Sprejeta Uredba o pravilih pogojenosti


 • Datum objave 18.01.2024

Sprejeta Uredba o pravilih pogojenosti

 • Datum objave 18.01.2024

Biotsko pester travnik, avtor: Danilo Bevk.

 

Vlada je izdala Uredbo o pravilih pogojenosti, ki je bila 12. 1. 2024 objavljena v Uradnem listu.

Uredba o pravilih pogojenosti določa pravila za zavezance pogojenosti v obliki zahtev. Zahteve so razdeljene po standardih Dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) in Predpisanih zahtevah ravnanja (PZR). Standardi DKOP so del Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo in v tem delu Uredba o pravilih pogojenosti izvaja strateški načrt. PZR pa predstavljajo prenos delov veljavne EU in domače zakonodaje v sistem pogojenosti in zato ni treba da so del strateškega načrta.

Zahteve pogojenosti pokrivajo področja:

 • podnebje in okolje, vključno z vodo, tlemi in biotsko raznovrstnostjo ekosistemov;
 • javno zdravje in zdravje rastlin;
 • dobrobit živali.

Zavezanci za pogojenost so prosilci in prejemniki sredstev iz naslova shem neposrednih plačil in nekaterih intervencij razvoja podeželja (OMD-plačilo za naravne ali druge omejitve, KOPOP-kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, EK-ekološko kmetovanje, BVR-biotično varstvo rastlin, LOPS-lokalne pasme in sorte, N2000-plačila Natura 2000, DŽ-dobrobit živali), ki so del zbirne vloge.

V primeru neizpolnjevanja zahtev pogojenosti se zavezancem naloži upravna kazen v odstotku od plačil, do katerih so sicer upravičeni. Upravna kazen se naloži glede na resnost, obseg in trajanje po sistemu predpisanem v uredbi.

Bistvene spremembe v tej uredbi so na področju:

 • sankcijskega sistema;
 • sistema za določanje okoljsko občutljivega trajnega travinja, kar pomeni tudi nov sloj okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki se ne bo več spreminjal na letni ravni;
 • dodan je nov člen, ki uvaja izvajanje DKOP 2 – varovanje mokrišč in šotišč z letom 2024;
 • določene so izjeme pri DKOP 6 – pokritost tal v najbolj občutljivem delu leta;
 • v tabelah v Prilogi 1 so pri vseh zahtevah naštete vse možne sankcije. Dejansko določena sankcija pa je odvisna od stanja na kraju samem oziroma presoje rezultatov sistema za spremljanje površin glede na obseg, resnost in trajanje kršitve;
 • več redakcijskih popravkov.
Deli z drugimi