Strokovna ekskurzija na temo mladih kmetov na Hrvaško


  • Datum objave 19.07.2022

Strokovna ekskurzija na temo mladih kmetov na Hrvaško

  • Datum objave 19.07.2022

7. julija so se predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine, ki delajo z mladimi kmeti in za mlade kmete, odpravili na strokovno ekskurzijo na Hrvaško.

Prvi del ekskurzije je potekal na turistični kmetiji »Ivekov kutićak« na kmetiji Zadravec v kraju Kusanovec.

Predstavnica ministrstva, pristojnega za kmetijstvo Robertina Vučković nam je predstavila ukrep 6.1.1 Podpora za mlade kmete. Mladi kmet je star največ 40 let, zahtevana izobrazba je kmetijske ali veterinarske smeri ter 2 leti delovnih izkušenj. Biti mora nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva. Podpirajo fizične in pravne osebe.  Če ob oddaji vloge na javni razpis še nimajo ustrezne izobrazbe, jo lahko pridobijo v obdobju največ 24 mesecev od datuma dogovora o financiranju. Upravičeni stroški so: nakup rejnih živali, nakup in zakup zemljišč, nakup in gradnja kmetijskih objektov, strojev, mehanizacije, opreme. Spodnji vstopni prag je 8.000 EUR in zgornji vstopni prag 49.999 EUR standardnega prihodka. Podporo dodelujejo v višini 20.000 EUR oziroma 50.000 EUR. Podpora se izplača v dveh obrokih (70 % in 30 %). Izvedli so 4 javne razpise, zadnjega iz EURI sredstev. V celem obdobju so podprli so 1.500 mladih kmetov. Pri pisanju pravil za dodeljevanje zagonskih podpor mladim kmetom so se zgledovali po podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, kot ga imamo v Sloveniji, so povedali.

Javna kmetijska svetovalna služba deluje v okviru ministrstva pristojnega za kmetijstvo. Svetovalna služba ne dela vloge vsem, ki se na njih obrnejo, temveč le izbranim (najbolj perspektivnim) mladim kmetom.

V novem programskem obdobju bodo podpirali mlade kmete na obeh stebrih skupne kmetijske politike. Obdobje vzpostavitve bo 5 let, podporo pa bodo dvignili na 75.000 EUR.

V nadaljevanju je predstavnica plačilne agencije Sara Sokač predstavila delo na vlogah in zahtevkih za izplačilo. Vlogo imajo v celoti aplikacijsko. V vlogi morajo mladi kmetje predstaviti izhodiščno stanje kmetijskega gospodarstva, predviden razvoj in cilje, ki jih želijo doseči in obvezno povečanje proizvodnje ter povečanje standardnega prihodka za najmanj 10 %. Obvezno morajo predvideti naložbo v OVE. Prikazati morajo stroške v višini najmanj 50.000 EUR. Mladi kmetje morajo začeti izvajati poslovni načrt v najmanj 9 mesecih in ga dokončati v 30 mesecih. Obdobje izvajanja poslovnega načrta so za zadnji javni razpis skrajšali zaradi zadnjega možnega izplačila do 31. 12. 2025. Obveznosti imajo mladi kmetje še 3 leta po zadnjem izplačilu. Pri vsakem javnem razpisu imajo več vlog kot razpisanih sredstev, veliko vlagateljev ostane brez podpore. Ob izplačilu 2. obroka imajo 100 % kontrolo na kraju samem. Ko mladi kmetje presežejo določen cenzus, avtomatično zapadejo v plačilo dohodnine od prejete podpore.

V nadaljevanju nas je pozdravil načelnik Oddelka za kmetijstvo Zagrebške županije. Po županijah dajejo podpore mladim kmetom iz občinskih sredstev. Mladim kmetom dodeljujejo podpore po principu državnih pomoči – de minimis. Mladi kmet prejme podpore do 70 % upravičenih stroškov, zgornja meja je 20.000 EUR. Pokrivajo 25 občin.

V imenu hrvaške kmečke mladine je imela predstavitev Ines Goudovič, ki je tudi zaposlena na kmetijski zbornici. Kmečka mladina je bila ustanovljena leta 2011 in ima 250 članov. Članstvo je prostovoljno in brezplačno. Problemi, s katerimi se ukvarjajo hrvaški mladi kmetje so: dostopnost do kmetijskih zemljišč, administrativna bremena, dostop do financiranja.

Kmetijska zbornica je bila ustanovljena leta 2009 in se ukvarja z načrtovanjem kmetijske politike. Njihova naloga je zastopanje interesa kmetov na nacionalni ravni. V zbornico je vključenih 75.000 obveznih članov (družinskih kmetij). V upravnem odboru je zastopanost 50 % starih in 50 % mladih članov. Imajo tudi odbor za mlade in odbor za ženske. Izvajajo tudi izbor mladega kmeta leta in kmetice leta.

Javno kmetijsko svetovalno službo je predstavila Andželka Pejakovič. S storitvami pokrivajo 170.059 aktivnih družinskih kmetij, letno imajo 114.984 koristnikov svetovanj. Imajo 225 kmetijskih svetovalcev, od tega jih je 190 terenskih, 35 pa jih je na upravi v Zagrebu. Povprečna starost kmetijskega svetovalca je 50,5 let. Kmetom nudijo administrativno in strokovno pomoč. Izvajajo tudi izobraževanja za mlade kmete, ki morajo v 24 mesecih po datuma dogovora o financiranju izpolniti izobrazbeni pogoj, ker ga ob oddaji vloge na javni razpis še niso izpopolnjevali. Z mladimi delajo na način, da izvajajo skupne projekte, študijske ekskurzije, imajo klube mladih kmetovalcev, facebook (2 – 3 objave tedensko), WhatsApp skupine.

V drugem delu pa je potekal ogled kmetijskih gospodarstev. Ogledali smo si družinski kmetiji Zadravec Turizem na kmetiji in govedoreja – proizvodnja mleka ter sirarno. V kraju Herendiči pa smo si ogledali govedorejsko kmetijo Vrhovec.

 

Deli z drugimi