V javni obravnavi uredba, ki ureja intervencijo konzorciji institucij znanja (IRP 38)


  • Datum objave 11.03.2024

Fotografija je simbolična, avtor: Depositphotos.com.

V javni obravnavi uredba, ki ureja intervencijo konzorciji institucij znanja (IRP 38)

  • Datum objave 11.03.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. marca 2024 na spletnem portalu E-Demokracija  objavilo predlog Uredbe o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno, ki ureja intervencijo IRP 38 iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Javna razprava glede predloga Uredbe bo trajala do vključno 22. 3. 2024.

Namen te intervencije iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 (v nadaljnjem besedilu: SN SKP) je povezati institucije znanja, ki delujejo v okviru sistema znanja in inovacij v kmetijstvu in okrepiti njihove zmogljivosti za učinkovitejši razvoj, izmenjavo, prenos in uporabo znanja ter inovacij v podporo prehodu v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Predmet podpore je izvedba programov konzorcijev na šestih vsebinskih področjih: poljedelstvo oziroma vrtnarstvo, vključno s semenarstvom, trajni nasadi, prehod v trajnostno živinorejo, ekološko kmetijstvo, digitalizacija in robotizacija v kmetijstvu in blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu. V okviru izvedbe programa konzorcija so do podpore upravičene tudi naložbe, povezane z razvojem znanja v kmetijstvu.

Cilj podpore je omogočiti učinkovitejšo in hitrejšo preobrazbo kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno. Podprtih bo šest konzorcijev, ki bodo morali združiti celotno verigo znanja na določenem vsebinskem področju – torej vse zmogljivosti, da bi lahko naslovili ključne izzive in vrzeli v znanju. Namen je, da se v okviru teh šestih konzorcijev vzpostavi celovito, moderno, tehnološko posodobljeno okolje, kjer bo na enem mestu mogoče ustvarjati, izmenjati in prenašati znanje do končnih uporabnikov, zlasti kmetov. Potrebe kmetov morajo biti v programu konzorcija jasno prepoznane, prav tako mora biti njihova vloga v konzorciju aktivna. S tem se preusmerjamo od linearnega k interaktivnemu inovacijskemu modelu ustvarjanja, izmenjave in prenosa znanja v kmetijstvu. Intervencija IRP 38 ima podlago v 77. členu Uredbe 2021/2115/EU in je odziv na priporočilo Evropske komisije v času priprave slovenskega SN SKP, da je treba okrepiti vlaganja v sistem znanja in inovacij v kmetijstvu ter povezovanje institucij znanja.

Skupaj je za izvajanje te intervencije namenjenih 12 milijonov eurov oziroma 2 milijona eurov na konzorcij. Najvišja stopnja javne podpore znaša do 100 %, razen za naložbe, kjer stopnja znaša 65 % ali 80 %. Stopnja podpore je 80 %, če gre za naložbe, ki imajo podnebno-okoljski značaj. Za vse ostale naložbe stopnja podpore znaša 65 %.

Predlog uredbe določa namen in cilje intervencije, način izvedbe intervencije, upravičenca, upravičene stroške, pogoje za dodelitev in izplačilo podpore, merila za izbor vlog, finančne določbe, obveznosti in upravne sankcije.

Komentar lahko oddate do 22. 3. 2024.

predlog Uredbe o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno

Deli z drugimi