NV.5 Integrirana pridelava hmelja

Opis

Uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju ekoloških in toksikoloških dejavnikov pri pridelavi hmelja.

 

Zahteve za izvajanje

Zahteve za izvajanje so določene v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo hmelja, v skladu s katerimi je treba med drugim upoštevati naslednje:

  • Z dušikovimi gnojili je treba gnojiti na podlagi hitrih talnih testov na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh. Ne glede na rezultat hitrega talnega testa letni vnos mineralnega dušika ne sme presegati 180 kg/ha.
  • Fitofarmacevtska sredstva na osnovi bakra se lahko uporabi največ dvakrat letno, in sicer letni vnos bakrovih ionov (Cu2+) ne sme presegati 3,6 kg, nadomestno se uporabi pripravke na osnovi mikroorganizmov.
  • Fitofarmacevtska sredstva na osnovi žvepla se lahko uporabi največ štirikrat letno, kar pomeni 50 % zmanjšanje.
  • Zagotavljati je treba pokritost tal v medvrstnem prostoru (po spravilu pridelka do najmanj 25. oktobra tekočega leta). Setev podsevkov se izvede najkasneje do 25. julija tekočega leta. V primeru hmeljišč okuženimi z verticiljsko uvelostjo hmelja se v medvrstni prostor priporoča setev enokaličnic (sudanska trava, sirek, ostala žita).
  • Izvajati je treba vsaj 2-letno premeno pred ponovnim sajenjem hmelja (za premor so primerne npr. metuljnice, stročnice, drugi samostojni posevki ali združene setve ostalih poljščin, kot so deteljno travne mešanice, krmne križnice, zelenjadnice, žita), razen v primeru pojava verticilijske uvelosti hmelja, kjer je priporočljivo izvajati premeno izključno z enokaličnicami (sudanska trava, sirek, ostala žita), ki zmanjšujejo talni infekcijski potencial gliv Verticillium nonalfalfae in Verticillium dahliae.

 

Upravičenec

  • se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave hmelja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do začetka subvencijske kampanje za leto 2023;
  • mora v integrirano pridelavo hmelja vključiti vse površine, na katerih prideluje hmelj v tekočem letu in površine v premeni in so v njegovi lasti ali zakupu, razen površin, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološke v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo;
  • mora pridobiti certifikat o integrirani pridelavi.

Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.

Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

Obtežba z živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.5 je višina podpore 50%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 325,50 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi