Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov


  • Datum objave 21.02.2024

Avtor: Janez Šivic

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov

  • Datum objave 21.02.2024

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2024-2020).

Sprememba Uredbe je bila potrebna zaradi 15. spremembe PRP 2014-2020, ki jo je Evropska komisija potrdila januarja letos.

Sprememba Uredbe prinaša naslednje spremembe in novosti:

  • uveden je nov podukrep M05.2, namenjen obnovi proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev po poplavah in zemeljskih plazovih lani avgusta; v okviru tega podukrepa bodo podprte naložbe v obnovo gospodarskih poslopjih in zasebne infrastrukture, agromelioracije kmetijskih zemljišč, nakup kmetijske mehanizacije, nakup in postavitev rastlinjakov, obnova trajnih nasadov, postavitev pašnikov in obor ter nakup rejnih živali, ki so bile ali poškodovane oziroma so poginile v lanskih avgustovskih poplavah
  • Uvaja se nova operacija Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljišč v okviru podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva. Podpora iz te operacije bo namenjena predvsem izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih, ki so bila prizadetih v lanskih avgustovskih poplavah. Upravičenci bodo lokalne skupnosti oziroma Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
  • Poleg tega se pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, operacija: naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, poveča delež podpore iz maksimalno 50 odstotkov na maksimalno 90 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, ter dodaja novo merilo za ocenjevanje vlog »odprava posledic po naravni nesreči«. Na podlagi tega merila imajo upravičenci, ki so utrpeli škodo na osnovnih sredstvih, namenjenih primarni kmetijski pridelavi v lanskih avgustovskih poplavah, prednost pred upravičenci, ki v teh poplavah niso bili prizadeti.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Deli z drugimi