Sprejeta Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


 • Datum objave 28.03.2023

Avtor: B. Tovornik

Sprejeta Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • Datum objave 28.03.2023

Uredba določa upravičence, pogoje, intervencije in višino plačil za posamezne intervencije v letih 2023–2027 ob upoštevanju dveh krovnih uredb EU.

Poleg tega uredba ureja vsebino in izvedbo naslednjih intervencij SN 2023–2027: (t. i. intervencije razvoja podeželja):

 • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe (KOPOP_PS),
 • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri (KOPOP_NV),
 • kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK),
 • ekološko kmetovanje,
 • ekološko čebelarjenje,
 • lokalne pasme in sorte,
 • biotično varstvo rastlin,
 • plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD),
 • plačila Natura 2000.

Gre za intervencije, s katerimi se praviloma podpirajo nadstandardne, zahtevnejše kmetijske prakse ali pa posebne omejitve. Za navedene intervencije uredba določa sredstva, upravičence, pogoje upravičenosti, trajanje obveznosti, dovoljeno zmanjšanje oziroma povečanje površin, zahteve za izvajanje, višine plačil, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, sistem kontrol in upravnih sankcij. Vstop v intervencije je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z izjemo intervencij OMD in plačila Natura 2000, pri katerih obveznost izvajanja traja eno leto. Intervencijam je namenjenih 519,6 milijona evrov, delež sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je do 80 %. Upravičenci do plačil so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Intervencija OMD od leta 2024 se bo izvajala in financirala v okviru SN 2023–2027.

Uredba ureja tudi prenos obveznosti za izvajanje ukrepov KOPOP in ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020, prevzetih v letih 2019 in 2020, ki se zaključijo z letom 2023 in 2024, v SN 2023–2027 in se zato prilagodijo novemu pravnemu okviru.

 

Uredba je dostopna na naslednji povezavi: Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 

Sprejeta je bila tudi Novela Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba o spremembah določa, da se plačilo za območja z omejenimi dejavniki, izjemoma, za leto 2023 še vedno izvaja v okviru PRP 2014–2022 skladno z Uredbo 1305/2013/EU, pri tem pa se upošteva nov načina točkovanja za omejene dejavnike, v katerih se nahaja posamezno kmetijsko gospodarstvo.

Ta sprememba bo prispevala k čim boljši izkoriščenosti sredstev PRP 2014–2022. Od leta 2024 pa se bo intervencija izvajala in financirala v okviru SN SKP za obdobje 2023–2027 za Slovenijo, upoštevajoč pravila na podlagi Uredbe 2021/2115/EU.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je dostopna na PisRS.

Deli z drugimi