Časovnica priprave PRP 2014–2020

ČASOVNICA PRIPRAVE PRP 2014–2020

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo začeli z aktivnostmi priprave novega programa od prve objave predlogov evropske zakonodaje za programsko obdobje 2014–2020, to je od konca leta 2011. Že od začetka tako intenzivno vključujemo strokovno in širšo javnost.

V začetni fazi smo oblikovali 5 delovnih skupin za posamezna področja programa razvoja podeželja, in sicer konkurenčnost, podeželje, izobraževanje in svetovanje, okolje in LEADER, ki so poglobljeno obravnavale posamezne vsebine. Vključeni so bili tudi predstavniki strokovnih institucij.

Pri pripravi podlag za PRP 2014–2020 sodelujejo tudi člani delovnih skupin za pripravo Operativnega programa za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« Ur.l. RS, št. 25/2011.

Februarja 2013 sta bili podpisani pogodbi z zunanjima izvajalcema, ki izvajata predhodno vrednotenje PRP 2014–2020 in strateško presojo vplivov na okolje ter sodelujeta v procesu priprave programa.

V prvi fazi priprave programa smo pripravili analizo stanja, SWOT analizo ter opredelili potrebe območja, na katerem se bo izvajal bodoči program. Na podlagi ugotovitev smo pripravili strategijo ukrepanja, ki vključuje izbor, kombinacijo in pomembnost posameznih ukrepov razvoja podeželja in določili cilje posameznih prednostnih nalog.

V drugi fazi smo pripravili opis izbranih ukrepov, ocenili predhodne pogoje, pripravili načrt kazalnikov z načrtovanimi učinki in izdatki, pripravili finančni načrt za vsak ukrep, opisali način pristopa k inovacijam, okolju ter blažitvi podnebnih sprememb, pripravili evalvacijski načrt in analizo potreb v zvezi z zahtevami glede spremljanja in vrednotenja ter ostale vsebine, ki izhajajo z 9. člena Uredbe EP in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 24. člena Uredbe skupnega strateškega okvirja.

Dne 10. 7. 2013 smo izvedli javno razpravo o 1. osnutku programa, zbrane pripombe pa vključili v dopolnitev programa.

Dne 15. 11. 2013 smo na Evropsko komisijo (DG Agri) v neformalno usklajevanje posredovali prvi predlog PRP 2014–2020 in s tem začeli postopek usklajevanja programa tudi z Evropsko komisijo.

V prvi polovici leta 2014 bomo izvedli javno razpravo o poročilu o strateški presoji vplivov na okolje ter dopolnili PRP 20142020 v skladu s pripombami Evropske komisije ter usklajevanja s partnerji s področja razvoja podeželja.

V letu 2014 tako pričakujemo uradno potrditev PRP 20142020 in predvidoma prve javne razpise že ob koncu leta 2014.

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi