31. 8. 2017 – Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Z drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) uvajamo nov podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. S podukrepom bomo izboljšali konkurenčnost majhnih kmetij in njihov potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečali produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki imajo v upravljanju najmanj 3 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), redijo vsaj 3 glave velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ, zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) v obsegu 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, razen za kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja (EK), ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pretežen del kmetijskih zemljišč v upravljanju kmetije pa se mora nahajati v OMD. Poleg omenjenih pogojev mora vlagatelj priložiti poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem opiše izhodiščno stanje kmetije, svoje dejavnosti, izbrati mora vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe).

Vloge, prispele na javni razpis, bodo točkovane na podlagi meril za izbor, pri čemer bodo imele prednost kmetije z višjim številom polnih delovnih moči (PDM), kmetije, ki bodo povečevale svoj proizvodni obseg, kmetije z naložbami za vzpostavitev dopolnilnih dejavnosti, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju EU, kmetije, ki so oziroma se bodo vključile v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) ali EK, kmetije, katerih kmetijska zemljišča ležijo v območjih s težjimi pogoji za opravljanje kmetijske dejavnosti, in kmetije, ki ležijo na problemskih območjih iz PRP.

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, mora izpolniti naslednje bistvene obveznosti: cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti najpozneje v 36 mesecih po izdani odločbi o pravici do sredstev, do izplačila drugega obroka podpore ne sme zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od ha 3 PKP, zagotavljati mora obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila drugega obroka podpore, pri čemer velja izjema za kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, vsako leto mora oddati zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Podpora se upravičencem dodeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša do vključno 5.000 evrov na upravičenca, se dodeli samo enkrat v programskem obdobju in se izplača v dveh obrokih.

 

Uredba bo objavljena v petek v Uradnem listu RS.

Deli z drugimi