V javni obravnavi predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike


 • Datum objave 27.01.2023

Avtor: M. Trojar

V javni obravnavi predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

 • Datum objave 27.01.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Javna obravnava bo potekala do vključno 1. februarja 2023. Sprememba Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Uradni list RS, št. 2/23) je potrebna zaradi reorganizacije Vlade Republike Slovenije.

Odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP opravlja naloge, opredeljene v tretjem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU in sicer preverja zlasti:

 • napredek pri izvajanju strateškega načrta SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
 • težave, ki vplivajo na smotrnost strateškega načrta SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence;
 • elemente predhodne ocene, navedene v členu 58(3) Uredbe (EU) 2021/1060 in strateškem dokumentu iz člena 59(1) navedene uredbe;
 • napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
 • zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo strateškega načrta SKP, ki jih zagotovi nacionalna mreža SKP;
 • izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
 • širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence, kadar je ustrezno.

(2) Odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP opravlja tudi naloge, opredeljene v četrtem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU, in sicer izda mnenje o:

 • metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije;
 • letnih poročilih o smotrnosti;
 • načrtu vrednotenja in njegovih spremembah;
 • vseh predlogih organa upravljanja za spremembo strateškega načrta SKP.

 

Ministrstvo vso zainteresirano javnost vljudno vabi k podajanju pisnih pripomb oziroma sodelovanju v javni obravnavi, ki bo trajala do vključno 1. februarja 2023.

 

Komentarje in predloge je možno podati preko spletne strani e-demokracija, na kateri je dostopno tudi besedilo predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Podajamo tudi povezavo do Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Uradni list RS, št. 2/23):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0024/odlok-o-ustanovitvi-odbora-za-spremljanje-izvajanja-skupne-kmetijske-politike

 

 

Komentarje in predloge lahko pošljete tudi na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Deli z drugimi