Nov uspešen korak v procesu zagotovitve sredstev za odpravo škode po poplavah v kmetijstvu


  • Datum objave 14.11.2023

Avtor: A. Senčar

Nov uspešen korak v procesu zagotovitve sredstev za odpravo škode po poplavah v kmetijstvu

  • Datum objave 14.11.2023

Člani Odbora za spremljanje skupne kmetijske politike (SKP) so na današnji seji obravnavali predlog spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša nov ukrep Obnova potenciala kmetijske proizvodnje.

15. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) prinaša nov podukrep Obnova kmetijskega potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov (M5.2) kot odziv na poplave, ki je Slovenijo prizadela v avgustu 2023.

Upravičene so naložbe v:

  • gradnjo in obnovo kmetijskih objektov,
  • trajne nasade,
  • živali,
  • mehanizacijo,
  • zasebno infrastrukturo (na primer dovozi),
  • opremo in zemljišča, poškodovana zaradi naplavin, erozije, ali nanosa zemljine zaradi plazov v zasebni lasti.

Upravičenci bodo kmetijska gospodarstva, ki so bila prizadeta v popravah, in ki bodo izkazala najmanj 30 odstotkov škode na predmetu podpore, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so oddala zbirno vlogo.

V javni obravnavi je predlog Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, na podlagi katerega bodo vlagatelji lahko zaprosili za predplačilo v višini 50 odstotkov od vrednosti naložbe. Po sprejemu tega zakona vlagatelju ob zahtevku za predplačilo ne bo treba predložiti bančne garancije. Stopnja podpore bo 100 odstotkov upravičenih stroškov. Objava javnega razpisa je predvidena v letošnjem decembru.

Nov ukrep pomembno dopolnjuje ostale mehanizme, ki bodo na voljo prizadetim v poplavah. V okviru PRP 2014–2020 bodo na voljo tudi sredstva v okviru javnih razpisov iz naslova EURI sredstev za že obstoječa ukrepa:

  • M4.1 Naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP): javni razpis je predviden decembra letos, vlagatelji bodo lahko pridobili podporo za gradnjo in obnovo hlevov s pripadajočo opremo in mehanizacijo ter naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila glede na predpisane standarde. Zviša se tudi stopnja podpore na od 50 do 90 odstotkov, prav tako bo možno uveljavljanje jamstva Republike Slovenije za namen predplačila;
  • M4.3 Operacija Agromelioracije na kmetijskih zemljiščih: javni razpis, ki bo predvidoma objavljen februarja 2024, bo namenjen Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter občinam za sanacijo javne infrastrukture. Stopnja podpore bo 100-odstotna.

Odbor za spremljanje izvajanja SKP je torej podal pozitivno mnenje k predlogu 15. spremembe in k predlogu meril za izbor operacij Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki bo poslan Evropski komisiji v odobritev.

Odbor za spremljanje izvajanja SKP igra pomembno vlogo med drugim tudi pri spremljanju napredka izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Deli z drugimi