Sprejeta 15. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020


  • Datum objave 01.02.2024

Sprejeta 15. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020

  • Datum objave 01.02.2024

Evropska komisija je 20. januarja 2024 odobrila 15. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), pripravljeno kot odziv na naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo avgusta lani. Glavna novost te spremembe je uvedba novega podukrepa, M5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

V okviru navedenega podukrepa M5.2 bo podpora namenjena naložbam za obnovo kmetijske proizvodnje, prizadete zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov. Upravičenci v okviru tega podukrepa bodo le nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo obseg škode najmanj 30 odstotkov potenciala kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu, in so prijavili škodo po naravni nesreči poplave v avgustu 2023. Le-ta mora biti zavedena v sistem za ocenjevanje škode AJDA, ki jo je izdelala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah.

Za pomoč pri obnovi kmetijskih gospodarstev po naravnih nesrečah se uvaja tudi sprememba v izvajanju operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, pri ukrepu M04 Naložbe v osnovna sredstva. S spremembo se je stopnja javne podpore dvignila s 30 na 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 20 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je upravičenec, razvrščeno v območje z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami in je vključen v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 oziroma gre za naložbe mladih kmetov. Stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. V okviru meril za izbor vlog bo posebna pozornost namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo po v naravnih nesrečah, ki so Slovenijo prizadele avgusta 2023.

Sprememba je tudi pri ukrepu M19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER. Zaradi naravnih nesreč je onemogočeno kontinuirano izvajanje nekaterih operacij in opravljanje nalog, ki se nanašajo na zaključek operacij ter na vlaganje zahtevkov za izplačila. Zato se je spremenil delež, ki ga posamezna lokalna akcijska skupina (LAS) lahko nameni za podukrep M19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije – namesto 20 odstotkov skupnih javnih izdatkov, nastalih pri strategiji lokalnega razvoja (SLR), lahko za izvajanje podukrepa LAS sedaj nameni največ 25 odstotkov.

S 15. spremembo PRP se, v okviru podukrepa M4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, uvaja nova operacija – agromelioracije na kmetijskih zemljiščih. Z operacijo bo vlagateljem (lokalnim skupnostim in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS) omogočeno izboljšanje kemijskih, bioloških in fizikalnih lastnosti tal, vključno z izboljšanjem dostopa na kmetijska zemljišča. V okviru te operacije se bo spodbujalo predvsem odvoz naplavin in plavja ter sanacija manjših plazov na območjih, prizadetih v poplavah v lanskem avgustu. Predmet podpore pa so tudi druga agromelioracijska dela na območju celotne Slovenije.


Več informacij:

Deli z drugimi