[preselected_search_fields]

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo - strokovno gradivo

Objavljeno: 16.12.2021

Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali.

 1. Informiranje udeležencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali
 2. Paša kot način krmljenja goveda
 3. Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih
 4. Primerjava različnih sistemov uhlevitve goveda glede vpliva na prirejo, zdravje in dobro počutje (pojav tehnopatij) v reji krav molznic in krav dojilj
 5. Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti goveda s poudarkom na digitalizaciji

Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana v okviru usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali v letu 2021
Uredila: Alberta Zorko mag. kmet.
November 2021

Video s predavanja z dne 7. 12. 2021

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ drobnica - strokovno gradivo

Objavljeno: 15.12.2021

Vsebina gradiva za udeležence:

 1. Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali (DŽ)
 2. Predstavitev zootehniških opravil kot jih določa Zakon o živinoreji s poudarkom na strižnji in korekciji parkljev
 3. Prezimovanje na prostem, jagnjitve/jaritve na pašniku in paša kot posredna povzročiteljica stresa (npr. preganjanje drobnice s strani spuščenih/potepuških psov, prisotnost velikih zveri v bližini, ipd…)
 4. Zoohigienski pogoji in normativi v rejah - priporočila z vidika dobrobiti ovc in koz vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih in vpliv hleva na
  dobro počutje in zdravstveno stanje drobnice
 5. Naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti drobnice s poudarkom na digitalizaciji

Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana v okviru usposabljanja kmetov za ukrep Dobrobit živali v letu 2021
Uredila: Alberta Zorko mag. kmet.
Prelom: Andrej Lombar
November 2021

 

Video posnetek predavanja iz decembra 2021.

Ključne besede: Redno usposabljanje, M1 Prenos znanja in informiranja, M14 Dobrobit živali

Obnašanje ovc in koz (usposabljanja v 2017 za Dobrobit živali - drobnica)

Objavljeno: 15.02.2018

Prezentacija, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru ukrepa M1 Prenos znanja Programa razvoja podeželja 2014-2020. Usposabljanje je bilo namenjeno upravičencem ukrepa M14 Dobrobit živali - drobnica.

Leto izvedbe: 2017

Avtorice: Mag. Marjeta Ženko, univ.dipl.inž.zoot. in Alberta Zorko, mag.kmet., KGZS