Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev


  • Datum objave 24.01.2023

Avtor: G. Šterk

Spremembe pri vodenju registra kmetijskih gospodarstev

  • Datum objave 24.01.2023

Spremembi Zakona o kmetijstvu in Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (RKG) prinašata novosti na področju vodenja RKG.

Zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev, da bodo upravne enote pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih v RKG od nosilca, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč. Dokazilo je na primer zakupna pogodba, soglasje lastnika zemljišč ali druga pravna podlaga, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč.

Poleg podatkov o kmetijskih zemljiščih se po novem v RKG vodi tudi podatek o krajinskih značilnostih na kmetijskem gospodarstvu. Krajinske značilnosti so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Določene so na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in so nujne za izvedbo in kontrolo obveznega osnovnega standarda DKOP 8 (standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje) v okviru pogojenosti in nekaterih ukrepov kmetijske politike.

V RKG se pri kmetiji več ne vodi podatka o namestniku nosilca. V primeru smrti nosilca se kmetija prenese na novega nosilca s soglasjem večine oseb, ki so na smrtovnici navedene kot dediči. V ostalih primerih prenosa kmetije (prodaja, zakup, dedovanje ali podobni pravni posel) mora novi nosilec prenesti vsa zemljišča kmetije v lasti prejšnjega nosilca in članov kmetije ter pridobiti pravico do njihove uporabe za najmanj pet let.

Ukinja se tudi obvezen vpis članov kmetije v RKG. Kot člani kmetije se po novem lahko vpišejo osebe, starejše od 15 let, ki so sorodniki nosilca (nabor ostaja nespremenjen) ali živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in podajo soglasje k vpisu na kmetijo. S sprejetjem nove zakonodaje bodo člani kmetije, ki izpolnjujejo pogoj za vpis, ostali vpisani v RKG. Izbrisali se bodo lahko ali na zahtevo nosilca ali na lastno zahtevo.

Aplikacija za vodenje RKG na upravnih enotah ponovno deluje. Nosilcem priporočamo, da dobro pregledajo vrisane GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) svojega kmetijskega gospodarstva v RKG in jih po potrebi uskladijo. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, zaraščene površine, javiti spremembo vrste rabe in odjaviti GERK-e, ki jih več ne obdelujejo oz. prijaviti nove GERK-e. Posebej pozorni naj bodo nosilci iz vzhodne Slovenije (območje Murske Sobote, Maribora, Ptuja, Velenja in Celja), kjer so letos na voljo novi ortofoto posnetki.

 

Deli z drugimi