIN WEBEX MEETING
https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m7d9c0a3530ac8c2aa993b65ce03abb6c

Meeting number (access code): 2741 849 6795
Meeting password: 3G4PbVkJcJ4

 

Monitoring hromega volnoritca (Eriogaster catax)
Monitoring lorkovičevega rjavčka (Erebia calcarius)
Monitoring travniškega postavneža (Euphydryas aurinia)
Monitoring barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus
Monitoring rdečega apolona (Parnassius apollo)
Monitoring velikega mravljiščarja (Phengaris arion)
Monitoring strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius)
Monitoring temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous)

Izvajalec: Center za kartografijo favne in flore
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priporočen način citiranja:

Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2021. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev
v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str., digitalne priloge.
[Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana].

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020

Objavljeno: 22.05.2020

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) sestoji iz 19 operacij z obveznimi in izbirnimi zahtevami. Upravičenec, ki se odloči za vstop v katero
izmed operacij ukrepa KOPOP, mora izvajati obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru posamezne operacije le-te na voljo. Namen brošure je zagotoviti informiranost javnosti v zvezi s ključnimi zahtevami in pogoji za izvajanje ter spremembami in dopolnitvami ukrepa KOPOP, kar je zlasti pomembno za tiste upravičence, ki so že vključeni ali pa se nameravajo vključiti v ta ukrep.

M10 KOPOP, Predhodno usposabljanje 2020, M1 Prenos znanja in informiranosti, Operacija Posebni traviščni habitat, Operacija Traviščni habitati metuljev, Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Stelniki, Vodni viri, Operacija Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Operacija Grbinasti travniki (KRA_GRB), Operacija Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Operacija Planinska paša, Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki (KRA_VTSA), Ohranjanje mejic, Operacije Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS), Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, j

Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (2. posodobitev, 2019)

Objavljeno: 27.02.2019

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (KOPOP) je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene tudi v
ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine. Za ta namen se v okviru tega ukrepa izvaja tudi operacija »Ohranjanje mejic«, ki podpira vzdrževanje in ohranjanje mejic, kot enega izmed pomembnih elementov kmetijske kulturne krajine in zakladnico življenja v naravi. Pogoji za izvajanje te operacije so opisani v nadaljevanju.

Ključne besede: navodila, ohranjanje mejic, mejice, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, KOPOP