3. 3. 2015 – Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in jo objavila v Uradnem listu RS št. 13/2015.

Uredba določa, da se v letih 2015-2020 izvajajo naslednji ukrepi razvoja podeželja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020):
– kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP);
– ekološko kmetovanje (ukrep EK);
– plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep OMD).

Ukrepi razvoja podeželja se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 25 % in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 %. Za obdobje 2015-2020 se za te ukrepe skupno namenja 529,7 mio EUR, od tega za ukrep KOPOP 203,6 mio EUR, ukrep EK 60,2 mio EUR in ukrep OMD 265,9 mio EUR.

V uredbi so opredeljeni upravičenci do plačil za ukrepe KOPOP, EK in OMD, pogoji in zahteve, ki jih bodo morali izpolnjevati upravičenci za pridobitev plačil za te ukrepe, ter postopki za vlaganje zahtevkov za plačila.

Pred vstopom v ukrepe KOPOP, EK in OMD morajo biti izpolnjeni pogoji upravičenosti. Če upravičenci teh pogojev ne izpolnjujejo, se v te ukrepe ne morejo vključiti. Eden od pogojev upravičenosti je tudi izdelava programa aktivnosti KMG, ki ga je treba izdelati pred vstopom v ukrep KOPOP in ukrep EK. Če upravičenci vstopijo v oba ukrepa, se izdela en program aktivnosti.

Obveznosti za izvajanje ukrepa KOPOP in ukrepa EK trajajo pet let, po zaključku petletne obveznosti pa je mogoče letno podaljšanje teh obveznosti. Ukrep OMD se izvaja na letni ravni.

Neizpolnjevanje pogojev in zahtev se obravnava v skladu s katalogom kršitev ter zmanjšanj, zavrnitev in ukinitev plačil.

Ukrep KOPOP
Ukrep KOPOP vključuje nadstandardne kmetijske prakse in se izvaja v okviru 19 operacij: Poljedelstvo in zelenjadarstvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Trajno travinje I, Trajno travinje II, Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov; Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. Operacije vključujejo obvezne in izbirne zahteve. V okviru teh operacij morajo upravičenci izvajati vse obvezne zahteve, lahko pa izberejo tudi eno ali več izbirnih zahtev.

Določene operacije se izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere operacije pa so namenjene območjem iz Načrta upravljanja voda, ki so problematična z vidika onesnaževanja kmetijskega izvora, in območjem, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Vstopi v vse operacije ukrepa KOPOP so mogoči v letih 2015-2016, v operacije, ki se nanašajo na ohranjanje narave in krajine ter varovanje voda, pa v letih 2015-2020.

Ob vstopu v ukrep KOPOP morajo upravičenci imeti najmanj en ha kmetijskih površin na KMG in opraviti 6-urni program predhodnega usposabljanja.

Pri izvajanju operacij morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki se nanašajo na obvezno vsakoletno 4-urno usposabljanje, uporabo storitev svetovanja v prvih treh letih trajanja obveznosti, vodenje evidenc o delovnih opravilih in prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav.

Plačila za operacije, ki se nanašajo na ohranjanje narave in krajine ter varovanje voda krijejo 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti, druge operacije pa 60 %.

Najvišji zneski plačil na ha zemljišča, ki jih je mogoče pridobiti pri izvajanju ukrepa KOPOP, znašajo za njivske površine 600 EUR/ha letno, trajne nasade 900 EUR/ha letno in druge vrste rabe (trajno travinje, mejice) 450 EUR/ha letno, za rejo ogroženih lokalnih pasem pa 200 EUR/GVŽ letno.

Ukrep EK
Podpore za ukrep EK se dodelijo v okviru dveh podukrepov: plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja. Namenjajo se za njive-poljščine, vrtnine na prostem in v zavarovanih prostorih, sadovnjake in oljčnike, travniške visokodebelne sadovnjake, vinograde, hmeljišča, drevesnice in trajno travinje. Novost je podpora za ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin (poljščine, krmne rastline, vrtnine) in ekološko čebelarjenje.

Vstopi v ukrep EK so mogoči v letih 2015-2020. Ob vstopu v ukrep EK morajo biti upravičenci do plačil aktivni kmetje in imeti v uporabi najmanj en ha kmetijskih površin, razen pri upravičencih, ki uveljavljajo le plačilo za ekološko čebelarjenje.

Upravičenci morajo vsako leto trajanja obveznosti opraviti 6-urni program usposabljanja in najmanj enkrat v času trajanja obveznosti uporabiti storitev svetovanja.
Če upravičenci prvič vstopajo v kontrolo ekološkega kmetovanja, morajo imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan tudi individualni načrt preusmeritve KMG iz konvencionalne v ekološko pridelavo.

Upravičenci, ki uveljavljajo plačilo za trajno travinje morajo rediti travojede živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad).

Upravičenci morajo vsako leto v času trajanja obveznosti pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Ostali pogoji in zahteve ostajajo enaki kot v programskem obdobju 2007-2013.

Najvišji zneski plačil, ki jih je mogoče pridobiti za ukrep EK, znašajo za njivske površine 600 EUR/ha letno, pridelavo semenskega materiala poljščin, krmnih rastlin in vrtnin na njivskih površinah 800 EUR/ha letno, trajne nasade 900 EUR/ha letno, travinje 450 EUR/ha letno in čebelarjenje 22,31 EUR/čebeljo družino letno.

Ukrep OMD
Ukrep OMD je namenjen izravnavi stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, da se ustvarijo pogoji za kmetovanje in zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih površin na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami Do plačil za ukrep OMD so upravičena KMG, KMG planine, na katerih se izvaja planinska paša, in KMG skupni pašniki. Nosilec KMG mora biti aktiven kmet, plačilo za ukrep OMD pa je mogoče pridobiti, če skupna kmetijska površina na KMG, ki je vključena v ukrep OMD, ni manjša od enega ha.

Maksimalno plačilo za ukrep OMD za gorska območja znaša 450 EUR/ha, za ostala območja pa 250 EUR/ha. Minimalno plačilo za ukrep OMD ne sme biti manjše od 25 EUR/ha.

Upravičenci se obvežejo, da bodo na območjih OMD v času trajanja obveznosti opravljali svojo kmetijsko dejavnost.

Drugih sprememb glede na programsko obdobje 2007-2013 pri tem ukrepu ni.

 

Uredba o plačilih za ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, ekološko kmetovanje in območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 13/15)

Deli z drugimi