Uveljavljanje primera višje sile zaradi izrednih vremenskih razmer


  • Datum objave 06.09.2023

Avtor: Aleš Senčar

Uveljavljanje primera višje sile zaradi izrednih vremenskih razmer

  • Datum objave 06.09.2023

Za zahtevke za podpore iz zbirne vloge za leto 2023 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo navodila za uveljavljanje višje sile. Navodilo upošteva Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki v primeru kmetijstva velja za vse izredne vremenske dogodke, ki so se zgodili od 1. 1. 2023 do 1. 9. 2023 in so prizadeli kmetijska gospodarstva.

Interventni zakon, ki je sicer namenjen odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, za področje kmetijstva določa izjemo pri obravnavi primera višje sile ali izjemnih okoliščin v kmetijstvu na način, da se upošteva vse izredne vremenske dogodke v obdobju od začetka leta 2023 do uveljavitve interventnega zakona, to je do 1. 9. 2023.

Za primere, kjer lahko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) sama zazna nastanek primera višje sile ali izjemnih okoliščin na kmetijskih površinah, bo po uradni dolžnosti tudi sama začela postopek obravnave primera višje sile ali izjemnih okoliščin. Če ARSKTRP s pomočjo satelitskih posnetkov sistema za spremljanje površin ne bo mogla z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, bo v tem delu oznaka v aplikaciji Sopotnik ostala rdeče barve, kar bo ARSKTRP nosilcu KMG prek aplikacije Sopotnik tudi sporočila. Nosilec KMG bo imel možnost, da prek omenjenega orodja za komunikacijo poda pojasnilo (in morebitna dokazila), da je nepravilnost nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin.

Vsi nosilci KMG, ki jih zgoraj omenjeni postopek zaznave primera višje sile ali izjemnih okoliščin morebiti ne bo zajel, bodo imeli najpozneje do 2. 11. 2023 možnost samoiniciativno prijaviti svoj primer višje sile ali izjemnih okoliščin, pri čemer bodo morali priložiti tudi ustrezna dokazila. Za prijavo primera višje sile ali izjemnih okoliščin torej ne bo veljal običajni 15-dnevni rok, ampak skrajni rok, to je 2. 11. 2023.

Dodajamo, da morajo nosilci KMG višjo silo, ki je posledica dogodka po 1. 9. 2023, sporočiti po običajnem postopku, to je v 15 dneh, ko to lahko storijo, in sicer ob predložitvi ustreznih dokazil in na predpisanem obrazcu, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje tega obrazca dostopen na povezavi.


Navodila za uveljavljanje primera višje sile zardi izrednih vremenskih dogodkov v obdobju od 1. 1. 2023 do 1. 9. 2023 ter v obdobju po 1. 9. 2023 do konca leta 2023 (Word dokument)

Deli z drugimi