Za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske proizvodnje razpisanih 3 milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme


  • Datum objave 25.11.2022

Gradnja namakalnega sistema v Savinjski dolini, avtor: ARSKTRP

Za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske proizvodnje razpisanih 3 milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme

  • Datum objave 25.11.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v današnjem Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom, s katerim je razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP  s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Hkrati so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe v RS ter so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

 Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, med kater spada tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 2 milijona evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

– vodno dovoljenje,

– izvedba predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,

– odločba o uvedbi namakanja.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

MKGP s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

 

Povezava na javni razpis z razpisno dokumentacijo:

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Deli z drugimi