Vabljeni v prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR), ki v letu 2022 prinaša pomembne novosti


  • Datum objave 23.02.2022

Vabljeni v prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR), ki v letu 2022 prinaša pomembne novosti

  • Datum objave 23.02.2022

Kmetijsko okoljsko podnebni ukrep (KOPOP) podpira izvajanje prilagojenih kmetijskih praks, ki imajo pozitivne učinke na naravo in okolje. Med njimi je tudi ukrep za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki so življenjski prostor številnim vrstam ptic, tudi koscu (Crex crex). Izvajanje ukrepa VTR v letu 2022 prinaša pomembne novosti. Spreminja se datum prve možne rabe, ki bo odvisen od pojavljanja kosca. Uvaja se dodaten način košnje s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka. Novost pa je tudi ta, da bodo kmetje v primeru doseganja rezultata upravičeni do dodatnega plačila. Kmetje lahko vse informacije o novostih ukrepa dobijo na kmetijsko svetovalni službi.

Ohranjanje narave je eden od strateških ciljev Skupne kmetijske politike, ki je v novem programskem obdobju 2023–2027 še bolj poudarjen. Kmetijstvo namreč že dolgo ni prepoznano le po proizvodnji hrane, temveč ima pomemben vpliv tudi na biotsko pestrost, okolje in podnebne spremembe.

Kmetijsko okoljsko podnebni ukrep (KOPOP) podpira izvajanje prilagojenih kmetijskih praks, ki imajo pozitivne učinke na naravo in okolje. Med njimi je tudi ukrep za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki so življenjski prostor številnim vrstam ptic, ki gnezdijo na tleh. Med najbolj poznanimi je zagotovo kosec (Crex crex).

Z izvajanjem prilagojene kmetijske prakse v okviru ukrepa VTR, ki v celoti upošteva ekološke zahteve kosca, kmetje že od leta 2007 aktivno sodelujejo pri njegovem ohranjanju. S časovno prilagojeno košnjo mu namreč omogočajo uspešno gnezdenje. Izvajanje ukrepa se redno spremlja in v zadnjem času je bil na nekaterih območjih opazen trend širjenja invazivnih tujerodnih rastlin (ITR). Čeprav je zamik prve rabe travnika potreben za uspešno gnezdenje kosca, po drugi strani omogoča uspešno cvetenje in semenenje invazivnih rastlin kar zmanjšuje in slabša njegov življenjski prostor.

V letu 2020 smo zato začeli z iskanjem rešitev, kako ukrep dopolniti na način, da bo še vedno popolnoma ustrezen za varstvo ogroženih travniških ptic, vendar bi hkrati reševal tudi problematiko invazivnih rastlin. Rešitev se je skrivala v povezavi podatkov iz spremljanja stanja (monitoringa) kosca z določanjem časa košnje v tekočem letu. S tem pristopom ni bilo naslovljeno le reševanje problematike širjenja invazivnih vrst rastlin, temveč se je pomembno izboljšala tudi ciljnost izvajanja ukrepa. V letu 2021 so bili izvedeni vsi formalni postopki spremembe ukrepa, zato se lahko ukrep VTR v letu 2022 že izvaja v prenovljeni obliki.

In kaj so ključne novosti pri izvajanju?

1. Čas košnje

Po novem bo čas prve košnje odvisen od prisotnosti kosca. Če bo na določenem travniku kosec prisoten, ostaja datum prve rabe 1.8. (kot je veljalo doslej). V kolikor pa kosec na travniku v tekočem letu ne bo prisoten, bo prva košnja možna že 10.7. Datum prve košnje se bo torej za posamezen travnik lahko spreminjal med leti, saj bo odvisen od prisotnosti kosca. Kmete bo o datumu prve možne rabe vsako leto obvestila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

2. Dodaten način košnje – puščanje rešilnega otoka

Poleg že dveh poznanih načinov košnje (od enega roba proti drugemu in od sredine travnika navzven), bo možno košnjo po novem izvajati tudi na tretji način – s košnjo od zunanjega roba travnika proti sredini, kjer se pusti nepokošen rešilni otok. Rešilni otok mora na najožjem delu meriti vsaj 10 m, na najširšem delu pa ne sme presegati 20 m. To pomeni, da je ta način košnje ustrezen in v praksi izvedljiv samo na velikih GERK-ih.

3. Dodatno plačilo za doseganje rezultata

Ukrep VTR se od leta 2022 izvaja kot delno rezultatski ukrep. To pomeni, da je upravljavski del s predpisanimi zahtevami ravnanja nadgrajen še z rezultatskim delom. Kmet, ki izvaja VTR, je v vsakem primeru upravičen do nadomestila za upravljavski del. V kolikor pa doseže tudi rezultat je upravičen do dodatnega plačila. Višina plačila za rezultat je odvisna od prisotnosti prehranjevalnega habitata kosca, gnezdilnega habitata kosca, oz. območij zgostitve.

Vsem kmetom, ki ste že doslej izvajali ukrep VTR in s tem aktivno pripomogli k njegovemu varstvu se zahvaljujemo in vas vabimo, da na subvencijski vlogi 2022 potrdite izvajanje ukrepa po prenovljeni različici. Vabilo k izvajanju prilagojene kmetijske prakse, ki pomaga ohranjati travniške gnezdilke pa velja tudi vsem, ki imate travnike na območjih pojavljanja kosca. V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, se lahko obrnete na kmetijsko svetovalno službo ali se udeležite usposabljanj, ki bodo organizirana ob začetku letošnje subvencijske kampanje 2022.

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi