Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev (RKG)


  • Datum objave 17.11.2022

Pogled na jesensko kmetijsko pokrajino, N. Tomec

Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev (RKG)

  • Datum objave 17.11.2022

Letošnja sprememba Zakona o kmetijstvu prinaša nekaj novosti na področju vodenja registra kmetijskih gospodarstev (RKG). Prav tako je bil sprejet nov pravilnik o RKG.

Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva in članih kmetije

Upravne enote bodo pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih od nosilca, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč, npr. zakupno pogodbo ali soglasje lastnika zemljišč ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč.

V RKG se po 31. 12. 2022 pri kmetiji ne bo več vodil podatek o namestniku nosilca. V primeru smrti nosilca se kmetija prenese na novega nosilca s soglasjem večine oseb, ki so na smrtovnici navedene kot dediči. V ostalih primerih prenosa kmetije (prodaja, zakup, dedovanje ali podobni pravni posel) mora novi nosilec pridobiti pravico do uporabe vseh kmetijskih zemljišč kmetije, ki niso v njegovi lasti, za najmanj pet let in ustrezna dokazila predložiti upravni enoti.

Prav tako se ukinja obvezen vpis članov kmetije v RKG. Kot člani kmetije se po novem lahko vpišejo osebe, starejše od 15 let, ki so sorodniki nosilca (nabor ostaja nespremenjen) ali živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in podajo soglasje k vpisu na kmetijo. V januarju 2023 bodo vsi člani kmetije, ki bodo izpolnjevali pogoj za vpis, ostali vpisani v RKG. Izbrisali se bodo lahko ali na zahtevo nosilca ali na lastno zahtevo.

Zemljišča vpisana v RKG

Poleg podatkov o kmetijskih zemljiščih, ki so v RKG vpisani kot GERK-i in nato združeni v bloke, se bodo v RKG vodili tudi podatki o krajinskih značilnostih (KRZ). Za ta namen je MKGP pridobil sloj KRZ na območjih, kjer je več njivskih površin, ki bo osnova za pripis KRZ na posamezno kmetijsko gospodarstvo. Nosilci bodo KRZ lahko pripisali k svojim GERK-om, če so KRZ del zemljišč kmetijskega gospodarstva in če bodo imeli pravico do uporabe KRZ. KRZ bodo nosilci vpisali na upravni enoti, ob usklajevanju GERK-ov kmetijskega gospodarstva. Površina KRZ, ki bo sodila v okvir pogojenosti pod DKOP 8, se bo štela k največji upravičeni površini bloka.

 

 

Ključna beseda: Register kmetijskih gospodarstev

Posodobljeno 24.1.2023

Deli z drugimi