LEADER projekt sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Mežiške doline Vrednost celotnega projekta: 377.245,10 EUR
Trajanje projekta: 1. september 2018 – 31. maj 2021

Povzetek operacije

V operaciji Digitalne rešitve ZA izzive podeželja se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja vključujemo ekološko in precizno kmetovanje. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, svoje izkušnje prenašamo med območji, hkrati pa svoje dosedanje izkušnje nadgrajujemo in smo skupaj pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

Poročilo o izvedenih aktivnostih pri štirih LAS 

Nakup opreme potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov ter sodelovanje LAS s pomočjo IKT (premična učilnica)

Pri vseh štirih sodelujočih LAS je bila kupljena oprema in sicer:
– Skupaj 48 prenosnih računalnikov in ostala oprema (miške, torbe)
– 4 prenosni PDL projektorji
– 3 prenosna projekcijska platna
– 4 android tablični računalniki za prikaz raznih mobilnih aplikacij na tovrstni napravi.

1a IKT oprema LEADER pametne vasi1b IKT oprema LEADER pametne vasi1c IKT oprema LEADER pametne vasi

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza stanja in potreb ter animacija potencialnih udeležencev

Na območju vseh sodelujočih LAS je bila izvedena analiza stanja in potreb s ciljem preveriti stanje socialne vključenosti na podeželju z vidika uporabe IKT (računalniška in digitalna pismenost ter uporaba IKT), ugotavljati potrebe različnih ciljnih skupin na podeželju (potencialnih udeležencev izobraževanja), ugotavljati stanje na področju uporabe IKT za promocijo in trženje lokalnih produktov ter zbrati predloge/pobude za vsebino študijskega krožka.
Izvedba analize stanja na območju posamezne LAS nam je omogočila, da smo lahko v nadaljevanju izvajanja operacije znanje in uporabnost računalniških in digitalnih tehnologij približali čim širšemu krogu podeželskega prebivalstva. Načrtovana izobraževanja pa smo lahko tudi vsebinsko in izvedbeno prilagodili različnim ciljnim skupinam.
Analiza je bila izvedena v sodelovanju s potencialnimi udeleženci izobraževanj, med katere še posebej sodijo ranljive skupine prebivalstva (t.j. starejši, ženske, mladi, brezposelni,…), kmetje in na splošno vsi prebivalci podeželja na območju štirih LAS, v sodelovanju s strokovnimi službami (ZRSZ, KSS, medgeneracijski center,…) in različnimi društvi. Na podlagi izsledkov smo potem lahko pripravili prilagojene programe in izobraževalne sklope za posamezne ciljne skupine prebivalcev.

Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje – računalniška pismenost

Na podlagi opravljene analize stanja in potreb ciljnih skupin na območjih sodelujočih LAS ter na podlagi naših preteklih izkušenj, smo skupaj z zunanjimi izvajalci prilagodili in dodelali programe za računalniško izobraževanje, ki je prilagojeno za potrebe posameznih ciljih skupin in za specifično obliko izvajanja (izvedba v sklopih, manjših skupinah). Oblikovali smo kvalitetne tečaje, ki se, prilagojeni na posamezno območje, izvajajo na območju posameznih LAS.

Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo izvajali študijski krožek na temo Digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov, v obliki sedmih srečanj. Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili tudi program, ki je nastal kot rezultat izvedenega krožka. Pripravili pa smo tudi različno promocijsko gradivo, ki smo ga natisnili v manjših količinah.

Na območju LAS Goričko 2020 smo izvedli študijski krožek na temo Uporaba IKT pri promociji in trženju lokalnih produktov.

Skupaj z ostalimi partnerji, smo izvedli uvodno srečanje študijskih krožkov v obliki Skype konference. Študijski krožek smo izvedli v obliki petih srečanj. Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjim strokovnjakom s področja marketinga in trženja pripravili tudi program, ki je nastal kot rezultat izvedenega študijskega krožka.

Na območju LAS Mežiške doline smo, v sodelovanju s predstavniki ponudnikov lokalnih produktov in zaposlenimi na KGZS Zavod Celje – izpostava Prevalje, organizirali in izvedeli študijski krožek na temo: Uporaba spletnih in mobilnih aplikacij pri kmetovanju. Organizirali smo pet srečanj skupine udeležencev. Kot rezultat študijskega krožka je nastal program Uporaba spletnih in mobilnih aplikacij pri kmetovanju.

Na območju LAS s CILjem smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Cerkno v Cerknem, izvedli študijski krožek na temo splošnega digitalnega opismenjevanja. Študijski krožek je obsegal 29 ur v obliki 6 srečanj. Z aktivnim vključevanjem udeležencev, mentorja in strokovnjakov je bil na osnovi njegove izvedbe pripravljen izobraževalni program.

Študijski krožki z različno tematiko so potekali istočasno na območjih vseh štirih LAS. Krožke je mentorirala usposobljena mentorica iz LAS s CILjem, ki se je v delo krožkov vključevala na daljavo z uporabo IKT tehnologije. Na ta način smo leta 2019 pilotno preizkušali mentorstvo na daljavo, ki v skladu s trenutno situacijo epidemije koronavirusa lahko predstavlja uporaben model za izvajanje krožkov.

2a mentorstvo na daljavo LEADER pametne vasi covid 19  2b mentorstvo na daljavo LEADER pametne vasi covid 19  2c mentorstvo na daljavo LEADER pametne vasi covid 19  

 

 

 

 

 

 

 

Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS

Pri vseh LAS smo dokončno oblikovali in andragoško obdelali programe izobraževanja, ki zajemajo sklope osnovnega računalniškega opismenjevanja, sklope digitalnega opismenjevanja (iz študijskih krožkov) in ostale vsebinske sklope s področja IKT.

3a Andragoška obdelava3b Andragoška obdelava

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacija potencialnih udeležencev

Pripravili smo načrt aktivnosti za obveščanje širšega kroga potencialnih udeležencev. Pripravljene so bile vsebine za radijske oglase, vsebine za objavo na spletu, oblikovani letaki, plakati, …. V skladu z izdelanimi načrti se tekom celotne operacije izvajajo animacijske in promocijske aktivnosti.

Organizacija in izvedba izobraževalnih programov

V dobrem letu dni smo na območjih štirih LAS izvedli 200 sklopov izobraževanj in v različne tečaje pritegnili preko 1200 udeležencev. Največ zanimanja je bilo za osnovno računalniško opismenjevanje, uporabo svetovnega spleta, e pošte, socialnih omrežij in pametnega telefona. Izvajali so se tudi drugi sklopi, vendar je bilo zanimanje nekoliko manjše. Odziv udeležencev je bil zelo velik in vtisi zelo pozitivni. Vsi so pohvalili izvedbo in si želijo še več izobraževanj. Udeleženci so bili večinoma starejši oziroma upokojenci, udeleževali pa so se tudi ljudje srednjih let in mladi.

 

4a izobraževanje LEADER4b izobraževanje LEADER4c izobraževanje LEADER4d izobraževanje LEADER pametne vasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili:

LAS pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020, LAS s CILjem, LAS Mežiške doline

Deli z drugimi