838.000 evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti


  • Datum objave 18.12.2023

Avtor: MKGP

838.000 evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti

  • Datum objave 18.12.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP-11, Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 3. januarja 2024 od 8.00 ure do vključno 28. februarja 2024, do 14.00 ure.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s čimer se bo povečala ponudba proizvodov iz shem kakovosti na trgu in povečala dodana vrednost proizvodov, potrošnikom pa se jamči nadstandardna kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. Upravičenci do podpore so individualna kmetijska gospodarstva in pravne osebe, ki povezujejo vsaj dva kmetijska gospodarstva, ki sta za upravičeno shemo kakovosti oziroma z določenim proizvodom iz sheme kakovosti na novo vključena v sistem certificiranja.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme kakovosti: ekološka pridelava in predelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost.

Glavna pogoja ob vložitvi vloge na javni razpis sta veljaven certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga na javni razpis in da gre za novo sodelovanje v shemah kakovosti, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga, v letih 2022 oziroma 2023.

Vnos vlog pa bo potekal elektronsko v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Sredstva se dodelijo na zaprtim javnem razpisom.

Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila za pet let novega sodelovanja v shemi kakovosti in znaša 100 odstotkov izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji. Tovrstno pavšalno plačilo sodi med oblike poenostavljenih načinov obračunavanja stroškov kar predstavlja poenostavitev ter zmanjšanje administrativnega bremena tako za administracijo, kot tudi za vlagatelje, saj jim nastalih stroškov ne bo potrebno dokazovati z računi. K dodatni poenostavitvi pa bo prispevalo tudi preverjanje podatkov o izdanih certifikatih iz uradnih evidenc, ter izplačilo celotne podpore ob izdaji odločbe o pravici do sredstev.

V času obdobja upravičenosti do podpore se za prejemnike sredstev preverja veljavnost certifikata, v primeru da je upravičenec pravna oseba, pa se preverja tudi ohranjanje števila kmetijskih gospodarstev, vključenih v shemo kakovosti.

Potencialni vlagatelji so vabljeni da podrobno preučijo objavljen javni razpis, Uredbo o izvajanju intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, 124/23) in Uredbo, ki ureja skupne določbe za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 77/23), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Dodatne informacije o javnem razpisu:

Deli z drugimi